ปรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่เริ่มปีการศึกษา 2561รับสมัคร 5 รูปแบบ

ทปอ.มีมมติเห็นชอบปรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใหม่เริ่มปีการศึกษา 2561รับสมัคร 5 รูปแบบ

edu61-p1

เปิดแล้วจ้าปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยยังคงยึดตามหลักการเดิม ดังนี้ นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก สามารถสละสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิของนักเรียน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ (ทปอ.) พร้อมด้วยศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมธ. และผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เลขาธิการทปอ. แถลงข่าวการประชุมสามัญที่ประชุมทปอ.และสมาคม ทปอ.ครั้งที่ 2/2560 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต สรุปชี้ชัดว่าการรับสมัครบุคคลเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 5 รูปแบบ

แบบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงานPortfolioโดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม- 30 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 1/2 ประกาศรับและคัดเลือก 2 ธันวาคม 2560-28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผล 26 มีนาคม 2561

แบบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560-มีนาคม 2561 ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561

แบบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโครงการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไปโดยทปอ.จะเป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน รับสมัคร 9-13 พฤษภาคม 2561 ประกาศผล 8 มิถุนายน 2561

แบบที่ 4 การรับสมัคร แอดมิชชั่นส์ สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยทปอ.เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้4สาขาวิชา แบบมีลำดับ ซึ่งรับสมัคร 6-10 มิถุนายน 2561 ประกาศผล 13 กรกฎาคม 2561

แบบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฏาคม

edu61

ทั้งนี้ ในส่วนของสอบวิชาความถนัดทั่วไป (แกต)และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (แพต)ซึ่งคาดว่าจะสอบในวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 สอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)คาดว่า สอบประมาณวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 และสอบ 9 วิชาสามัญ วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ส่วนการสอบวิชาเฉพาะนั้นมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะเป็นผู้จัดสอบ แต่การจัดสอบดังกล่าวต้อง เป็นการสอบที่มีเนื้อหา หรือวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อสอบหลักและต้องดำเนินการสอบสิ้นสุด 12 เมษายน 2561

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับสมัครทั้ง5รูปแบบนี้ ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ ในสาขาวิชาที่ต้องการ ในระบบกลางของทปอ. รอบใดรอบหนึ่งได้เพียง1ครั้ง ซึ่งผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องการสละสิทธิ์ในรอบที่ตนเองสมัครไปนั้น จะต้องแจ้งสละสิทธิ์กับสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้าหรือผ่านระบบการรับเรื่องจากส่วนกลางจัดการส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการสละสิทธิ์ ให้ทันในเวลาที่กำหนดแล้วจึงสามารถสมัครในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปได้อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือเลือกสละสิทธิ์ ก็จะไม่สามารถสมัครในรูปแบบใดๆ ได้

ศ.ดร.สมคิด กล่าวเสริมว่า ทปอ.มีมติจะประกาศรายละเอียดทั้งหมดของทุกมหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลฯ อาทิ เปิดรับสมัครคณะอะไร รับสมัครจำนวนนักศึกษาเท่าใด ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้

นอกจากนั้น ที่ประชุมทปอ.ครั้งนี้ ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับผลการวิจัยเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนตามที่คณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมทปอ.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิจัยศึกษาผลกระทบการเลื่อน เปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน และแนวทางการพัฒนา โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดจ้าง กำกับ และตรวจรับงานวิจัย ได้พิจารณาและเห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวิจัยดังนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้พิจารณาตาม (ร่าง) รายงานความเห็นชอบผลการวิจัย ครั้งที่1และตามเอกสารข้อมูลปฐมภูมิที่คณะผู้ศึกษาวิจัยได้ส่งมาเพิ่มเติม

คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลที่ได้มาทดสอบทางสถิติว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ ระหว่างผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย หรือเฉยๆ แยกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความลุ่มลึกและชัดเจนในการสรุปผลยิ่งขึ้น และกำหนดส่งรายงานการวิจัยที่แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ภายใน 3 เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะมีการพิจารณา(ร่าง) รายงานของคณะผู้ศึกษาวิจัยที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน วันที่ 24 เมษายน 2560 เพื่อนำผลการวิจัยนำมาพิจารณาในที่ประชุมทปอ.ครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม นักเรียน สามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2561 ปรับโฉมใหม่ ได้ที่ เว็บไซต์ www.cuas.or.th

ข่าวที่มา: komchadluek

ข่าวการศึกษา, รับตรง 60 , สอบครูผู้ช่วย , gat pat 60 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ข่าวสาร Admission
- 2017-08-27 2:08:28 โพสต์โดย : fonnie คนดู 731 คน