100 อันดับ คณะที่ (น่าจะ) ถูกเลือกเยอะที่สุดของแอดมิชชั่นปี 2553

 

โดยข้อมูลทั้งหมดนี้วัดจากสถิติความถี่ในการคำนวณคะแนนจาก โปรแกรมคำนวณคะแนนแนะกันให้ติดชัวร์ 53 ของเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม ซึ่งมีน้องๆ ให้ความสนใจมาคำนวณคะแนนตามคณะต่างๆ สูงถึง 3,602,448 ครั้ง ในเวลาเพียง 3 เดือน

1. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 47,483 ครั้ง
2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30,736 ครั้ง
3. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30,323 ครั้ง
4. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 26,517 ครั้ง
5. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25,459 ครั้ง
6. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25,245 ครั้ง
7. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 23,834 ครั้ง
8. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 23,620 ครั้ง
9. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21,892 ครั้ง
10. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21,610 ครั้ง
11. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (รูปแบบที่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21,078 ครั้ง
12. คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,989 ครั้ง
13. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20,335 ครั้ง
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,309 ครั้ง
15. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20,000 ครั้ง
16. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18,887 ครั้ง
17. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18,338 ครั้ง
18. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 17,616 ครั้ง
19. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลปฯ รูปแบบ 1) ม.ศิลปากร 17,045 ครั้ง
20. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16,925 ครั้ง
21. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16,175 ครั้ง
22. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 15,959 ครั้ง
23. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15,644 ครั้ง
24. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15,554 ครั้ง
25. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15,355 ครั้ง
26. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 15,299 ครั้ง
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน (สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการบินและอวกาศ และวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15,171 ครั้ง
28. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15,147 ครั้ง
29. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15,124 ครั้ง
30. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14,914 ครั้ง
31. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14,637 ครั้ง
32. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 14,548 ครั้ง
33. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14,301 ครั้ง
34. คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13,450 ครั้ง
35. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13,388 ครั้ง
36. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13,132 ครั้ง
37. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 13,011 ครั้ง
38. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 12,845 ครั้ง
39. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12,583 ครั้ง
40. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12,377 ครั้ง
41. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12,209 ครั้ง
42. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 12,098 ครั้ง
43. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11,893 ครั้ง
44. คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล 11,887 ครั้ง
45. คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11,843 ครั้ง
46. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11,809 ครั้ง
47. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11,563 ครั้ง
48. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11,487 ครั้ง
49. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11,402 ครั้ง
50. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 11,335 ครั้ง
51. คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 11,288 ครั้ง
52. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 11,286 ครั้ง
53. คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11,209 ครั้ง
54. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร 11,021 ครั้ง
55. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10,965 ครั้ง
56. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10,884 ครั้ง
57. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร 10,873 ครั้ง
58. คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 10,839 ครั้ง
59. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มศว 10,825 ครั้ง
60. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล 10,773 ครั้ง
61. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10,629 ครั้ง
62. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (รูปแบบที่ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10,613 ครั้ง
63. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10,520 ครั้ง
64. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10,300 ครั้ง
65. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10,225 ครั้ง
66. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 10,125 ครั้ง
67. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9,891 ครั้ง
68. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9,818 ครั้ง
69. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9,701 ครั้ง
70. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร 9,645 ครั้ง
71. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9,564 ครั้ง
72. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9,277 ครั้ง
73. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9,269 ครั้ง
74. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9,021 ครั้ง
75. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9,000 ครั้ง
76. คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8,944 ครั้ง
77. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มศว 8,846 ครั้ง
78. คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,841 ครั้ง
79. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8,787 ครั้ง
80. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มศว 8,737 ครั้ง
81. คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8,683 ครั้ง
82. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศิลปากร 8,656 ครั้ง
83. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8,631 ครั้ง
84. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มศว 8,569 ครั้ง
85. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8,479 ครั้ง
86. คณะทันตแพทยศาสตร์ หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8,474 ครั้ง
87. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 8,468 ครั้ง
88. คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8,413 ครั้ง
89. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8,364 ครั้ง
90. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8,243 ครั้ง
91. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8,210 ครั้ง
92. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8,202 ครั้ง
93. คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8,113 ครั้ง
94. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7,899 ครั้ง
95. คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7,873 ครั้ง
96. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี(ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7,852 ครั้ง
97. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7,592 ครั้ง
98. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7,570 ครั้ง
99. คณะการสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7,568 ครั้ง
100. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7,517 ครั้ง

 

จาก dek-d.com

- 2010-04-19 2:22:48 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 5,167 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล