สพป.พังงาเดินตามรอยวิถีพอเพียง

สพป.พังงาเดินตามรอยวิถีพอเพียง

สพป.พังงาเดินตามรอยวิถีพอเพียง สพป.พังงา เน้นทุกร.ร.เสริมสร้างศักยภาพเด็ก ให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง พึ่งพาตนเอง เดินตามรอยวิถีพอเพียงของรัชกาลที่9 นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา(สพป.พังงา) กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา(สพป.พังงา) จังหวัดพังงา ได้สอนให้นักเรียนปลูกผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก ปลูกพืชผัก ฯลฯ เพื่อนำผลผลิตที่ได้รับมาประกอบอาหารกลางวัน โดยแบ่งหน้าที่ให้นักเรียนได้ช่วยกันดูแลแปลงผัก และเล้าไก่ไข่ บ่อปลาดุกของโรงเรียน สู่วิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตาม“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ของปวงชนชาวไทย นายสมรักษ์ กล่าวอีกว่า ในการการส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ และสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 อย่างจริงจังต่อเนื่อง “เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายรวมถึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ควรจะได้ร่วมมือกันส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน … Continue reading

ปลูกฝัง”วินัย-คุณธรรม”ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ปลูกฝัง”วินัย-คุณธรรม”ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ปลูกฝัง”วินัย-คุณธรรม”ผ่านกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.อนุบาลพังงา สพป.พังงา ปลูกฝัง “วินัย-คุณธรรม” ด้วยการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มี นร.ชั้นประถมฯเข้าร่วม 643 คน โรงเรียนอนุบาลพังงาสพป.พังงา ปลูกฝังวินัยและคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ด้วยการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 643 คน เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลพังงา นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา(รอง ผอ.สพป.พังงา)กล่าวว่า สพป.พังงา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการลูกเสือ ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะพัฒนานักเรียนและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม … Continue reading

ศธ.จ่อสอบ 3มหา’ลัย ปมสอนแย่

ศธ.จ่อสอบ 3มหา’ลัย ปมสอนแย่

ศธ.จ่อสอบ 3มหา’ลัย ปมสอนแย่ พล.อ.ดาว์พงษ์ เตรียมเรียกผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 แห่ง แจงข้อเท็จจริง หลังถูกนักศึกษาจีนร้องเรียนสอนไม่มีคุณภาพ เรียกเก็บค่าเทอมแพง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เตรียมเรียกผู้บริหารมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่ถูกร้องเรียนมาสอบถามข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาจีนร้องเรียนถึงปัญหาเชิงคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยไร้มาตรฐาน รวมถึงออกใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนที่ไม่ตรงกับที่นักศึกษาจ่ายจริง อย่างไรก็ตาม ขอเวลาในการตรวจสอบเรื่องดังกล่วอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยให้นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เชิญมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ที่ถูกร้องเรียน คือ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มาสอบถาม เบื้องต้นได้รับการชี้แจงว่าการออกใบเสร็จไม่ตรงกับที่นักศึกษาจ่ายจริงเป็นเพราะมีนายหน้า โดยมหาวิทยาลัยไม่รู้ว่าจะไปคิดเงินเพิ่มหรือไม่ จึงได้กำชับนายสุภัทรว่าจะปล่อยให้มีระบบนายหน้าไม่ได้ นอกจากนี้ กรณีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีปัญหาซาซาก … Continue reading

เผยชื่อ 3 มหา’ลัยเอกชนนศ.จีนร้องคุณภาพ

เผยชื่อ 3 มหา’ลัยเอกชนนศ.จีนร้องคุณภาพ

เผยชื่อ 3 มหา’ลัยเอกชนนศ.จีนร้องคุณภาพ “ดาว์พงษ์” เผยนายกฯ ห่วงกรณีนักศึกษาจีนร้องคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย เบื้องต้นเรียก 3 ม.เอกชน คือ ม.สยาม-ม.กรุงเทพธนบุรี-สถาบันปัญญาภิวัฒน์ แจง พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้รายงานให้ทราบว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยเอกชน 3 แห่งซึ่งนักศึกษาประเทศจีนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยร้องเรียนว่ามีปัญหาเชิงคุณภาพ จัดการสอนไม่ครบหลักสูตร ไม่ครบชั่วโมง เก็บเงินไม่ตรงตามใบเสร็จ อาจารย์บางคนมีคุณสมบัติไม่ตรงหลักเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด เข้าให้ข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยมหาวิทยาลัยเอกชนทั้ง 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ … Continue reading

8 ทักษะ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’รับมือภัย”โลกไซเบอร์”

8 ทักษะ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’รับมือภัย”โลกไซเบอร์”

8 ทักษะ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’รับมือภัย”โลกไซเบอร์” ต้อนรับวัน‘ประถมศึกษาแห่งชาติ’เวิร์ลดอิโคโนมิคฟอรั่มเผย8ทักษะ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนในศตวรรษที่21นักวิชาการแนะพาเด็กออกสู่โลกความเป็นจริง เลี่ยงภาวะ “เด็กเสมือน” ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ทุกคนต่างใจจดจ่ออยู่กับอุปกรณ์สื่อสารในมือมากกว่าจะพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ภาพชินตาเมื่อเห็นเด็กยุคนี้มีเพื่อนเป็น‘ไอแพด’หรือ‘โทรศัพท์มือถือ’แทนที่จะเป็นหนังสือเล่มโปรด หุ่นยนต์ หรือตุ๊กตา ทว่า เยาวชนจะเรียนรู้‘ความพอดี’ในการใช้สื่อยุคติจิตอลอย่างไร และทักษะใดบ้างที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ และอยู่รอดได้ในฐานะพลเมืองในยุคติจิตอล ในวาระ‘วันประถมศึกษาแห่งชาติ’ ทุก “วันที่ 25พฤศจิกายน” ของทุกปีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)ขอประมวลข้อมูลจากเวิลด์อิโคโนมิคฟอรั่มที่ระบุถึงคุณลักษณะและทักษะชีวิตในโลกยุคดิจิตอลหรือ ‘ความฉลาดทางดิจิตอล’ (Digital Intelligence: DQ) ที่จำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษที่21แบ่งเป็น3ระดับ ได้แก่ ระดับที่1 การเป็นพลเมืองในยุคดิจิตอล (Digital Citizenship): ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสื่อในโลกยุคดิจิตอลได้อย่างเกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบและปลอดภัยระดับที่2ความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอล (Digital Creativity):ความสามารถในการผนวกทักษะในการสร้างสรรค์ข้อมูลและเปลี่ยนความคิดใหม่ๆให้เป็นความจริงด้วยการใช้เครื่องมือดิจิตอล ระดับที่3ผู้ประกอบการยุคดิจิตอล(Digital Entrepreneurship)ความสามารถในการใช้สื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายใหม่ๆในโลก หรือเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ข้อมูลยังระบุด้วยว่า เด็กเยาวชนล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงต่อภัยในโลกไซเบอร์ เช่น … Continue reading

ศธ.เล็งขอใช้ม.44 เบิกทางบริหารจัดการ

ศธ.เล็งขอใช้ม.44 เบิกทางบริหารจัดการ

ศธ.เล็งขอใช้ม.44 เบิกทางบริหารจัดการ ที่ประชุมซูเปอร์บอร์ด รับในหลักการแผนการศึกษาชาติ “ดาว์พงษ์” เสนอคืบหน้าการทำงานเล็งขอใช้ ม.44 ตั้งอ.ก.ค.ศ.สพฐ.-เพิ่มตำแหน่งผู้ตรวจ ศธ.-ยุบอ.ก.พ.เหลือ1ชุด เมื่อวันที่ 21 พ.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษาที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 แต่มีข้อสังเกตให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำกลับไปปรับปรุงในรายละเอียดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ ความต้องการกำลังคนในปัจจุบันกับอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งนายกฯต้องการทราบจำนวนความต้องการกำลังคนที่ชัดเจน เพื่อวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของประเทศ โดย ศธ.รับจะกลับมาจัดทำแผนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในการผลิตกำลังคน ทั้งนี้ หลังจากมีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี … Continue reading

มิตซูพัฒนาช่างเทคนิคยานยนต์

มิตซูพัฒนาช่างเทคนิคยานยนต์

มิตซูพัฒนาช่างเทคนิคยานยนต์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส พัฒนาช่างเทคนิคยานยนต์ฝีมือดี พร้อมส่งเสริมการสร้างอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบส ผลพวงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงปี 2554 – 2556 ทำให้วงการ ยานยนต์ค้นพบสัญญาณที่เด่นชัดของการขาดแคลนบุคลากรสายอาชีพเฉพาะทางอย่างช่างเทคนิคยานยนต์มีฝีมือ ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการทั้งการขับขี่ในประเทศและภาคการส่งออก ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคยานยนต์อย่างยั่งยืน ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ในฐานะผู้นำนวัตกรรมในวงการยานยนต์ จึงวางพันธกิจสำคัญในการมุ่งพัฒนาอาชีพช่างเทคนิคยานยนต์แก่เยาวชนไทยที่สนใจให้เติบโตอย่างมีฝีมือเฉพาะทาง มีความรอบรู้ในเรื่องเทคนิคเครื่องยนต์จนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคต มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือด้านช่างเทคนิคในช่วง 4-5 ปีก่อน ทำให้มิตซูบิชิ มอเตอร์สฯ ได้จัดตั้งโครงการสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาขึ้น เพื่อสร้างโอกาสด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาช่างเทคนิคยานยนต์ให้กับเยาวชนผู้สนใจ โดยให้การสนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงโรงเรียน พระดาบส … Continue reading

เล็งดึงเด็ก ปวช.เรียนรด.ฝึกระเบียบวินัย

เล็งดึงเด็ก ปวช.เรียนรด.ฝึกระเบียบวินัย

เล็งดึงเด็ก ปวช.เรียนรด.ฝึกระเบียบวินัย สอศ.ประชุมปรับแผนและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กอาชีวะทะเลาะวิวาท สั่งทุกวิทยาลัยทำความเข้าใจผู้ปกครองคำสั่งม.44 เล็งดึงเด็กปวช.เรียน รด. เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมรวมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐและเอกชน จำนวน 51 แห่ง ซึ่งเป็นสถานศึกษากลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้ทบทวนมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งที่ประชุมได้รายงานสภาพปัญหาในปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมทั้งได้เพิ่มมาตรการเร่งด่วน เพื่อปรับระบบการดูแลนักเรียน นักศึกษา ระบบการแนะแนว รวมถึงระบบครูที่ปรึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองให้มากขึ้น … Continue reading

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน:ช่วยเด็กเข้าถึงความรู้

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน:ช่วยเด็กเข้าถึงความรู้

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน:ช่วยเด็กเข้าถึงความรู้ โครงการสารานุกรมเพื่อเยาวชนกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2512 ปัจจุบันจัดทำต่อมาจนถึงเล่มที่ 40 โครงการสารานุกรมเพื่อเยาวชนกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือสารานุกรมไทย ที่รวบรวมเรื่องราวไทยๆและทำด้วยคนไทย ที่รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ดังพระราชปรารภว่าการเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง โดยกว้างขวางเป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างประโยชน์สุขสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเอง ทั้งแก่สังคมและบ้านเมืองอันเป็นที่พึ่งอาศัยได้ ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตามความประสงค์และกำลังความสามารถโดยทั่วกัน หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเล่มแรกจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2512 ปัจจุบันยังคงจัดทำต่อมาตามลำดับจนถึงเล่มที่ 40 หนังสือส่วนหนึ่งโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลนทั้งหนังสือและครู ต่อมาในปี 2547 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า หนังสือสารานุกรมไทยฯ มีขนาดรูปเล่มที่ใหญ่ มีน้ำหนักมาก ไม่สะดวกที่ผู้อ่าน โดยเฉพาะเยาวชนจะพกพาไปอ่านนอกห้องสมุดหรือนอกโรงเรียนได้ จึงเห็นว่า ควรจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนไทยฯ อีกลักษณะหนึ่งที่มีขนาดพกพาได้สะดวก สามารถนำติดตัวไปอ่านได้ทุกสถานที่ โดยเนื้อหาหนังสือยังคงให้มีเรื่อง ที่เป็นสาระหน้ารู้ … Continue reading

ดาว์พงษ์”ลุยควบรวมร.ร.เล็กใน 5 ปี

ดาว์พงษ์”ลุยควบรวมร.ร.เล็กใน 5 ปี

ดาว์พงษ์”ลุยควบรวมร.ร.เล็กใน 5 ปี “ดาว์พงษ์” พร้อมทีมผู้บริหาร ศธ.ลงพื้นที่อุดรธานี ชี้ได้ผลน่าพอใจ ท้องถิ่นช่วยเป็นกาวใจกับพ่อแม่ชุมชน ต่างอดีตถ้าจะยุบก็เจอการเมืองแทรกแซง เมื่อวันที่ 10 พ.ย.59 ที่โรงเรียนชุมชนสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน หรือ โรงเรียนแม่เหล็ก โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ศธ.มีนโยบายแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่ามี 15,537 โรงเรียน ซึ่งกว่า 10 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนำการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มาใช้แก้ไขปัญหาโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ครูไม่ครบชั้น … Continue reading

เร่งยกร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาฯรอชงคกก.อิสระ

เร่งยกร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาฯรอชงคกก.อิสระ

เร่งยกร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาฯรอชงคกก.อิสระ ศธ.เร่งยกร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาหลอมรวมข้อเสนอของสปท.-สนช.และศธ.ทำตุ๊กตาไว้รอเสนอคณะกรรมการอิสระฯ เตรียมเสนอแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีให้ นายกฯพิจารณา 15 พ.ย.นี้ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดให้ทุกกระทรวง จัดทำกฎหมายต่าง ๆ ให้แล้ว ซึ่งในส่วนของศธ. จะเร่งดำเนินการ ยกร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… โดยจะนำข้อเสนอทั้งของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และของศธ. มาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ตุ๊กตา และ เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาขึ้นหลังรัฐธรรมนูญมีการประกาศใช้ ภายใน … Continue reading

ครูดีในดวงใจ “อสาวดี วิเศษสัตย์”

ครูดีในดวงใจ “อสาวดี วิเศษสัตย์”

ครูดีในดวงใจ “อสาวดี วิเศษสัตย์” ผู้บ่มเพาะต้นกล้าด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นของแผ่นดินถิ่นอีสาน “ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2503 “ครูอสาวดี วิเศษสัตย์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้ยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นหลักน้อมนำประจำใจในการประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูตลอดมา พร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน มุ่งมั่น เสียสละ มีใจรักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ครูอสาวดี วิเศษสัตย์(ใส่แว่น) ไม่เพียงเท่านั้น“ครูอสาวดี”ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร … Continue reading

เผยต่อตั๋วครูครบ15ปีมีสิทธิ์ได้ตลอดชีพ

เผยต่อตั๋วครูครบ15ปีมีสิทธิ์ได้ตลอดชีพ

เผยต่อตั๋วครูครบ15ปีมีสิทธิ์ได้ตลอดชีพ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ คุรุสภาเผย ปี 2562 มีครูกว่า 3 แสนคนที่ครบกำหนดยื่นขอต่ออายุรอบสาม ระบุรมว.ศธ.สั่งศึกษากรณีครูต่อตั๋วครูครบ 15 ปีได้รับใบอนุญาตฯตลอดชีพ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มีพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้หารือถึงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯในรอบที่สาม รวมระยะเวลา 15 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่มีพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 จะครบกำหนดและต้องยื่นขอต่ออายุฯ รอบที่สามในปี … Continue reading

95% หนุนเรียนซ้ำชั้น

95% หนุนเรียนซ้ำชั้น

95% หนุนเรียนซ้ำชั้น “ปลัดศธ.”เผยผลสำรวจสพฐ. 95% หนุนเรียนซ้ำชั้น ระบุ”ดาว์พงษ์”แนะอาจจะให้ตกซ้ำชั้นป.2, ป.5 และ ม.2 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้รายงานความคืบหน้าแนวทางการเรียนซ้ำชั้น หลังจากที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปคิดแนวทางดำเนินงาน โดยข้อเสนอของ สพฐ.คือ ให้ซ้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(ป.3),ประถมศึกษาปีที่ 6(ป.6) และมัธยมศึกษาปีที่ 3(ม.3) และได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องถึงการตกซ้ำชั้นแนวใหม่ด้วย เสนอว่าให้เรียนซ้ำเป็นรายวิชา หรือซ้ำชั้นในกรณีไม่ผ่านรายวิชาเกินครึ่งหนึ่งของวิชาที่เรียน อย่างไรก็ตาม … Continue reading

มธ. เปิดพื้นที่นำร่องให้ชาวนาขายข้าวสู่ผู้บริโภค

มธ. เปิดพื้นที่นำร่องให้ชาวนาขายข้าวสู่ผู้บริโภค

มธ. เปิดพื้นที่นำร่องให้ชาวนาขายข้าวสู่ผู้บริโภค ธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่นำร่องให้ชาวนาเครือข่ายขายข้าวตรงสู่ผู้บริโภคกว่า2,000 กิโลกรัม เตรียมบูรณาการองค์ความรู้และหลักการบริหารจัดการช่วยเหลือชาวนาไทย ผศ. ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. เปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์ข้าวของชาวนาไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2559 (มกราคม – สิงหาคม 2559) พบว่า ประเทศไทยมีกำลังผลิตข้าวได้กว่า 6 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมกว่า 9.6 หมื่นล้านบาท (ข้อมูลจาก กระทรวงพาณิชย์) แต่ทั้งนี้ กลับพบว่าชาวนาไทยประสบปัญหาข้าวราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลางผู้รับซื้อข้าว และโรงสีข้าวในพื้นที่ชุมชนที่มีจำนวนน้อยซึ่งยังผลให้ล่าสุด ชาวนาไทยสามารถขายข้าวสารได้ในราคาเพียง 5,000 บาทต่อตันทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาให้สามารถมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย … Continue reading


Page 1 of 29612345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล