เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

สำหรับใครที่รอเช็กผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 อยู่ เพื่อเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสมัคร Admission 57 ไม่ต้องรอกันอีกแล้ว เพราะสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ประกาศผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปี 2556 แล้ว

และในวันนี้ เราก็ไม่พลาดที่จะนำผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ใน 3 มหาวิทยาลัยดังอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาฝากกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

คณะทันตแพทยศาสตร์ 25714.75 -23569.90

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สูงสุด 21962.15- 19524.10
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 21207.80-19673.30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23225.60-19924.25

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21811.15-19304.45
สาขาวิชากายภาพบำบัด 20852.40-18871.80
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 21839.70-19171.25

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20523.75-17416.40

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 19787.40-16610.50
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17850.10-16509.15
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19769.30-17265.10
สาขาวิชาเคมี 19357.500- 17165.25
สาขาวิชาฟิสิกส์ 20296.20-16908.35
สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 19420.50-18063.50
สาขาวิชาธรณีวิทยา 19459.45-18060.35
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17867.50-16238.75
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 8034.65-6283.75
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 18491.70-16697.30
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 18066.15-16323.05
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 20022.05-17499.35

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 24152.15-20761.40
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 20915.00-20020.00
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 20687.05-19724.45

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 23221.80-21301.25
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 21510.55-19750.00
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 20264.45-19189.45

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 24082.40-21230.45
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 22801.10-20534.85
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาสถิติ21125.60-19897.60
-สาขาวิชาการประกันภัย 25985.50-20386.20
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ20373.20-19099.00

คณะเศรษฐศาสตร์ 23199.00-20200.30

คณะจิตวิทยา

รูปแบบที่ 1 21781.30-18896.9500
รูปแบบที่ 2 22441.95-20098.80
รูปแบบที่ 3 26968.20-22906.95

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 21868.20-20355.15
สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) 22695.25-20900.75
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
-รูปแบบที่ 1 22182.15-20524.80
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์25237.25-19300.25 ค
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 21685.15-19254.60
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20556.25-18329.60
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน20442.15-18266.95
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น21580.70-18506.95
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน19695.30-18202.10
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ19338.20- 18393.10
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 21532.15-18239.00

คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20825.70-16989.55
สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24134.45- 20074.95

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 28287.45-22826.25
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 24452.95- 22693.15
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 26579.85-24224.05
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20480.50-12813.30

คณะนิติศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 24181.20-17771.95
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24607.70-21207.80
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 24295.65-20870.60
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23503.40-18611.25
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 22371.95-19253.20

คณะนิเทศศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22553.65-19944.45
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 26717.85-24898.85
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24699.65-21016.15
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน24560.70-21044.10
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 27019.45-21018.60
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 24699.75-21051.80

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

คณะเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 16252.50- 12358.90
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ วิทยาเขตบางเขน 14253.85-9110.15
สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 15682.50-9890.10
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 15739.65-12321.25
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน 17372.40-13990.00
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน 14992.50-13430.10
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ วิทยาเขตบางเขน 14023.40-12361.20

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน 20520.30-18197.95
สาขาวิชาการจัดการ 19271.05-17515.80
สาขาวิชาการจัดการการผลิต 19685.00-17423.30
สาขาวิชาการตลาด 19853.75-17941.95
สาขาวิชาบัญชี 20587.60-19143.80
สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 19134.75-17743.30

คณะประมง 16363.45-12370.55

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 22210.80-19804.90
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26348.20-22933.70
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส20104.65-13775.80
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน20913.90-15162.75
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น22981.45-15579.90
สาขาวิชาภาษาจีน 21157.15-14660.25
สาขาวิชาภาษาไทย 22603.65- 20101.05
สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 20896.25-19818.90
สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 23027.50-20296.60
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18966.40-16794.60
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18672.85-16828.80
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20598.80-16975.85
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21445.35-16828.25
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 20021.25-17773.10
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 23983.55-22610.70
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17822.45-17822.45
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19624.30-18171.15
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19545.00-18419.45
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี19132.60-17794.65
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 23336.25-21084.45
สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ 21629.60-19946.65
สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ 23216.15-20094.30

คณะวนศาสตร์

สาขาวิชาวนศาสตร์ 16520.45-13588.20
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 15112.60-12787.50
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 16773.40-12641.40

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16905.30-15094.75
สาขาวิชาเคมี 18038.65-15908.20
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 17534.65-15705.70
สาขาวิชาชีววิทยา 16920.10-15436.75
สาขาวิชาสัตววิทยา 16688.85-14494.65
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 15979.35-13642.65
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 16540.25-11046.55
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 17565.75-14988.10
สาขาวิชาชีวเคมี 18062.40-15602.80
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 16379.60-14133.20
สาขาวิชาฟิสิกส์ 17088.20-13679.10
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17217.65-15190.75
สาขาวิชาสถิติ 16511.75-14693.65
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 16669.65-15093.20
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 15955.05-13529.60

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 20927.05-18792.55
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 22553.35-19382.25
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20710.75-19813.40
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20722.35-19288.45
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20666.95-18544.65
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 19568.00-17873.30
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20787.50-18318.30
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 19422.85-16259.05
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 18832.30-09987.20
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19986.20-15320.30
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ วิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) 18718.50-16575.90
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 19492.75-17890.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 18479.00-16539.45
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 18678.15-17243.75
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 17636.70-16169.15
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 16411.00-10063.45
สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 17996.55-14794.60
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) 20217.50-17731.05
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 18070.65-16277.50
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 20581.75-17978.20
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 18327.50-16217.30
สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 17589.85-14353.75

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 21256.70-20118.75
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 21264.10-19654.75
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)20193.05-18150.55
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 20356.85-18631.90
สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 18843.40-16677.80
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 20452.50-17148.75

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 20136.25-18464.10
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 18171.65-16239.15
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18193.25-16012.85
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 18934.35-16738.30
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 18410.50-16551.40
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ 16390.10-15059.20
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ 16532.50-14538.30
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 16762.65-15875.55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20249.65-18237.80
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19366.30-17980.30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22922.50-19547.50

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 19093.25-16544.55

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 17240.95-15136.95
สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก) 17416.95-16010.00
สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 16161.55-14585.00
สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 15799.45-14396.80
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 15218.75-13386.65
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 17356.95-14003.50
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 16709.30-14009.25
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมั 16470.55-16438.10
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17403.20-13940.85
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17832.75-13867.55
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 14418.05-14418.05
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18823.55-14093.25
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17171.65-16928.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19023.25-17873.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19073.70- 17258.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19045.25-16926.85
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18384.85-16223.90
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19742.70-16346.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18778.20-16525.55
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18225.05-16213.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 16417.50-16186.95
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18760.35-16983.40
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17698.40-16243.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16775.55-16775.55
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17670.20-17041.25
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19263.55-17286.70
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20688.30-18394.40
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19213.70-18327.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20351.50-18630.00
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19973.70-18392.65
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี19172.65-17629.10

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 19253.05-17110.40
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19472.90-17333.45
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17873.75-17178.65
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18233.20-17562.25
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19104.00-17368.65
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17338.40-17338.40
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 20628.05-17213.75
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 17283.95-13271.95
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17512.35-15424.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16536.10-16536.10
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18229.80-15464.60
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18280.25-15480.00
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17274.85-16175.70
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17834.75-15799.10
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17280.00-15193.50
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16420.95-15724.30
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17866.90-15269.35
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17396.65-15219.25
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17945.00-17945.00
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17671.60-15730.15 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16619.40- 14877.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17671.60-15730.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16619.40- 14877.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17553.15-15360.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17657.90-14833.70
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18518.20-16203.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18789.35-16238.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18631.85-16761.95
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19088.15-16597.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 16100.20-16100.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18331.90-18053.95
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 18362.15-14190.60
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17928.70-14530.00
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17332.95-15063.90
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19389.20-14168.85
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18312.90-14408.95
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 15513.05-15513.05
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 16316.90-14905.75
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 17780.10-14903.75
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 16998.90-14405.15
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17557.30-16132.50
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18167.60-14763.55
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18154.10-14455.95
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 14572.10-14511.40
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18520.10-14815.75

คณะสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16035.65-14669.10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุฯ 19509.10-15748.15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16317.50-13903.90
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 16965.25-15178.00

คณะเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวนฯ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14871.60-10617.50
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 13032.25-11161.70
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 14830.35-9520.35
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 16434.95-11773.10

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 15674.90-13079.90
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 16501.60-15115.10
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 16150.70-14335.65
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน 17184.20-14567.45
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 17775.00-14938.10
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17149.80-15257.50
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 16822.15-15366.00
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15134.15-13313.05
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14887.25-13457.50
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 13762.25-12508.550
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14972.50-13418.00

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) กำแพงแสน 14262.70-12294.45
หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา(ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 17689.80-15397.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 20886.45-19075.25
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 17828.75-15165.80
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 18833.60-15120.35

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน15142.80-11899.25
สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน13856.75-12417.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน 15843.00-12101.95
สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน 15187.80-12261.65
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14699.80-11360.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน 19234.45-15916.05
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 17630.75-15738.70
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16517.90-15866.40
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 16224.55-16104.10
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17814.95-15707.65
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17878.65-16231.25
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน 17524.15-14048.70
สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตกำแพงแสน 17505.45-13972.10
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 18379.45-15531.65
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน 14881.95-12224.55
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14107.70-11884.45
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน 22765.60-18052.50
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18918.05-15343.95
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17005.00-15392.45
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18024.50-15361.75
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17008.95-15469.35
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 16933.10-15692.55
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 12529.45-10479.70
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 17223.40-14452.05
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16553.20-16133.65
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน 15177.90-14438.60
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 16734.60-14200.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน 16644.25-14386.90
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ 15093.20-15093.20
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี 18049.20-14695.00
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 12465.10-08968.50
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15374.05-14172.45
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 (Q12) 20801.15-8068.35
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 (Q13) 20692.05-15922.50
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส (Q13) 17087.45-10846.70
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน (Q13) 14899.80-12212.25
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น (Q13) 16057.75-12660.30
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาจีน (Q13) 15957.75-10635.95
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาอาหรับ (Q13) 12372.80-12372.80
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาบาลี (Q13) 14845.45-11748.25

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาเขตกำแพงแสน 17507.50-13294.65 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) กำแพงแสน 13856.35-09557.10

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 17360.80-13344.10
สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา 17083.60-14232.75
สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา 17711.80-14233.65
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา 19644.45-15213.80
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา 17959.80-14567.10
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา 17567.00-15948.95
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา 18986.10-15605.00
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14863.85-13815.75
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15457.40-13923.45
สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14936.90-13779.40
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16484.10-14679.00
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15697.05-13815.50
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16516.30-14979.35
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16131.70-14835.10

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 17206.10-12766.15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 14765.85-13239.15
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา 13616.95-11995.55
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 13802.15-11231.40
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 12717.70-11010.85
สาขาวิชาฟิสิกส์ 12882.25-9396.85
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13801.45-09459.05
สาขาวิชาเคมี 14046.80-10870.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 16412.40-14346.75
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 16575.60-13668.55
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 17974.00-13922.50
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 16378.00-13356.25
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14046.55-12405.50

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 16607.60-13311.90

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา 19201.70-13231.55
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ วิทยาเขตศรีราชา 16562.75-13007.2

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 14105.50-09261.30
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 15408.75-9243.55
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร 13426.35-9277.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร 12235.70-8515.60
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 14411.70-10030.50
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 12625.30-8859.40
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 15909.40-14308.75
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร 12967.65-10256.35

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร 13795.70-9490.30
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 13404.80-9545.15
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วิทยาเขตฯสกลนคร 12387.60-7462.40
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 10487.95-8247.75

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 13955.65-7108.80
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาเขตฯ สกลนคร 17278.35-11179.90
สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตฯ สกลนคร 13984.40-09389.60
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร 19145.95-12924.45
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 15178.45-13505.15
สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตฯ สกลนคร 15155.05-6801.50

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

คณะนิติศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22118.80-18224.30
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22196.90-18665.00
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 22683.10-18842.50
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23394.15-18201.70
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21483.00-18028.45

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19050.00-14770.15
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18636.55-15932.25
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18361.80-14428.00
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17716.25-14245.20
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17952.95-16049.65

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 23765.00-20348.45
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 21262.35-19300.00
หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 22628.75-20673.75
คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 21644.85-19829.20

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19871.95-17548.75
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20732.00-17810.70
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18459.45-18197.50
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20527.25-18040.70
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19146.75-17533.20
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21369.10-18597.35
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22025.70-18700.20
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน22220.25-18575.60
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น21111.10-18634.10
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 22632.90-19239.30
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 19600.20-19600.20
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21774.45-16534.45
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20363.50-17231.80
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19291.95-16991.25
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20860.45-16541.30
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน19823.20-17107.50

คณะเศรษฐศาสตร์ 21119.20-19067.75

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22715.80-20703.70

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 20451.95-16136.45

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ฯ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21571.95-18756.25
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ แบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส 22463.50-18841.25
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน 21376.80-18892.50
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 22972.25-18739.30
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาจีน 22957.95-18806.45
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาบาลี 22330.05-18961.25
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 26314.90-23225.70
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 18219.80-11685.25
สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19902.45-16886.05
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 17369.80-14104.65
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส 20480.25-13995.90
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน 17700.20-17700.20
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 18249.45-16406.10
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาจีน 19350.70-13618.15
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาบาลี 19312.40-19312.40
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19119.55-17411.35
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19711.95-15958.50
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18656.95-16217.95
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18575.20-17504.65
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18429.80-16003.45
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19108.65-16407.00
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19028.25-17325.70
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18921.60-16597.90
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16227.10-16227.10
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17479.80-16291.50
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19624.30-16564.45
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18176.15-16279.80
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 18047.75-17573.15
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19310.15-17373.75
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 21404.45-18003.10
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20659.00-17708.70
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19298.55-17578.75
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 20327.50-17517.30
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19530.70-19530.70
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20661.65-18675.00
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน20802.15-18380.20
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 21154.60-20293.30
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21726.25-18412.10
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 24087.90-19293.10
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23741.95-20590.45
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 20769.80-17256.90
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 23229.65-17920.85

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 24899.00-23085.35
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20824.00-18725.00
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 21112.65-18833.20
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น 21922.55-18745.80
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 20426.10-18912.65
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 22201.40-18725.60
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 23991.95- 20537.55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16855.70-14808.75
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 15272.75-13766.40
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 16013.20-13653.10
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18831.95-14891.25
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17011.75-15070.60
สาขาวิชาสถิติ 18812.50- 15240.40
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17194.00-15482.50
สาขาวิชาเคมี 17861.75-15562.45
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16642.95-14623.10
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 15657.50-13858.70
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16575.65-14977.35
สาขาวิชาฟิสิกส์ 16903.45-14799.60
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 16839.85-13961.25
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 16598.75-14249.05
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 15069.15-14128.75

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18498.60-16682.05
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18889.45-16408.10
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19294.65-15984.75
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 19990.15-17325.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18758.65-16192.50
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21045.55-17517.50
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 18477.35-15124.95
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 19562.45-14062.50

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 21861.30-19092.50

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20718.25-18572.40
สาขาวิชากายภาพบำบัด 18938.05-18179.90
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 17249.60-16217.50

คณะทันตแพทยศาสตร์ 23753.15-23043.80

คณะพยาบาลศาสตร์ 19646.60-18314.45

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (รูปแบบที่ 1) 18887.15-18731.90
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (รูปแบบที่ 2) 20521.85-18077.60
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 16398.55-12174.55
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 18035.60-11577.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22650.65-20739.85
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 24082.95-21618.20
สาขาวิชาการผังเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22880.70-19837.50
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22078.65-20198.75
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศิลปศาสตร์ แบบที่ 1 22918.45-20311.70

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19101.40-16906.65

คณะเภสัชศาสตร์ 19950.70-19215.00

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) นานาชาติ วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 18945.35-13724.10
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18607.60-14375.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีฯ 19126.25-14166.35
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16169.45-12802.25
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17515.70-15990.25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฯ (รูปแบบที่ 1) 17296.10-13303.50

และในส่วนของคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นั้น น้อง ๆ สามารถ เช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ได้ที่นี่เลยค่ะ

ที่มา : kapook.com

Admission, ข่าวสาร Admission
- 2013-09-25 4:51:12 โพสต์โดย : midnight คนดู 4,399 คน