ปฏิทินสอบตรง สอบโควต้า ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ปี 2552

มหาวิทยาลัย
คณะ-สาขา
วันที่
Link

จุฬาลงกรณ์

แบบปกติ ใช้ gat-pat ครั้งที่1-3
มีสอบสัมภาษณ์ 56สาขา

16-30พ.ย.52

รับตรงเพิ่มเติ่ม เพิ่มเติม 14 สาขา
16-30พ.ย.52

มหิดล
ระบบโควต้า สอบตรง  2087 คน
3ส.ค.30ก.ย.52

ICT สอบตรง
3ส.ค.-2ต.ค.52
Link

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
22-29ส.ค.52
14-21พ.ย.52
13-50ก.พ.52

วิทยาลัยนานาชาติ มหิดล
1-20ต.ล.52
5-29ม.ค.53
Link

ธรรมศาสตร์
รับตรงปี53 1590 คน
15-29กันยา52

โควต้า 17 คน
15-29กันยา52

เศรษฐศาสตร์ รับ 150 สอบตรง

15-29ก.ย.52
Link

เศรษฐศาสตร์ Inter รับ 150
2-15พ.ย.52
Link

เทคโนโลยีฯสิริธร (มธ.) ทุน
รับจากทั่วประเทศ
3ส.ค.-15ก.ย.52

โครงการเรียนดีทั้งชนบทและเมือง
รวมรับ 338 คน
15-29ก.ย52

เกษตรศาสตร์
เกณฑ์การคัดเลือก

นิสิตหัวใจเกษตร
ถึง 2 ธค 52

สถาปัตยกรรมศาสตร์
16 พ.ย. 52

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
106 ทุน
2-30 พย 52

นักกีฬาทีมชาติ หลายคณะ
หลายวิทยาเขต
ถึง 23 ก.ย. 52

ศิลปนิเทศ (ดนตรี) 60 คน
ถึง30 ก.ย 52
Link

วิศกรรมศาสตร์ รับ 930
16พ.ย.-15ธ.ค.52

ประมง 138 คน
20ต.ค.-30พ.ย.52

ทุนวิทยาศาสตร์ พสวท
1กย-6พ.ย.52

โควต้า วนศาสตร์
10พ.ย.-4ธ.ค.52

วิศวะ  ศรีราชา
ถึง 9 ต.ค 52

ศิลปากร
เภสัชศาสตร์
ไม่รับ กทม
17ส.ค.-15ก.ย52

สถาปัตยกรรมศาสตร์
24ส.ค-24ก.ย52

จิตรกรรม 2โครงการ

17ส.ค.-16ก.ย52
1ก.ย.-9ค.ต52

Link

ทุกคณะ 28 จังหวัด
ไม่รับกทม
17ส.ค.-15ก.ย52

มัณฑนศิลป์
10ส.ค. -20ก.ย.52

วิศวกรรมอุสาหการ วิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์ ใช้ pat3 อย่างเดียว
13ก.ค.-9ต.ค.52

โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
ไม่รับ กทม
17ส.ค.-15ก.ย52

โครงการพสวท  ไม่รับ กทม
17ส.ค.-15ก.ย52

พระจอมเกล้า
ธนบุรี
คัดเลือกตรง

Link

ลาดกระบัง

เทคโนโลยีเกษตร ไม่ใช้ gat-pat
สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

20ส.ค.-9ต.ค52

วิทยาศาสตร์ 600 คน
14ก.ย.-15ต.ค.52
Link

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
1-30 ตค 52
Link

โควต้า วิศวกรรมศาสตร์
ถึง 14 ตล 52
Link

สถาปัตยกรรมศาสตร์
1ก.ย.-9ต.ค52
Link

พระนครเหนือ
โควต้า วิทยาเขตปราจีนบุรี
รับ ปวส ด้วย
27ก.ค.-11ก.ย52

เชียงใหม่
โครงการพิเศษต่างๆ
โครงการ1รับตรงทั่วประเทศ
15ก.ย.52
Link

ขอนเเก่น
โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
พื้นที่
15ก.ย.-31ก.ย.52
Link

สงขลานครินทร์
14 จังหวัดภาคใต้
2-8 ก.ย. 52

บูรพา
รับตรงทั่วประเทศ และโควต้า
ใช้ Gat-pat

27ก.ค.-13ก.ย.52
16พ.ค.-16ธ.ค.52
Link

แม่ฟ้าหลวง
โควต้า สอบตรง
4ก.ย.2552
Link

รับตรงทั่วประเทศ สอบตรง
7ต.ค.2552
Link

แม่โจ้
โควต้า
30 พ.ย. 52
Link

ปวสและปวท เทียบ 2 ปี
3 ธ.ค. 52

 

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ปวส.ปวท. เทียบ 2 ปี ภาคสมทบ

26 ก.พ. 53

สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม
30 ก.ย. 52

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
18 ก.พ. 53

อุบลราชธานี
ทุกคณะ
10ส.ค.-25ก.ย.52
Link

วลัยลักษณ์
โควต้า
1ก.ค.-16ธ.ค.52

นเรศวร

รับตรง( โควต้า )
สมัครผ่านโรงเรียนที่ศึกษา

15 กันยา 52

รับตรงพิเศษ
18 กันยา 52

แพทย์แนวไหม่
20 กันยา 52

เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
โควต้าโรงเรียน
25มิ.ย.-5ต.ค.52

ทุนเรียนดี
1ส.ค.-22พ.ย.52

ราชมงคล
สุวรรณภูมิ
โควต้า
3ส.ค.-30พ.ย.52

รังสิต
แพทย์ ทันตะ เเพทย์รับ
ถึง15 ตุลาคม 52
LinK

ราชมงคล
ล้านา
โควต้า รับตรงหลายวิทยาเขต

Link

สวนสุนันทา
สอบตรง โควต้า
พ.ย-ธ.ค 52
LinK

 

ขอบคุณ http://www.unigang.com

Admission
- 2009-09-10 9:24:38 โพสต์โดย : admin คนดู 1,596 คน