ประเมินวิทยฐานะ 1 ตุลานี้

ประเมินวิทยฐานะ 1 ตุลานี้

เริ่มประเมินวิทยฐานะ 1 ตุลานี้ เน้นผลงานต้องเป็นที่ประจักษ์เท่านั้น   นางศิริพร กิจเกื้อกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)เปิดเผยความคืบหน้าการประเมินวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่จะมีผลในวันที่1ตุลาคม 2551ว่าขณะนี้สำนักงานก.ค.ศ.กำลังจัดทำคู่มือการประเมินและแบบรายงานการประเมินตนเองคาดว่าจะเสร็จในเดือนกันยายนนี้ซึ่งเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะใหม่นี้จะป้องกันปัญหาการคัดลอกผลงานเนื่องจากเป็นการประเมินที่ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นหลักโดยจะมีคณะกรรมการลงไปประเมินถึงโรงเรียนว่ามีการจัดการเรียนการสอนจริงหรือไม่และเป็นไปตามที่มีการเสนอผลงานหรือไม่ซึ่งจะต้องมีประจักษ์พยานด้วยทั้งนี้ในขั้นตอนการประเมินขั้นแรกจะประเมินคุณธรรมจริยธรรมของผู้ที่ขอรับการประเมินก่อนหากพบว่าถูกลงโทษทางวินัยมากกว่าภาคทัณฑ์ขึ้นไปเช่น ถูกลดขั้นเงินเดือนถูกตัดเงินเดือนถูกถอนในอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไม่สามารถเข้ารับการประเมินได้จนกว่าจะพ้นโทษอย่างไรก็ตามหากผู้ขอรับการประเมินอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวสามารถขอรับการประเมินได้ สำหรับกรณีที่มีข้อห่วงใยว่าจะมีคณะกรรมการประเมินไม่เพียงพอนั้นไม่อยากให้กังวลเพราะจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินจำนวน3 หมื่นคนซึ่งคณะกรรมการจะเข้าไปประเมินให้เสร็จภายใน6 เดือนหรือไม่เกิน 1ปีนับตั้งแต่ยื่นขอรับประเมินโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถยื่นขอรับการประเมินได้ปีละ1ครั้งแบ่งเป็นสองช่วงคือระหว่างวันที่1 – 30 เมษายนและ 1- 31ตุลาคมของทุกปีและหากผู้ขอรับการประเมินเปลี่ยนใจมีสิทธิของถอนเรื่องและยื่นคำขอใหม่ได้   ที่มา นสพ.แนวหน้า 22/9/51

วัดคุณภาพนักเรียน ครูออกข้อสอบกศน.

วัดคุณภาพนักเรียน ครูออกข้อสอบกศน.

<!–Middle–> ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กสน. ว่า หนึ่งในแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ได้ คือการพัฒนาคลังข้อสอบ โดยจะเปิดโอกาสให้ครู กศน. ร่วมออกข้อสอบในวิชาสามัญเพื่อเติมในคลังข้อสอบที่มีอยู่สำหรับนำไปใช้ใวัดและประเมินผลผู้เรียน “กศน.ภาคต้องจัดอบรมวิธีและแนวทางการออกข้อสอบให้แก่ครูที่ได้รับการรับการคัดเลือกจาก กศน.จังหวัด และ กศน.อำเภอ เพื่อให้ออกข้อสอบที่ได้มาตรฐานและตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ไม่ว่าข้อสอบจะออกโดยครูจากภาคใดก็จะอยู่ใต้มาตรฐานเดียวกัน เมื่อข้อสอบข้อนั้นๆ ถูกสุ่มเลือกไปใช้กับผู้เรียนภาคใดก็สามารถวัดมาตรฐานการเรียนรู้ได้เหมือนกัน” ดร.ชัยยศ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม แต่ละข้อสอบจะต้องเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ก่อนว่ายากเกินไปหรือง่ายเกินไปหรือไม่ ตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่ ถ้าไม่ตรงก็ต้องคัดออก ทั้งนี้ การให้ครูออกข้อสอบเข้าไปเติมในคลังข้อสอบ ส่วนหนึ่งจะได้ทราบว่า ครูสอนอะไรให้นักศึกษา และตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งจะดูได้จากคะแนนของนักศึกษา ที่มา ข่าวสด 22/9/2551

เตรียมแก้พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน

เตรียมแก้พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน

เตรียมปัดฝุ่น พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ว่าที่ปลัด ศธ. เผยข้อแก้ไขหลายประเด็น นายชินภัทร ภูมิรัตน์ ว่าที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึง การขอแก้ไข พ.ร.บ.ของโรงเรียนเอกชนว่า ได้มีการหารือถึงการขอแก้ไขพ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน 2550 ซึ่งกฏหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา แต่มีปัญหาในการดำเนินกิจการต่าง ๆของโรงเรียนเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลและมีผู้รับใบอนุญาตจะต้องโอนที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆให้กับโรงเรียนเอกชน ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และการให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนจัดสรรผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการให้กับทางโรงเรียน ในแต่ละปีนั้นก็ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมหารือกับหลายครั้งเพื่อหาขอสรุปว่าสาระสำคัญที่จะต้องแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวนี้มีกี่มาตรา ทั้งนี้ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า มีประเด็นที่จะต้องแก้ไขจำนวน 13 มาตรา โดยจะจัดอันดับความสำคัญที่จะต้องดำเนินการทันที และประเด็นที่สามารถขอผ่อนผันได้ สำหรับปัญหาสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขขณะนี้ คือ เรื่องเกี่ยวกับการประกันสังคม ตามมาตรา 86 เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิในการครอบครองที่ดิน … Continue reading

ยุติฟ้องศาลปกครองสอบ GAT-PAT แล้ว

ยุติฟ้องศาลปกครองสอบ GAT-PAT แล้ว

นายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ เปิดเผยว่า ทางชมรมฯได้รับคำชี้แจงจาก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เกี่ยวกับการรับสมัครแบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบทดสอบวิชาการและวิชาชีพ หรือ PAT ซึ่งมีข้อกำหนดหลายประการที่อาจละเมิดสิทธิเด็ก ทำให้ทางชมรมฯเตรียมฟ้องศาลปกครองนั้น ศ.ดร.อุทุมพร ได้ยืนยันในรายละเอียดการสอบและการรับสมัครสอบมายังชมรมฯแล้ว โดยประเด็นที่ สทศ. ได้ยืนยันต่อชมรมฯและสาธารณชนมีดังนี้ ประการแรก นักเรียนชั้น ม. 5 ในปัจจุบันจะสามารถเลือกสอบ GAT และ PAT ได้ 4 ครั้ง ไม่ใช่ 3 ครั้ง คือ เดือน มี.ค. 2552, … Continue reading

“ติดเกม-เสียคน” เด็กเป็น “เหยื่อ” ไม่ใช่ผู้ร้าย!

“ติดเกม-เสียคน” เด็กเป็น “เหยื่อ” ไม่ใช่ผู้ร้าย!

กรณีปัญหา เด็กติดเกม ไม่ว่าจะออนไลน์-ออฟไลน์ ซึ่ง ส่งผลลบต่อตัวเด็ก เช่น หนีเรียนจนเสียการเรียน เล่นแต่เกมจนเสียสุขภาพ เป็นขโมยหาเงินไปเล่นเกม หรือกลายเป็นคนก้าวร้าว ก่อเกตุ-ก่อคดีร้ายแรงต่าง ๆ ฯลฯ อย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ถึงกับปล้น-ฆ่าแท็กซี่ กรณีปัญหานี้เมื่อเกิดเรื่องครึกโครม-เกิดเป็นคดีขึ้นที สังคมไทย ฝ่ายต่าง ๆ ก็หันมามอง วิพากษ์-วิเคราะห์กันที แล้วกระแสก็มักจะมอดดับไปดัง ไฟไหม้ฟาง …..  แม้แนวทางแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นบ้าง…แต่ก็อย่างช้า ๆ  ยังไม่ค่อยเน้นกันตรงจุดที่ว่า…นี่ก็คือเรื่อง สิทธิเด็ก  ทั้งนี้ ข้อมูลจากบทคัดย่องานวิจัยเรื่อง เกมออนไลน์ปี51 : แข่งกันเดือด…ช่วงชิงตลาดมูลค่า 3,200 ล้านบาท โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ว่ากันเฉพาะในส่วนเกมออนไลน์ เล่นกันทางอินเทอร์เน็ต ยังไม่รวมเกมที่เล่นใครเล่นมันด้วยคอมพิวเตอร์ … Continue reading

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ”ในหลวง”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ”ในหลวง”

       รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แจ้งว่างานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 สภามหาวิทยาลัยมีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเคมี) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุขของปวงพสกนิกรชาวไทย ทรงรอบรู้ในหลายสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านไบโอดีเซลและพลังงานทดแทน ที่ทรงส่งเสริมให้ มอ.ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 20 ปี               กระทั่ง ม.อ.จัดสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็ก ขึ้นที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จ.กระบี่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส และที่ ม.อ.ตั้งแต่ปี 2526 และในปี 2546 ทรงริเริ่มการทดลองน้ำมันปาล์ม มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล จนประสบผลสำเร็จ มีการยื่นจดสิทธิบัตร เป็นการจุดประกายความคิดใ้เกิดการเคลื่อนไหว ตื่นตัว ในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการนำน้ำมันพืชมาใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอย่างกว้างขวาง และกลายเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของโลกปัจจุบันและอนาคต           … Continue reading

อึ้ง!! 50 โรงเรียน อบายมุขล้อมรอบ

อึ้ง!! 50 โรงเรียน อบายมุขล้อมรอบ

    สายน้ำทิพย์-ศรีอยุธยา-สตรีวิทยา-เทพลีลา-สายน้ำผึ่งเหล้า-เกม-โรงนวดเพียบ จี้ ศธ.ประสาน คลังเลิกต่อใบอนุญาตขายเหล้า     ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.51 เครือข่ายเยาวชนเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลสำรวจแหล่งมอมเมารอบรัศมี 500 เมตร ในโรงเรียน50 แห่ง เขต กทม.เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ        โดย น.ส.มณทิพย์ หลินธารา เยาวชนอาสาสมัคร Youth Ranger จากโรงเรียนศึกษานารี กล่าวว่า การสำรวจวันที่ 2-12 ก.ย.ที่ผ่านมา พบแหล่งมอมเมายั่วยุเยาวชน ที่อยู่ใกล้สถานศึกษามี 7 ประเภท ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ ร้านเหล้าปั่น … Continue reading

สมชายทิ้งทวนE-Learning 1 พันล้าน

สมชายทิ้งทวนE-Learning 1 พันล้าน

สมชาย ทิ้งทวนนำร่อง เรียนทางไกลผ่านระบบดาวเทียมและอินเทอร์เนต1 พันล้านบาท ดึง บ.สามารถ เข้าร่วมโครงการจัดซื้ออุปกรณ์แจกร.ร.อีกกว่า3,000 แห่ง นายสมชายวงศ์สวัสดิ์ รักษาการนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(Interactive e-Learning) ผ่านโทรทัศน์MOE Channel  โดยมีนายบุญลือประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ดร.ชินภัทรภูมิรัตน รองปลัดศธ. และรักษาการปลัดศธ. นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่นร่วมงาน โดยนายสมชาย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ถ้าทำเต็มรูปแบบต้องใช้งบประมาณ 10,000 กว่าล้านแต่ได้มาเพียง 400 กว่าล้านซึ่งก็ต้องทำใจเพราะประเทศยากจน  ดร.ชินภัทรกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักเรียนในชนบท ได้เรียนกับครูที่มีความรู้ความชำนาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4 ปีครอบคลุมโรงเรียนประมาณ 3,000 โรง ระยะที่ 1 ปี2551 นำร่องในร.ร.ทั่วประเทศจำนวน12 โรงสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ร ะยะที่ 2 ปี2552 จะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ280 โรงงบประมาณ 300 กว่าล้าน  สอนในระดับชั้นม.2 และม.3 โดยงบ90 ล้านจัดทำชุดการเรียนที่ใช้ถ่ายทอดสด 900 ชม. ที่เหลืองบจัดซื้ออุปกรณ์ให้โรงเรียน  ระยะที่ 3 ปี2553 จะขยายจำนวนโรงเรียนในโครงการออกเป็น1,200โรงในระดับช่วงชั้นที่ 2 คือป.4-6  ระยะที่4 จะเพิ่มโรงเรียนในโครงการอีก 1,300 โรงครอบคลุมนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4 ถึงม.3   สำหรับช่วงนำร่อง สป.รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการและพัฒนาเครือข่ายสพฐ.รับผิดชอบเนื้อหาและครูผู้สอนของรายการที่จะถ่ายทอดสดส่วน บ.สามารถจัดเตรียมสตูดิโอ ดำเนินการถ่ายทอด จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ร.ร.ปลายทางเป็นการสอนทางไกลที่ระหว่างการสอนนักเรียนโรงเรียนปลายทางซักถามข้อสงสัยได้ทันที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกคำถามจะได้รับคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญทันที และมีการบันทึกการสอนไว้ในเครื่องแม่ข่ายเพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ดาวน์โหลดทางอินเตอร์เน็ตไปเรียนซ้ำได้ โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการแรกที่บริษัทสามารถจัดหาอุปกรณ์ให้โรงเรียนทั้ง 12 แห่งถ่ายทำรายการจากห้องสตูดิโอให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวีดีทัศน์ให้ โดยจะเก็บเพียงค่าใช้จ่ายเรื่องการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ที่มา คมชัดลึก

เด็กรุ่นใหม่เล่นกีฬานอกบ้านไม่เป็น..!!

เด็กรุ่นใหม่เล่นกีฬานอกบ้านไม่เป็น..!!

      ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พบปะเพื่อนคุณแม่หลายท่าน เป็นธรรมดาของคนเป็นแม่ เจอกันก็ชอบเมาท์เรื่องลูก ยิ่งถ้าลูกอยู่ในวัยเดียวกันล่ะก็ ..ยาว…..!!              ในหลายๆ หัวข้อที่เราพูดคุยกันก็เป็นเรื่องสัพเพเหระ ขำขำ ของลูกๆ นอกจากอัปเดตเรื่องราวของลูก ที่น่าจะเป็นเรื่องธรรมดา แต่กลับดูเหมือนไม่ธรรมดา เพราะมีเรื่องน่าสนใจที่อยากหยิบมาชวนคุยผ่านคอลัมน์นี้อีกแล้วค่ะ              เรื่องที่ว่าก็คือ เพื่อนคนหนึ่งบอกว่ากลุ้มใจที่ลูกขี่จักรยานไม่เป็น อืมม์..ดูเป็นเรื่องธรรมดามากๆ แต่ถ้าพินิจลึกลงไป การที่เด็กขี่จักรยานไม่เป็น บอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆ รุ่นใหม่ที่จะต้องเติบโตขึ้นไปได้เป็นอย่างดี เพราะเรื่องขี่จักรยานน่าจะเป็นเรื่องปกติ และเรื่องง่ายๆ สำหรับเด็ก ถ้าเป็นเด็กเล็กก็ขี่จักรยานสี่ล้อบ้าง สามล้อบ้าง ถ้าขยับขึ้นมาโตหน่อยก็เริ่มขี่จักรยานสองล้อได้ เรียกว่าส่วนใหญ่เด็กเข้าสู่วัยประถมมักสามารถขี่จักรยานสองล้อได้              บทสนทนาในกลุ่มเพื่อนมีการพูดถึงเรื่องการเล่นกีฬากลางแจ้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ลูกชายขี่จักรยานไม่เป็น เริ่มเรียกร้อง และอยากเล่นกลางแจ้ง แต่เนื่องจากบริเวณนอกบ้านไม่เอื้ออำนวย ทำให้ส่วนใหญ่ลูกจะเล่นอยู่ในบ้าน และท้ายสุดก็ลงเอยด้วยกิจกรรมสุดโปรดในเวลานี้คือ เล่นเกมอินเทอร์เน็ต              เพื่อนคุณแม่ท่านนั้น ยอมรับว่า ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกออกไปเล่นนอกบ้านได้ เพราะพื้นที่นอกบ้านอันตรายเกินกว่าจะปล่อยให้ลูกออกไปวิ่งเล่นนอกบ้าน ทั้งยังกลัวสารพัด ว่า ลูกจะถูกรถชน กลัวลูกล้ม … Continue reading

ครูใหม่หัดสอน สตาร์ทเงินเดือน 1.2 หมื่น

ครูใหม่หัดสอน สตาร์ทเงินเดือน 1.2 หมื่น

  สพฐ.ชงปรับฐานเงินเดือนครูแรกเข้า วุฒิป.ตรีเดิม7,600 ขยาย12,000บาท สมเกียรติ ยกแม่แบบของมาเลย์+อังกฤษ พัฒนาครูคุณภาพ-เด็กคุณภาพเป็นผลพลอยได้ พร้อมกระตุ้นครูเก่าเลิกสอนเช้าชามเย็นชาม ตั้งเป้า 5 ปีต้องถึงขั้น เชี่ยวชาญ-ชำนาญการ    วันที่ 16 ก.ย.51 นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูสังกัด สพฐ. เพราะขณะนี้อัตราเงินเดือนของครูที่เข้าใหม่ค่อนข้างต่ำ โดยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนประมาณ 7,600 บาทเท่านั้น ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะได้รับเงินเดือนที่สูงกว่านี้มาก ซึ่งจะทำให้ครูมีรายได้เพียงพอและเป็นแรงจูงใจให้เข้าสู่อาชีพครูมากขึ้น ตัวอย่างประเทศมาเลเซีย กำหนดเงินเดือนครูที่เข้าใหม่ และครูที่เกษียณอายุราชการห่างกันประมาณ 1.5 เท่า แต่ของไทยแรกเข้าประมาณ 8,000 แต่เกษียณได้ … Continue reading

ลุ้น’สมชาย’โชว์ฝีมือให้ครูได้เออร์ลี่ฯทุกคน

ลุ้น’สมชาย’โชว์ฝีมือให้ครูได้เออร์ลี่ฯทุกคน

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือ เออร์ลี่รีไทร์ประจำปี 2551 ซึ่งยังเหลือข้าราชการครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,077 คน ยังไม่ได้เออร์ลี่ฯ ว่า ที่ผ่านเคยมีบางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เสนอให้ข้าราชการเออร์ลี่ฯ โดยไม่รับเงินทั้งหมดในปีเดียว แต่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไม่อนุมัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอข้อมูลทั้งหมด ไปยังนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) แล้ว ซึ่งคงต้องรอนายสมชายที่จะหารือกับ ก.พ.ในเรื่องนี้ รวมทั้งรอฟังความเห็นของ ศธ. และ ก.พ.ว่าจะมีความเห็นอย่างไรด้วย เพราะการให้ข้าราชการกลุ่มนี้เออร์ลี่ฯ … Continue reading

แฉพบอาจารย์หื่นจริง 6 คน

แฉพบอาจารย์หื่นจริง 6 คน

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเว็บไซต์รับเรื่องร้องเรียนจากนิสิต นักศึกษา เกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และ สกอ.ได้ตรวจสอบเชิงลึก พบว่า อาจารย์ จำนวน  6 ราย มีพฤติกรรมลวนลาม และทำการละเมิดทางเพศนักศึกษาจริง ซึ่ง สกอ.จะทำหนังสือแจ้งพฤติกรรมของอาจารย์ดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป โดยทาง สกอ.จะติดตามผลการดำเนินการสอบสวนจากทางมหาวิทยาลัยทุกเดือน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นทราบว่า 1 ในอาจารย์ฉาว 6 ราย ได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ประมาณ 1 เดือนแล้ว  ส่วนการสำรวจรายชื่ออาจารย์ที่ถูกมหาวิทยาลัยลงโทษ ถึงขั้นให้ออก ไล่ออก หรือปลดออก ย้นหลัง 5 ปีนั้น สกอ.กำลังได้รวบรวมรายชื่อโดยขณะนี้มี … Continue reading

ทปอ.ย้ำไม่ปรับเปลี่ยนการสอบ GAT กับ PAT อีกแล้ว

ทปอ.ย้ำไม่ปรับเปลี่ยนการสอบ GAT กับ PAT อีกแล้ว

รศ.ดร.มลฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงกรณีที่นายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ ขอให้ทบทวนวิธีการสมัคร การทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT (General Aptitude Test) และการทดสอบวิชาชีพหรือวิชาการ PAT (Professional Aptitude Test) ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2553  ที่เปิดรับสมัครล่วงหน้า และ ให้สอบได้ปีละ 3 ครั้ง ว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่จะเป็นการบังคับให้เด็กต้องสมัครสอบทุกครั้ง และ เพิ่มการกวดวิชามากขึ้น ว่า ในการสมัครสอบ GAT และ PAT … Continue reading

‘สมชาย’มุ่งมั่นแจกคอมพ์พกพาให้นร.

‘สมชาย’มุ่งมั่นแจกคอมพ์พกพาให้นร.

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รักษาการนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (One laptop per Child : OLPC) ว่า เท่าที่ตนทราบงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ขอไปได้ถูกตัดหมด แต่  ยืนยันว่าโครงการจะไม่ยุติ โดยตนจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปดูเงินเหลือจ่ายของ สพฐ. ว่าจะสามารถเจียดมาสนับสนุนโครงการได้หรือไม่ รวมทั้งอาจจะขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วย  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความจริงแล้ว สพฐ. ได้เสนอของบฯ ปี 52 เพื่อใช้ในการซื้อคอม พิวเตอร์ดังกล่าว จำนวน 10,000 เครื่อง แต่ได้ปรับลดเหลือเพียง 5,000 เครื่อง ซึ่งได้รับอนุมัติงบฯ มาจำนวน … Continue reading

‘สมบัติผู้ดีแอนิเมชัน’ สื่อดีเพื่อเด็ก

‘สมบัติผู้ดีแอนิเมชัน’ สื่อดีเพื่อเด็ก

บุญเจิมและใบตองกับหนังสือสมบัติของผู้ดี        สมบัติของผู้ดี หรือเรียกสั้นๆ ว่า สมบัติผู้ดี เป็นหนังสือเก่าแก่อายุร่วม 100 ปี ผลงานการรวบรวมเรียบเรียงของเจ้าพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์ (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ที่นับวันจะเลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทย หรือหากจะหลงเหลือ ก็เหลือเพียงการใช้ในบริบทของการเสียดเย้ย ด่าทอ กระแนะกระแหนฝ่ายตรงข้ามด้วยประโยค ไปหาหนังสือสมบัติผู้ดีมาอ่านบ้าง ซึ่งมีนัยว่าอีกฝ่ายไม่มีมารยาท เป็นต้น สมบัติของผู้ดี เวอร์ชั่นหนังสือการ์ตูน        เวลาเกือบศตวรรษนี้ ทำให้หนังสือดีเล่มดังกล่าว กลายเป็น ของเชย ไปตามกาล…              แต่ก็นับเป็นโชคดีของเด็กรุ่นนี้ที่บรรดา ผู้ใหญ่ใจดี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง กระทรวงวัฒนธรรม ได้ปิ๊งแนวคิดดีๆ ต่อยอดจากการนำหนังสือ สมบัติของผู้ดี มาทำให้อ่านง่ายๆ และรูปแบบของ หนังสือการ์ตูน สีสันสดใส ด้วยปลายพู่กันของนักวาดการ์ตูนชื่อดังแห่งยุคอย่าง โอม รัชเวทย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งเด็กๆ … Continue reading


Page 248 of 278« First...102030...246247248249250...260270...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล