ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ภูมิหลังประชาคมอาเซียน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

 

– เมื่อเดือนธันวาคม 2540 ผู้นำอาเซียน ได้รับรองเอกสาร วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อกำหนดเป้าหมายว่า ภายในปี 2020 อาเซียนจะเป็น

1. วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2. หุ้นส่วนการพัฒนาอย่างมีพลวัต

3. มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก

4. ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร

 

>>> สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

อาเซียน 10 ประเทศ | ประวัติอาเซียน | ความเป็นมาของอาเซียน | ประเทศสมาชิกอาเซียน

อาเซียน ASEAN
- 2013-04-1 3:20:39 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 2,234 คน