คณะวิศวะมช.ให้ทุนเรียนต่อป.โท-เอก

คณะวิศวะมช.ให้ทุนเรียนต่อป.โท-เอก

คณะวิศวะมช.ให้ทุนเรียนต่อป.โท-เอก ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโทและเอก โดยมอบทุนการศึกษาให้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน มีทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวน (Full Scholarships) และแบบบางส่วนกว่า 18 ทุนต่อปี download ใบสมัครได้ที่ me.eng.cmu.ac.th ที่มา : eduzones ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น แนะนำ >>  พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

เปิดให้ทุนข้าราชการไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

เปิดให้ทุนข้าราชการไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

เปิดให้ทุนข้าราชการไปฝึกอบรมในต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรม จากสถาบันในต่างประเทศ) ๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ จำนวน ๔ ทุน ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน ๒.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ต้นสังกัดเปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ๒.๒ กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ไดัทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวน เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก ๓.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ … Continue reading

ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนรัฐบาลไทยให้ข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) (ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ) ๑. ทุนที่รับสมัคร ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ ระดับปริญญา โท หรือ เอก สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา ณ ต่างประเทศ จำนวน ๓ ทุน ๒. ข้อผูกพันในการรับทุน ๒.๑ ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ต้นสังกัดเปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ๒.๒ กรณีผู้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก … Continue reading

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนYLPเรียนบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนYLPเรียนบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนYLPเรียนบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ว่า ทุนการศึกษา Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship ประจำปี ค.ศ. 2017 (หรือ พ.ศ. 2560) สำหรับ Young Leaders’ Program (YLP) Student สาขาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัย Hitotsubashi ICS เป็นเวลา 1 ปี … Continue reading

เปิดให้ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดให้ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปิดให้ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือจากสํานักงาน ก.พ. ให้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจําปี 2559 โดยเป็นทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 1 หน่วย รวม 1 ทุน 2. ข้อผูกพันในการรับทุน 2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน 2.2 กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจํานวน เงินทุนที่ได้รับไป 3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยกเว้นในกรณีเรื่องอายุตาม ก. คุณสมบัติทั่วไป (2) ของมาตรา 36 นี้ ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ … Continue reading

ทุนมูลนิธิพูนพลังให้อาชีวะ-อุดมศึกษา

ทุนมูลนิธิพูนพลังให้อาชีวะ-อุดมศึกษา

ทุนมูลนิธิพูนพลังให้อาชีวะ-อุดมศึกษา ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มูลนิธิพูนพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนเยาวชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและได้พยายามช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม มาแล้วในระดับหนึ่ง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความสนใจและความถนัด สามารถดํารงชีพอย่างมีความสุขพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ จํานวนทุนการศึกษาสนับสนุนใหม่ ปีการศึกษา 2560 ประมาณ 6-9 ทุน โดยให้น้ำหนักการพิจารณาในสายอาชีวศึกษา การสนับสนุน เป็นทุนการศึกษาสําหรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามความจําเป็น มูลค่าทุน ระดับ ปวช. : ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อปี ระดับ ปวส.และปริญญาตรี : ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อปี ** หมายเหตุอาจมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้อุปถัมภ์ในบางกรณี คุณสมบัติของผู้สมัคร ‐ … Continue reading

ให้ทุนเรียนดนตรี!ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลประกวดSETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

ให้ทุนเรียนดนตรี!ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลประกวดSETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

ให้ทุนเรียนดนตรี!ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดลประกวดSETเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท และทุนเรียนด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล การประกวดดนตรีที่เปิดกว้างที่สุด “SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19″ ประจำปี 2559 ที่เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า รวมทั้งการขับร้อง โดยไม่จำกัดแนวเพลงในการประกวด เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ … Continue reading

เรียนป.ตรีมหาวิทยาลัยNanzanเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

เรียนป.ตรีมหาวิทยาลัยNanzanเมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

เรียนป.ตรีมหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2560 จำนวน 2 ทุน ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติผู้สมัคร 1.1สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี 1.2สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2560 (ของปีการศึกษา 2559) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 – … Continue reading

พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น

พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น

พานาโซนิคให้ทุนเรียนป.ตรี-ดูงานประเทศญี่ปุ่น สำนักงานโครงการทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน “Panasonic Future Gear Scholarship” ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต เพื่อสนับสนุนน้องๆ นิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) ซึ่งทุนการศึกษาพานาโซนิคเป็นทุนไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา โดยทุนการศึกษาพานาโซนิคในประเทศไทย จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 3 ปี) จำนวนปีละ … Continue reading

50ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

50ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์

50ทุนวิจัยด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ สกว.เปิดให้ทุนในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ เป็นทุนวิจัยร่วมระหว่างสกว.กับมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัด โดยสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 50 ทุน จำนวนทุนและการให้ทุน โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ มีเงื่อนไข ดังนี้ 1. สกว.เป็นผู้รับผิดชอบทุนในสัดส่วนของ22.6 ใน 23.6 ส่วนหรือ ประมาณ 226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาท)ต่อ 1 ทุน 2. มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบทุนในสัดส่วน1 ใน 23.6 ส่วนหรือประมาณ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อ 1ทุน ในปีงบประมาณ 2559 นี้ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์จะสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 50 ทุน … Continue reading

เปิดให้ทุนโครงการวมว.เรียนฟรีม.ปลาย

เปิดให้ทุนโครงการวมว.เรียนฟรีม.ปลาย

เปิดให้ทุนโครงการวมว.เรียนฟรีม.ปลาย โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย หรือโครงการ วมว. กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://apply.mwit.ac.th/vmv/ ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 ทุนการศึกษา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในโครงการทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้ในการเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษา ตั้งแต่ ม.4 จนถึง ม.6 โดยนักเรียนสามารถขอรับทุนการศึกษาอื่น ๆได้ ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2333 3863 หรือ 0 2333 3865   ที่มา : eduzones  SCiUS ข่าวการศึกษา, รับตรง … Continue reading

สำนักเลขาธิการอาเซียนให้เยาวชนชิงทุน-ดูงานสิงคโปร์

สำนักเลขาธิการอาเซียนให้เยาวชนชิงทุน-ดูงานสิงคโปร์

สำนักเลขาธิการอาเซียนให้เยาวชนชิงทุน-ดูงานสิงคโปร์ สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) เชิญชวนเยาวชนอาเซียนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Video Contest 2016 ชิงทุนพร้อมเดินทางไปศึกษาดูงานและแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยให้ส่งวีดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที ภายใต้หัวข้อ “การอาสาสมัครในประชาคมอาเซียน” (Volunteerism in the ASEAN Community) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ What does volunteerism in the ASEAN Community mean to you? ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดประกอบด้วย – เป็นพลเมืองหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน – มีอายุระหว่าง … Continue reading

เปิดให้ทุนการฝึกอบรมTailor Made Training

เปิดให้ทุนการฝึกอบรมTailor Made Training

เปิดให้ทุนการฝึกอบรมTailor Made Training ทุน The NFP Tailor-Made Training programme (TMT) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถขององค์กรโดยการฝึกอบรมลูกจ้างกลุ่มหนึ่ง การอบรมจะต้องเป็นไปตามความต้องการขององค์กร ทุน TMT มีงบประมาณสูงถึง 200,000 ยูโรต่อโครงการ คุณสมบัติผู้สมัครผู้สมัครจะต้องเป็นองค์กรที่อยู่ในรายชื่อ 50 NFP countries อาจเป็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย กระทรวง กรมต่างๆ หรือองค์กรอิสระ (NGOs) หรือวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร criteria and priorities กิจกรรมที่สามารถทำได้ภายใต้ทุน TMTTMT เป็นการอบรมเป็นกลุ่ม แต่จะไม่ออกเงินให้ในกรณีเช่น การไปเข้าร่วมสัมมนา หรืองานประชุมนานาชาติ เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ขนาดของกลุ่มในการอบรมจะต้องมีอย่างน้อย 6 คน … Continue reading

มีทุน!เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

มีทุน!เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

มีทุน!เรียนวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต น้อง ๆ โดยในการเรียนจะมีทุนการศึกษามอบให้หลายประเภทอีกด้วย แนวทางการประกอบอาชีพ 1. วิศวกรชีวการแพทย์ หรือวิศวกรคลินิคประจำโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ หรือ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 2. วิศวกรบริการ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์ 3. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือแพทย์ ประจำองค์การที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องมือแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน 4. วิศวกรชีวการแพทย์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต หรือ ควบคุมคุณภาพ ประจำหน่วยงานขององค์การของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านผลิตเครื่องมือแพทย์ 5. ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ ประจำบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการการให้บริการทางด้านเครื่องมือแพทย์ 6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางด้านการจำหน่าย การให้บริการ หรือการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับงานทางด้านเครื่องมือแพทย์ หรืองานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ 7. … Continue reading

ฟูจิตสึเปิดให้ทุนบริหารจัดการ-สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนักบริหาร

ฟูจิตสึเปิดให้ทุนบริหารจัดการ-สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนักบริหาร

ฟูจิตสึเปิดให้ทุนบริหารจัดการ-สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนักบริหาร บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานประจำอย่างน้อย 3 ปี และมีคะแนน TOEIC สูงกว่า 750 คะแนน ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ ซึ่งมอบทุนโดย กองทุนฟูจิตสึ เจเอมส์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2016 และการมอบทุนจะเริ่มต้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2017 หลักสูตรผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านบริหารจัดการระยะสั้นสามเดือนครึ่งที่เสริมความรู้ให้ต่อเนื่องสำหรับนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ซึ่งอ้างอิงหลักสูตรการบริหารจัดการของญี่ปุ่นที่โด่งดังของ ดร.อิคุจิโร่ โนดากะ ผู้คิดค้นทฤษฎี “การสร้างสรรค์องค์ความรู้” หลักสูตรนี้จะบ่มเพาะผู้นำนวัตกรรมตั้งแต่รากฐานการดำเนินการไปจนถึงการควบรวมองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งทฤษฎีการบริหาร ศิลปะศาสตร์และระเบียบวิธี นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการที่นำไปใช้จริงผ่านการทัศนศึกษาด้วย ผู้เข้าร่วมหลักสูตรยังจะได้เรียนรู้การแยกแยะ … Continue reading


Page 1 of 3712345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล