ล้อมคอกเด็กออกกลางคันพุ่ง

ล้อมคอกเด็กออกกลางคันพุ่ง

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลัง การประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ สพฐ. ร่วมกับ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ สำรวจจำนวนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในพื้นที่ 25 อำเภอตามเขตชายแดน ที่มีอัตราเด็กตกหล่นและออกกลางคันสูง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 6 อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 อำเภอ ภาคกลาง 4 อำเภอ และภาคใต้ 10 อำเภอ พบว่า มีเด็กที่ตกหล่นไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 831 คน เด็กที่ออกจากการเรียนกลางคัน … Continue reading

รัฐบาลแจง ไม่อุ้มเด็กเรียนอนุบาลเอกชน

รัฐบาลแจง ไม่อุ้มเด็กเรียนอนุบาลเอกชน

             นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมศานต์ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยแห่งชาติสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวถึงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายหัวให้กับเด็กอนุบาลอยู่แล้ว แต่จะเน้นเด็กที่อยู่ในระบบอนุบาลของรัฐทั้งหมด ซึ่งการขยายให้การอุดหนุนเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งระบบ มีทั้งผลดีและผลเสีย ผลดี คือ เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้รับงบฯ สนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพียงหน่วยงานเดียว และได้รับงบฯ ไม่มากนักจะได้รับการดูแลจากรัฐครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยกลุ่มนี้อยู่ในหลักแสนคน ส่วนผลเสีย คือเด็กปฐมวัยส่วนหนึ่งอยู่ในครอบครัว ที่สามารถดูแลเรื่องการศึกษาได้โดยไม่เดือดร้อน เช่น กลุ่มที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชน รัฐบาลไม่ควรจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มนี้                 “รัฐบาลต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้ดี อย่าพยายามผลักดันนโยบายเพื่อสร้างความนิยมเพียงอย่างเดียว ต้องชัดเจนว่าใช้เงินไปอย่างคุ้มค่า เพราะหากรัฐต้องเสียเงินให้กับเด็กที่ครอบครัวมีมีฐานะ ก็ต้องใช้เงินจำนวนมาก ทั้งที่เขาไม่มีความเดือดร้อน ควรจะนำงบฯ … Continue reading

?จุรินทร์? ซื้อใจแม่พิมพ์มอบของขวัญวันครู ตั้งกองทุนฯ-ลดงานธุรการ

?จุรินทร์? ซื้อใจแม่พิมพ์มอบของขวัญวันครู ตั้งกองทุนฯ-ลดงานธุรการ

       จุรินทร์ มอบของขวัญวันครู ตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู-ลดภาระงานธุรการ-หนุนเลื่อนวิทยฐานะ อยากเห็นครูเสียสละเพื่อการศึกษา ด้านนักเรียน อยากได้ครูเอาใจใส่นักเรียน ขณะที่ครูเผยเด็กสนใจสื่อสมัยใหม่ ขอให้พบกันคนละครึ่งทาง        ที่กระทรวงศึกษาธิการ วันนี้ (12 ม.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสัปดาห์ระลึกถึงพระคุณครู จัดระหว่างวันที่ 12-16 มกราคมนี้ โดยมีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ. นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) และข้าราชการ ศธ.ร่วมงานด้วย              นายจุรินทร์ กล่าวภายหลังเปิดนิทรรศการว่า วันครูในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการมีของขวัญที่จะเตรียมเพื่อมอบแก่ครู 3 เรื่อง คือ … Continue reading

ศึกษาธิการเคาะตัวเลขขอ18,000ล้าน จัดเรียนฟรี!!

ศึกษาธิการเคาะตัวเลขขอ18,000ล้าน จัดเรียนฟรี!!

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ส่วนราชการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษานั้น ในส่วนของ วธ. ในฐานะที่ดูแลสถาบันฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้จัดทำโครงการเร่งด่วนด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ใช้งบประมาณ 42 ล้านบาท โครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบฯ 14 ล้านบาท ในขณะเดียวกันวธ.ยังได้จัดทำโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 350 คนขึ้นควบคู่กันไปด้วย … Continue reading

จ่อออก กฎหมาย5 ฉบับ เพิ่มอำนาจคุม ?ร้านเกม-เน็ต-โรงหนัง?

จ่อออก กฎหมาย5 ฉบับ เพิ่มอำนาจคุม ?ร้านเกม-เน็ต-โรงหนัง?

       ธีระ เร่งออกกฎหมาย 5 ฉบับเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัด อำเภอ รวมทั้งองค์กรภาคประชาชนตรวจสอบร้านเกม-เน็ต และโรงหนังมากขึ้น พร้อมสนับสนุนให้ท้องถิ่นตั้งโรงหนังในชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อวีซีดีภาพยนตร์ที่ผิดกฎหมาย                นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดผ่านร่างกฎกระทรวงที่จะใช้ประกอบ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2551 จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ…. 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดประเภทภาพยนตร์ พ.ศ…. 3.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจกรรมโรงภาพยนตร์ พ.ศ…. และ 4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ… ส่วนร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตและประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์ หรือวิดีทัศน์ พ.ศ… ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดจะสามารถประกาศใช้กลางปี 2552 นี้        … Continue reading

9 ครูดีเด่นแห่งชาติ 2551

9 ครูดีเด่นแห่งชาติ 2551

ผ่านพ้นจากวันเด็กแห่งชาติไปไม่นาน ก็มาถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือ วันครู ที่จะมาถึงในวันที่ 16 มกราคมนี้ และในวันครูปีนี้คณะกรรมการคุรุสภาได้มีมติมอบ รางวัลครูดีเด่น ให้กับครู 9 คนด้วยกัน              แน่นอนว่า สิ่งที่ทุกคนอย่างรู้ก็คือ ครูที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 คนมีเส้นทางชีวิตและการทำงานมาอย่างไรกันบ้าง       ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน              1.นางจุรี โก้สกุล       ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูลอ.ถลาง จ.ภูเก็ต              ครูจุรี โก้สกุล เกิดเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2500 อายุ 51 ปี จบปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ ปี 2526 จาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เริ่มเป็นครูครั้งแรกในตำแหน่งครูประจำชั้นที่ร.ร.โสตศึกษา จ.สงขลา ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.ภูเก็ตปัญญานุกูล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต       ครูจุรี เป็นครูที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มเป็นครูปี 2522 … Continue reading

กิจกรรม ‘วันเด็ก’ คึกคักทั่วไทย มาดูกัน

กิจกรรม ‘วันเด็ก’ คึกคักทั่วไทย มาดูกัน

“วันเด็ก”สุดคึกคักทุกจังหวัด ทำเนียบรัฐบาลเปิดรับเด็กเข้าเยี่ยมชมแต่เช้า”อภิสิทธิ์”มาร่วม เวลา 10.00 น. ตำรวจยืนยันปลอดภัย 100% ประธานวุฒิสภา ให้คำขวัญ รู้สามัคคี มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม นำประชาธิปไตย ด้าน ธีระ เปิดงานมหกรรมเด็กเล่นเกม ที่ศูนย์การประชุมสิริกิติ์ พบผู้ปกครองโวย ในงานมีพริตตี้แต่งกายวาบหวิว ใส่เสื้อเกาะอกโชว์ร่องอก โชว์สะดือ ใส่กระโปรงสั้น ไม่เหมาะสมกับงาน เด็ก ๆ ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ นายเจกะพันธ์ พรหมมงคล จนท. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เปิดเผยว่า การสำรวจเด็ก ป.6 ในโรงเรียน กทม.อายุ 11-12 ขวบ 659 คนพบว่า … Continue reading

โพลเผย 8 ที่สุดในโรงเรียน

โพลเผย 8 ที่สุดในโรงเรียน

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ “ที่สุดในโรงเรียน” พบวิชาที่เด็กชอบเรียนมากที่สุดคือ “คอมพิวเตอร์” ไม่ชอบเรียน “คณิตศาสตร์” มากสุด ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดในโรงเรียนคือ “ห้องน้ำ” ชอบที่สุดคือ “สนามกีฬา” วันนี้(9 ม.ค.) เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้เปิดเผยผ]สำรวจเรื่อง : ที่สุดในโรงเรียน ซึ่งเก็บข้อมูลจากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน จำนวน 31 แห่ง ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,187 คน เป็นเพศชายร้อยละ 45.6 และเพศหญิงร้อยละ 54.4 เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2552 สรุปผลได้ ดังนี้ … Continue reading

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นายกย้ำ เด็กไทยอย่าเก่งทางผิด พร้อมมอบคำขวัญวันเด็ก 2552

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นายกย้ำ เด็กไทยอย่าเก่งทางผิด พร้อมมอบคำขวัญวันเด็ก 2552

                ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 ม.ค.52 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ จำนวน 692 คน เข้าเยี่ยมคารวะ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พร้อมรับโล่ และของขวัญจากนายกรัฐมนตรี                 นายอภิสิทธิ์ กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า การพัฒนาคน หรือการที่ประเทศใดสังคมใด จะมีคนที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะเชื่อว่าสังคม ประเทศชาติบ้านเมือง จะก้าวหน้าได้ สิ่งที่ชี้ขาดก็คือคุณภาพของคน ดังนั้นกระบวนการหล่อหลอม หรือการสร้างคน ถือเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่สุดเด็กและเยาวชนจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองและสร้างสรรค์สังคมต่อไป                 ในสภาวะปัจจุบันต้องยอมรับว่าการจัดการศึกษาหรือการสร้างคนเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย … Continue reading

ควัก6พันล้าน ให้บัณฑิตจบใหม่กู้สร้างอาชีพ ช่วยบัณฑิตตกงาน

ควัก6พันล้าน ให้บัณฑิตจบใหม่กู้สร้างอาชีพ ช่วยบัณฑิตตกงาน

รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในปี  2549-2550 พบว่า แนวโน้มบัณฑิตจบใหม่ไม่มีงานทำเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาทาง สกอ. จึงได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือบัณฑิตว่างงาน เช่น ส่งเสริมให้บัณฑิตศึกษาต่อเพิ่มเติม การจ้างงานชั่วคราว การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การสร้างประสบการณ์ให้แก่บัณฑิตใหม่ การฝึกงานในสถานประกอบการ และอีกโครงการที่สำคัญ คือ โครงการแก้ปัญหาการว่างงานที่ดำเนินการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 12 เดือน รศ.พินิติ กล่าวต่อไปว่า ทางโครงการจะจัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึก อุดมการณ์ แนวทางการประกอบอาชีพ และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นใหก่บัณฑิตใหม่ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระประมาณ 20,000 คน รวมทั้งเปิดโอกาสให้บัณฑิตสามารถเสนอโครงงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจาก ธ.ก.ส. เพื่อการประกอบอาชีพอิสระได้ด้วย ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นบัณฑิตจบใหม่ปีการศึกษา 2551 … Continue reading

แฉเด็กไทยอยากไปโรงเรียนแค่ 38% !!!

แฉเด็กไทยอยากไปโรงเรียนแค่ 38% !!!

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผอ.สถาบันรามจิตติ กล่าวว่า จากการสำรวจทัศนคติเด็กไทยที่มีต่อการเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา พบว่า เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านต่ำ มี 27% เท่านั้นที่อ่านหนังสือเป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการที่เด็กได้รับสื่อจากทางอินเทอร์เน็ต ทีวี และสิ่งเร้าต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ส่วนทัศนะต่อการไปเรียนหนังสือ พบว่า ในปี 2551 เด็กอยากไปโรงเรียน 38%ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีเด็กอยากไปโรงเรียน 43% โดยเฉพาะปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาครึ่งชีวิตที่ตื่น 7-8 ชั่วโมง หมดไปกับการเล่นเกม ดูทีวี เล่นอินเทอร์เน็ต ความบันเทิงไร้สายต่างๆ เป็นสิ่งทำลายสมาธิของเด็ก และมีเด็ก 25% รู้สึกปลอดภัยมากเมื่อมาโรงเรียน ดร.อมรวิชช์ กล่าวอีกว่า จากการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับกรมสุขภาพจิตล่าสุด จากเด็ก 1,063 คนทั่วประเทศในเด็กชั้นอนุบาล และชั้นป.1-2 … Continue reading

ปั้นเด็กไทยสูง 175 ซม.-ไอคิว 110 เป็นอย่างต่ำ!!

ปั้นเด็กไทยสูง 175 ซม.-ไอคิว 110 เป็นอย่างต่ำ!!

สธ.ทุ่มงบกว่า 1,200 ล้านบาท ปั้นเด็กไทยรุ่นใหม่ สูง 175 ซม.-ไอคิว 110-จิตใจดี เด็กเกิดใหม่ปี 2552 เฮ สธ.มอบของขวัญพระมหาชนกฉบับการ์ตูนเป็นหนังสือเล่มแรก ซึมซับคนไทยมีกษัตริย์ยิ่งใหญ่ ปลูกฝังเด็กไทยรักการอ่าน-มีความเพียร เริ่มแจกเด็กเกิด 10 ม.ค.วันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าว สธ. มอบของขวัญวันเด็ก ปี 2552 ว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2552 ต้องการให้เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่าน ด้วยการที่สธ.จะดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรก หรือบุ๊ก สตาร์ท ด้วยการมอบการ์ตูนพระมหาชนกให้เป็นของขวัญและหนังสือเล่มแรกสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ 10 มกราคม … Continue reading

นักวิชาการ มช.เผยพฤติกรรมความรุนแรงทำให้ผลการเรียนเด็กตกต่ำ

นักวิชาการ มช.เผยพฤติกรรมความรุนแรงทำให้ผลการเรียนเด็กตกต่ำ

คลิปนักเรียนตบกันที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ (ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต)        นักวิชาการ ม.เชียงใหม่ ระบุพบความรุนแรงในโรงเรียนทั้งจากครูสู่นักเรียน และนักเรียนกระทำต่อกัน ชี้ข่าว ละคร โฆษณากระตุ้นให้เกิดความรุนแรงกลายเป็นพฤติกรรมการเลียนแบบลุกลามเหมือนโรคระบาด เผยความรุนแรงทำให้ผลการเรียนตกต่ำลง และเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงตาม              ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ผู้ขับเคลื่อนประเด็น โรงเรียนปลอดความรุนแรงโดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึง ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในโรงเรียนว่า มีรูปแบบที่เห็นได้ชัดอย่างน้อย 3 แบบ คือ ความรุนแรงจากครูสู่นักเรียน ความรุนแรงจากนักเรียนด้วยกันเอง และความรุนแรงในรูปแบบการทะเลาะวิวาท และสิ่งเร้าที่มากระตุ้นให้เกิดความรุนแรงเหล่านี้ ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดในสื่อ ทั้งข่าว ละคร โฆษณา ภาพยนตร์ วิดีโอเกมฯลฯ จนกลายเป็นวัฒนธรรมเหมือนโรคระบาด เกิดการเลียนแบบและนำความรุนแรงสู่ครอบครัว ชุมชน … Continue reading

คลิปหลุด-คลิปแอบถ่าย-เกมส์-แชตไลน์ ภัยคุกคามเด็กที่ต้องจับตาปี 52

คลิปหลุด-คลิปแอบถ่าย-เกมส์-แชตไลน์ ภัยคุกคามเด็กที่ต้องจับตาปี 52

ศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี ชี้ภัยเทคโนโลยีที่คุกคามเด็ก-เยาวชนเป็นปัญหาที่น่าห่วง เผยแนวโน้มปี 52 ยังคงต้องจับตามองปัญหาคลิปหลุดและคลิปแอบถ่าย, Hi5, แชต, แชตไลน์ เหตุนำไปสู่ปัญหาสารพัด ทั้งการถูกล่อลวงไปกระทำทางเพศและชิงทรัพย์สิน ชี้ที่ผ่านมาคำว่า แอบถ่าย ถูกค้นหามากสุด เนื่องจากใกล้จะถึงวันเด็กปี 2552 แล้ว ทางศูนย์เฝ้าระวังภัยเทคโนโลยี (IT WATCH) ได้ประมวลภัยเทคโนโลยีในปี 2551 และแนวโน้มสถานการณ์ภัยเทคโนโลยีปี 2552 และฝากคำเตือนทิ้งท้ายไว้สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อต่อไป รวมถึงผู้ใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ อันจะนำไปสู่การรวมพลังแก้ไขปัญหาภัยเทคโนโลยีเพื่อมอบเป็นของขวัญให้เด็กที่ยังตกเป็นเหยื่อในปี 2552 เอาไว้ดังต่อไปนี้ 1. คลิปหลุด และคลิปแอบถ่ายเริ่มต้นปี 2551 ด้วยข่าวนักเรียน ม.1 ถูกเรียงคิวข่มขืนยับจนสลบแถมถ่ายวิดีโอคลิปแบล็กเมล์ คลิปหลุดของนักเรียนอมนกเขาบนรถเมล์ ตามมาด้วยการมอมเหล้าเด็กหญิงอายุ 14 … Continue reading

แฉปัญหาเยาวชน / ของเล่นอันตราย / เด็กไทยไอคิวตํ่า

แฉปัญหาเยาวชน / ของเล่นอันตราย / เด็กไทยไอคิวตํ่า

ที่กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 6 ม.ค. น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวว่า ศูนย์เฝ้าระวังฯได้สรุปสถานการณ์เด็กในรอบปี 51 เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขพบว่า ปัญหาเด็กติดเกม และพฤติกรรมของเด็กติดเกม มีมากที่สุด และจากการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเองพบว่าการขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นเกมเป็นปัญหาสำคัญที่สุด นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า พฤติกรรม   เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการเล่นเกมติดเกมมีแนว โน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกมปัจจุบันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เกมส์ออนไลน์ ซึ่งเนื้อเกมจะต่อเนื่องทำให้เด็กติดเกม เกมส์ออฟไลน์ คือเกมที่เล่นเฉพาะกลุ่ม เนื้อหาจะมีความรุนแรง และโป๊ สำหรับปัญหาเด็กติดเกมต้องแก้ที่เจ้าของธุรกิจต้องมีสำนึกที่ดี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผอ.สถาบัน รามจิตติ … Continue reading


Page 248 of 294« First...102030...246247248249250...260270280...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล