เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

เช็คคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

สำหรับใครที่รอเช็กผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 อยู่ เพื่อเอาไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสมัคร Admission 57 ไม่ต้องรอกันอีกแล้ว เพราะสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ประกาศผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง ประจำปี 2556 แล้ว

และในวันนี้ เราก็ไม่พลาดที่จะนำผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ใน 3 มหาวิทยาลัยดังอย่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาฝากกัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

คณะทันตแพทยศาสตร์ 25714.75 -23569.90

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สูงสุด 21962.15- 19524.10
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม 21207.80-19673.30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23225.60-19924.25

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21811.15-19304.45
สาขาวิชากายภาพบำบัด 20852.40-18871.80
สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 21839.70-19171.25

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 20523.75-17416.40

คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 19787.40-16610.50
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17850.10-16509.15
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 19769.30-17265.10
สาขาวิชาเคมี 19357.500- 17165.25
สาขาวิชาฟิสิกส์ 20296.20-16908.35
สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 19420.50-18063.50
สาขาวิชาธรณีวิทยา 19459.45-18060.35
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 17867.50-16238.75
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 8034.65-6283.75
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 18491.70-16697.30
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 18066.15-16323.05
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร 20022.05-17499.35

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 24152.15-20761.40
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 20915.00-20020.00
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 20687.05-19724.45

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 23221.80-21301.25
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 21510.55-19750.00
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 20264.45-19189.45

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 24082.40-21230.45
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 22801.10-20534.85
หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาสถิติ21125.60-19897.60
-สาขาวิชาการประกันภัย 25985.50-20386.20
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ20373.20-19099.00

คณะเศรษฐศาสตร์ 23199.00-20200.30

คณะจิตวิทยา

รูปแบบที่ 1 21781.30-18896.9500
รูปแบบที่ 2 22441.95-20098.80
รูปแบบที่ 3 26968.20-22906.95

คณะครุศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบที่ 1) 21868.20-20355.15
สาขาวิชาประถมศึกษา (รูปแบบที่ 1) 22695.25-20900.75
สาขาวิชาธุรกิจศึกษา
-รูปแบบที่ 1 22182.15-20524.80
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์25237.25-19300.25 ค
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 21685.15-19254.60
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20556.25-18329.60
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน20442.15-18266.95
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น21580.70-18506.95
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน19695.30-18202.10
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ19338.20- 18393.10
-รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 21532.15-18239.00

คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20825.70-16989.55
สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 24134.45- 20074.95

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 28287.45-22826.25
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 24452.95- 22693.15
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 26579.85-24224.05
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 20480.50-12813.30

คณะนิติศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 24181.20-17771.95
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24607.70-21207.80
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 24295.65-20870.60
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23503.40-18611.25
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 22371.95-19253.20

คณะนิเทศศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22553.65-19944.45
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1) 26717.85-24898.85
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 24699.65-21016.15
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน24560.70-21044.10
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 27019.45-21018.60
พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 2) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 24699.75-21051.80

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

คณะเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาเขตบางเขน 16252.50- 12358.90
สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ วิทยาเขตบางเขน 14253.85-9110.15
สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน 15682.50-9890.10
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 15739.65-12321.25
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาเขตบางเขน 17372.40-13990.00
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิทยาเขตบางเขน 14992.50-13430.10
สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน นานาชาติ วิทยาเขตบางเขน 14023.40-12361.20

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน 20520.30-18197.95
สาขาวิชาการจัดการ 19271.05-17515.80
สาขาวิชาการจัดการการผลิต 19685.00-17423.30
สาขาวิชาการตลาด 19853.75-17941.95
สาขาวิชาบัญชี 20587.60-19143.80
สาขาวิชาบัญชี ภาคพิเศษ 19134.75-17743.30

คณะประมง 16363.45-12370.55

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 22210.80-19804.90
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 26348.20-22933.70
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส20104.65-13775.80
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน20913.90-15162.75
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น22981.45-15579.90
สาขาวิชาภาษาจีน 21157.15-14660.25
สาขาวิชาภาษาไทย 22603.65- 20101.05
สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย 20896.25-19818.90
สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ 23027.50-20296.60
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18966.40-16794.60
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18672.85-16828.80
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20598.80-16975.85
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21445.35-16828.25
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 20021.25-17773.10
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 23983.55-22610.70
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17822.45-17822.45
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19624.30-18171.15
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19545.00-18419.45
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี19132.60-17794.65
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ 23336.25-21084.45
สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาคพิเศษ 21629.60-19946.65
สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาคพิเศษ 23216.15-20094.30

คณะวนศาสตร์

สาขาวิชาวนศาสตร์ 16520.45-13588.20
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 15112.60-12787.50
สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 16773.40-12641.40

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 16905.30-15094.75
สาขาวิชาเคมี 18038.65-15908.20
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 17534.65-15705.70
สาขาวิชาชีววิทยา 16920.10-15436.75
สาขาวิชาสัตววิทยา 16688.85-14494.65
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 15979.35-13642.65
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 16540.25-11046.55
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 17565.75-14988.10
สาขาวิชาชีวเคมี 18062.40-15602.80
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 16379.60-14133.20
สาขาวิชาฟิสิกส์ 17088.20-13679.10
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17217.65-15190.75
สาขาวิชาสถิติ 16511.75-14693.65
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 16669.65-15093.20
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 15955.05-13529.60

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน 20927.05-18792.55
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 22553.35-19382.25
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20710.75-19813.40
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20722.35-19288.45
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20666.95-18544.65
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 19568.00-17873.30
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20787.50-18318.30
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 19422.85-16259.05
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 18832.30-09987.20
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 19986.20-15320.30
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกลฯ วิทยาเขตบางเขน (ภาคพิเศษ) 18718.50-16575.90
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ภาคพิเศษ) 19492.75-17890.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 18479.00-16539.45
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) 18678.15-17243.75
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคพิเศษ) 17636.70-16169.15
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) 16411.00-10063.45
สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 17996.55-14794.60
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศและสาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา) 20217.50-17731.05
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 18070.65-16277.50
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 20581.75-17978.20
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 18327.50-16217.30
สถาบันสมทบวิทยาลัยการชลประทาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 17589.85-14353.75

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 21256.70-20118.75
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 21264.10-19654.75
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)20193.05-18150.55
สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 20356.85-18631.90
สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 18843.40-16677.80
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 20452.50-17148.75

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 20136.25-18464.10
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 18171.65-16239.15
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18193.25-16012.85
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 18934.35-16738.30
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 18410.50-16551.40
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาคพิเศษ 16390.10-15059.20
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ 16532.50-14538.30
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ 16762.65-15875.55

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20249.65-18237.80
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 19366.30-17980.30

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 22922.50-19547.50

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 19093.25-16544.55

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 17240.95-15136.95
สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาคลินิก) 17416.95-16010.00
สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 16161.55-14585.00
สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน) 15799.45-14396.80
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 15218.75-13386.65
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 17356.95-14003.50
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 16709.30-14009.25
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมั 16470.55-16438.10
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17403.20-13940.85
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17832.75-13867.55
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 14418.05-14418.05
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18823.55-14093.25
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17171.65-16928.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19023.25-17873.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19073.70- 17258.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19045.25-16926.85
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18384.85-16223.90
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19742.70-16346.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18778.20-16525.55
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18225.05-16213.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 16417.50-16186.95
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18760.35-16983.40
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17698.40-16243.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16775.55-16775.55
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17670.20-17041.25
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19263.55-17286.70
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20688.30-18394.40
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19213.70-18327.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20351.50-18630.00
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19973.70-18392.65
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) เลือกสอบวิชาภาษาบาลี19172.65-17629.10

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 19253.05-17110.40
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19472.90-17333.45
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17873.75-17178.65
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18233.20-17562.25
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19104.00-17368.65
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17338.40-17338.40
สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 20628.05-17213.75
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 17283.95-13271.95
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17512.35-15424.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16536.10-16536.10
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18229.80-15464.60
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18280.25-15480.00
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17274.85-16175.70
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17834.75-15799.10
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17280.00-15193.50
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16420.95-15724.30
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17866.90-15269.35
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17396.65-15219.25
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 17945.00-17945.00
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17671.60-15730.15 สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16619.40- 14877.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17671.60-15730.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16619.40- 14877.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17553.15-15360.15
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17657.90-14833.70
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18518.20-16203.75
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18789.35-16238.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18631.85-16761.95
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19088.15-16597.45
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 16100.20-16100.20
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18331.90-18053.95
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 18362.15-14190.60
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 17928.70-14530.00
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17332.95-15063.90
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 19389.20-14168.85
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18312.90-14408.95
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 15513.05-15513.05
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 16316.90-14905.75
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 17780.10-14903.75
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 16998.90-14405.15
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17557.30-16132.50
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18167.60-14763.55
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18154.10-14455.95
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 14572.10-14511.40
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ภาคพิเศษ เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18520.10-14815.75

คณะสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16035.65-14669.10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการบรรจุฯ 19509.10-15748.15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16317.50-13903.90
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 16965.25-15178.00

คณะเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา พืชสวนฯ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14871.60-10617.50
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 13032.25-11161.70
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 14830.35-9520.35
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 16434.95-11773.10

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน 15674.90-13079.90
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตกำแพงแสน 16501.60-15115.10
สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 16150.70-14335.65
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาเขตกำแพงแสน 17184.20-14567.45
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตกำแพงแสน 17775.00-14938.10
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน 17149.80-15257.50
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 16822.15-15366.00
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15134.15-13313.05
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14887.25-13457.50
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 13762.25-12508.550
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 14972.50-13418.00

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา (วท.บ.) (หลักสูตร 4 ปี) กำแพงแสน 14262.70-12294.45
หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา(ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 17689.80-15397.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 20886.45-19075.25
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 17828.75-15165.80
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ศษ.บ.) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 18833.60-15120.35

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเคมี วิทยาเขตกำแพงแสน15142.80-11899.25
สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาเขตกำแพงแสน13856.75-12417.00
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน 15843.00-12101.95
สาขาวิชาจุลชีววิทยา วิทยาเขตกำแพงแสน 15187.80-12261.65
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14699.80-11360.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน 19234.45-15916.05
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 17630.75-15738.70
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16517.90-15866.40
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 16224.55-16104.10
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17814.95-15707.65
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตกำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 17878.65-16231.25
สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตกำแพงแสน 17524.15-14048.70
สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตกำแพงแสน 17505.45-13972.10
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน 18379.45-15531.65
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน 14881.95-12224.55
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาเขตกำแพงแสน 14107.70-11884.45
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว รูปแบบที่ 1 วิทยาเขตกำแพงแสน 22765.60-18052.50
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18918.05-15343.95
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 17005.00-15392.45
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18024.50-15361.75
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17008.95-15469.35
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 16933.10-15692.55
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 12529.45-10479.70
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 17223.40-14452.05
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส 16553.20-16133.65
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาเยอรมัน 15177.90-14438.60
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาญี่ปุ่น 16734.60-14200.00
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาจีน 16644.25-14386.90
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาอาหรับ 15093.20-15093.20
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี 18049.20-14695.00
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 12465.10-08968.50
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตกำแพงแสน 15374.05-14172.45
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 (Q12) 20801.15-8068.35
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน รูปแบบที่ 1 (Q13) 20692.05-15922.50
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส (Q13) 17087.45-10846.70
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน (Q13) 14899.80-12212.25
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น (Q13) 16057.75-12660.30
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาจีน (Q13) 15957.75-10635.95
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาอาหรับ (Q13) 12372.80-12372.80
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมฯ (ภาคพิเศษ) กำแพงแสน แบบที่ 2 ภาษาบาลี (Q13) 14845.45-11748.25

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาเขตกำแพงแสน 17507.50-13294.65 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) กำแพงแสน 13856.35-09557.10

คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 17360.80-13344.10
สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตศรีราชา 17083.60-14232.75
สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตศรีราชา 17711.80-14233.65
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาเขตศรีราชา 19644.45-15213.80
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตศรีราชา 17959.80-14567.10
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร วิทยาเขตศรีราชา 17567.00-15948.95
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาเขตศรีราชา 18986.10-15605.00
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14863.85-13815.75
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15457.40-13923.45
สาขาวิชาการเงิน (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14936.90-13779.40
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16484.10-14679.00
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 15697.05-13815.50
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16516.30-14979.35
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 16131.70-14835.10

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 17206.10-12766.15
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาเขตศรีราชา 14765.85-13239.15
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา 13616.95-11995.55
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 13802.15-11231.40
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 12717.70-11010.85
สาขาวิชาฟิสิกส์ 12882.25-9396.85
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 13801.45-09459.05
สาขาวิชาเคมี 14046.80-10870.50

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาเขตศรีราชา 16412.40-14346.75
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาเขตศรีราชา 16575.60-13668.55
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาเขตศรีราชา 17974.00-13922.50
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตศรีราชา 16378.00-13356.25
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตศรีราชา 14046.55-12405.50

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 16607.60-13311.90

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ วิทยาเขตศรีราชา 19201.70-13231.55
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ วิทยาเขตศรีราชา 16562.75-13007.2

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 14105.50-09261.30
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 15408.75-9243.55
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตฯ สกลนคร 13426.35-9277.00
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตฯ สกลนคร 12235.70-8515.60
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 14411.70-10030.50
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตฯ สกลนคร 12625.30-8859.40
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 15909.40-14308.75
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) วิทยาเขตฯ สกลนคร 12967.65-10256.35

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาเขตฯ สกลนคร 13795.70-9490.30
สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 13404.80-9545.15
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร วิทยาเขตฯสกลนคร 12387.60-7462.40
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต วิทยาเขตฯ สกลนคร 10487.95-8247.75

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตฯ สกลนคร 13955.65-7108.80
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาเขตฯ สกลนคร 17278.35-11179.90
สาขาวิชาการตลาด วิทยาเขตฯ สกลนคร 13984.40-09389.60
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว วิทยาเขตฯ สกลนคร 19145.95-12924.45
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาเขตฯ สกลนคร 15178.45-13505.15
สาขาวิชาการเงิน วิทยาเขตฯ สกลนคร 15155.05-6801.50

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56

คณะนิติศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 22118.80-18224.30
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22196.90-18665.00
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 22683.10-18842.50
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23394.15-18201.70
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21483.00-18028.45

คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง

พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19050.00-14770.15
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18636.55-15932.25
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18361.80-14428.00
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17716.25-14245.20
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 17952.95-16049.65

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 23765.00-20348.45
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ศึกษาที่ศูนย์รังสิต) 21262.35-19300.00
หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 22628.75-20673.75
คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (บูรณการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 ปี (ท่าพระจันทร์) 21644.85-19829.20

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19871.95-17548.75
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20732.00-17810.70
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18459.45-18197.50
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20527.25-18040.70
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19146.75-17533.20
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21369.10-18597.35
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 22025.70-18700.20
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน22220.25-18575.60
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น21111.10-18634.10
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 22632.90-19239.30
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาอาหรับ 19600.20-19600.20
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21774.45-16534.45
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20363.50-17231.80
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 19291.95-16991.25
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20860.45-16541.30
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน19823.20-17107.50

คณะเศรษฐศาสตร์ 21119.20-19067.75

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22715.80-20703.70

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 20451.95-16136.45

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ฯ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 21571.95-18756.25
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ แบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส 22463.50-18841.25
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน 21376.80-18892.50
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 22972.25-18739.30
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาจีน 22957.95-18806.45
สาขาจิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,บรรณารักษศาสตร์ฯ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาบาลี 22330.05-18961.25
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 26314.90-23225.70
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 18219.80-11685.25
สาขาวิชาจิตวิทยา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19902.45-16886.05
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 17369.80-14104.65
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส 20480.25-13995.90
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาเยอรมัน 17700.20-17700.20
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาญี่ปุ่น 18249.45-16406.10
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาจีน 19350.70-13618.15
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 ภาษาบาลี 19312.40-19312.40
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19119.55-17411.35
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19711.95-15958.50
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 18656.95-16217.95
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 18575.20-17504.65
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 18429.80-16003.45
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 19108.65-16407.00
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19028.25-17325.70
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 18921.60-16597.90
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 16227.10-16227.10
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 17479.80-16291.50
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19624.30-16564.45
สาขาวิชาปรัชญา พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 18176.15-16279.80
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 18047.75-17573.15
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 19310.15-17373.75
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 21404.45-18003.10
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 20659.00-17708.70
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 19298.55-17578.75
สาขาวิชาภาษาไทย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 20327.50-17517.30
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 19530.70-19530.70
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20661.65-18675.00
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน20802.15-18380.20
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 21154.60-20293.30
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 21726.25-18412.10
สาขาวิชารัสเชีย พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 24087.90-19293.10
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่น 23741.95-20590.45
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 20769.80-17256.90
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 23229.65-17920.85

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 24899.00-23085.35
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 20824.00-18725.00
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 21112.65-18833.20
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาญี่ปุ่น 21922.55-18745.80
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาจีน 20426.10-18912.65
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาบาลี 22201.40-18725.60
พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 23991.95- 20537.55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 16855.70-14808.75
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 15272.75-13766.40
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 16013.20-13653.10
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18831.95-14891.25
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17011.75-15070.60
สาขาวิชาสถิติ 18812.50- 15240.40
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17194.00-15482.50
สาขาวิชาเคมี 17861.75-15562.45
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 16642.95-14623.10
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 15657.50-13858.70
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 16575.65-14977.35
สาขาวิชาฟิสิกส์ 16903.45-14799.60
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 16839.85-13961.25
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 16598.75-14249.05
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 15069.15-14128.75

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 18498.60-16682.05
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 18889.45-16408.10
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 19294.65-15984.75
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 19990.15-17325.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 18758.65-16192.50
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 21045.55-17517.50
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 18477.35-15124.95
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEPE) 19562.45-14062.50

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 21861.30-19092.50

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 20718.25-18572.40
สาขาวิชากายภาพบำบัด 18938.05-18179.90
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 17249.60-16217.50

คณะทันตแพทยศาสตร์ 23753.15-23043.80

คณะพยาบาลศาสตร์ 19646.60-18314.45

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (รูปแบบที่ 1) 18887.15-18731.90
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ (รูปแบบที่ 2) 20521.85-18077.60
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 16398.55-12174.55
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 18035.60-11577.00

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (วท.บ) พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22650.65-20739.85
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 24082.95-21618.20
สาขาวิชาการผังเมือง พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22880.70-19837.50
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 22078.65-20198.75
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศิลปศาสตร์ แบบที่ 1 22918.45-20311.70

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19101.40-16906.65

คณะเภสัชศาสตร์ 19950.70-19215.00

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) นานาชาติ วศ.บ.

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 18945.35-13724.10
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 18607.60-14375.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีฯ 19126.25-14166.35
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 16169.45-12802.25
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 17515.70-15990.25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการฯ (รูปแบบที่ 1) 17296.10-13303.50

และในส่วนของคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นั้น น้อง ๆ สามารถ เช็กคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admission 56 ได้ที่นี่เลยค่ะ

ที่มา : kapook.com

- 2013-09-25 4:51:12 โพสต์โดย : midnight คนอ่าน 3,973 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล