ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

ก.พ. รับสมัครสอบ ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2557 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 สำหรับทุนรัฐบาลฯ ที่เปิดรับสมัครสอบ รวมถึงกำหนดการต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ ประเภททุน ก.พ. ที่เปิดรับสมัครสอบ ทุนตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557 (ทุนพัฒนาอาจารย์) รับสมัครสอบ : ตั้งแต่วันนี้ … Continue reading

ทุนการศึกษา SCG “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream

ทุนการศึกษา SCG “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream

ทุนการศึกษา SCG ทุนการศึกษา “เด็กช่าง สร้างชาติ” โครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี สําหรับนักเรียน ม.3 ที่เรียนต่ออาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรม ทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาให้เปล่าจนสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทชั้นนํา โดยมีมูลค่าทุน ดังนี้   1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้ ทุนการศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้ เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท … Continue reading

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

JGSEE ทุนเรียนต่อโท-เอก มอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 1 ใน 9 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่าง 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัย ปริญญาโท 35 ทุน ปริญญาเอก 15 ทุน ในหลักสูตร ดังนี้ International Programs Master of Engineering (M.Eng.), Master of Science (M.Sc.) - … Continue reading

เรียนฟรี 80 ทุน ที่ ม.อินฮา เกาหลีใต้

เรียนฟรี 80 ทุน ที่ ม.อินฮา เกาหลีใต้

เรียนฟรี 80 ทุน ที่ ม.อินฮา เกาหลีใต้ มีข่าวทุนป.โทและเอกภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (Fall semester, 2014) จากมหาวิทยาลัยอินฮาประเทศเกาหลีมาฝากค่ะ   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอินฮา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอินฮาก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ ให้กับสังคม โดยวิธีการเรียนการสอนจะสอดแทรกกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ และปลูกฝังความมีจิตสาธารณะให้ด้วย เพื่อสร้างคนที่ทั้งเก่งและนำความเก่งนั้นไปใช้ให้ถูกทางจนเกิดผลดีต่อสังคมส่วนรวม ปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 5 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ Engineering, Natural Science, Humanities & Social Science, Arts & Sports และ Medical Science ซึ่งแต่ละกลุ่มสาขาก็เปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและเอก โดยแบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโท … Continue reading

ม.หอการค้าไทย แจก140 ทุนคนเก่งกีฬา เรียนต่อป.ตรี-ป.โท

ม.หอการค้าไทย แจก140 ทุนคนเก่งกีฬา เรียนต่อป.ตรี-ป.โท

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายในการที่จะช่วยพัฒนาการกีฬาของชาติ โดยสนับสนุน และ ส่งเสริมให้เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ควบคู่ไปกับวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และ ยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีความสามารถทางกีฬาเป็นประจำทุกปี ในปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญา โท โดยจะให้ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 8 คณะ 47 สาขาวิชาและวิทยาลัยนานาชาติ 4 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร 19 สาขาวิชาทั้งหลักสูตรภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 140 ทุน ต่อปีแบ่งออกเป็น 1. ลักษณะของการให้ทุน  วิธีการคัดเลือก 1.1 สอบภาคปฏิบัติทักษะกีฬา 80% 1.2 ข้อมูลเบื้องต้นและสัมภาษณ์ … Continue reading

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ

แบงค์กสิกรไทย แจกทุนเรียนป.โท สถาบันในประเทศและต่างประเทศ         ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และสถาบันในประเทศ จํานวน 11 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 1. ประเภทของทุน ทุนที่1  ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา(ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/  จํานวน3 ทุนตลาดทุน/Financial Engineering หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับIT) ทุนที่2  ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร(ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/  จํานวน1 ทุนตลาดทุน/Financial Engineering) ทุนที่3  ศึกษา ณ … Continue reading

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014

ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 ทุนปริญญาโทและปริญญาเอกเต็มจำนวนทุกสาขา University of Melbourne ออสเตรเลีย 2014 University of Melbourne, Australia มีความประสงค์ในการเปิดให้ทุน The Melbourne International Research Scholarships (MIRS) โดยเป็นทุนการศึกษาซึ่งจะมอบให้กับนักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาโทที่มีการทำวิจัยและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2014 จำนวน 200 ทุน  โดยนักเรียนต่างชาติต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรใดก็ได้ของทางมหาวิทยาลัย และให้ได้รับการพิจารณาตอบรับเข้าศึกษา หรือพิจารณาให้เป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตรงตามประกาศของทางมหาวิทยาลัยครับ คุณสมบัติผู้สมัคร : - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามสาขาวิชาที่ประสงค์จะศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โดยต้องได้รับคะแนนระดับเกียรตินิยมหรือดีมาก ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นโดยต้องผ่านการทำวิทยานิพนธ์และมีคะแนนยอดเยี่ยม - สมัครเข้าศึกษายังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและให้ได้ตอบรับเข้าศึกษา โดยยื่นสมัครทุนวันสุดท้ายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2014 มูลค่าทุน : - ค่าครองชีพ$ … Continue reading

เตรียมเปิดมอบทุนโครงการ ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย ปี 57

เตรียมเปิดมอบทุนโครงการ ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย ปี 57

เตรียมเปิดมอบทุนโครงการ ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย ปี 57     “การบินไทย” ประกาศจัดโครงการแนะแนวอาชีพนักบิน “ก้าวสู่เส้นทางนักบิน กับการบินไทย” ประจำปี 2557 โดยโครงการนี้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักบินฝึกหัด “ทุนการบินไทย”  ผู้ที่มีสิทธิสมัครคือ “นักศึกษาปีที่ 3” ที่เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ใมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น ในปี 2557 นี้ ในหน้าเพจ TG Pilot Recruitment ล่าสุดได้ประกาศสถานที่จัดโครงการแนะแนวไว้ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4. มหาวิทยาลัยมหิดล 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. สำนักงานใหญ่ บมจ.การบินไทยข้อมูลโครงการ (อ้างอิงในปี2556)ปี … Continue reading

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014

ทุนรัฐบาลจีน ปริญญาโท-ปริญญาเอก Shanghai Jiao Tong University 2014     เปิดรับแล้วทุนรัฐบาลจีน และทุนรัฐบาลท้องถิ่น Shanghai Jiao Tong University ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2014 หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 2014 ใครสนใจมหาวิทยาลัยในเซี่ยงไฮ้แห่งนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยจ้า เพราะรับเพียงแค่ 30 คน จากทั่วโลก เท่านั้น ! Shanghai Jiao Tong University is pleased to announce the 2014 Chinese Government Scholarship … Continue reading

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้

บัณฑิตวิทยาลัย มข.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น2557พร้อมมีทุนมอบให้   บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมมีทุนมอบให้อีกหลายประเภท เริ่มสมัครได้ตั้แต่บัดนี้เป็นต้นไป การรับสมัคร -ระดับประกานียบัตร ปริญญาโท -ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาเอก ภาคต้น เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 ภาคปลาย เปิดรับวันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 ตุลาคม 2557 ในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีทุนมอบให้นักศึกษาในหลายประเภทดังนี้ ข้อมูลทุนการศึกษา   1. ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้ในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย … Continue reading

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบ85ทุนให้คนเก่งกีฬา-ศิลปินและสื่อมวลชน

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบ85ทุนให้คนเก่งกีฬา-ศิลปินและสื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปินและสื่อมวลชน เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  ทุนนักกีฬาดีเด่น เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาในระดับเขต ระดับกีฬาแห่งชาติ หรือเทียบเท่า คุณสมบัติ นักเรียนที่จบชั้นม.6, ปวช , ปวส มีความสามารถด้านกีฬา เคยเป็นนักกีฬาระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ หรือเทียบเท่า โดยมีใบรับรองผลการแข่งขันประกอบการพิจารณา จำนวนเงินทุน ให้จ่ายเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริงปีละ 3 ภาคการศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา โดยที่ยังมีคุณสมบัติเข้าแข่งขันกีฬาให้มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ เงื่อนไขการรับทุนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 จำนวนทุน 70 ทุน การเปิดรับ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค. 57 … Continue reading

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกว่า 360 ทุนให้เรียนปริญญาตรี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกว่า 360 ทุนให้เรียนปริญญาตรี

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบกว่า 360 ทุนให้เรียนปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีในปีการศึกษา 2557 จำนวนกว่า 360 ทุน โดยขณะนี้เริ่มเปิดรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนจนถึง 31 มกราคม 2557   ประเภททุน จำนวนทุน รับสมัคร สอบคัดเลือก ทุนเรียนดี ทุนไสว-สนั่น ทุนพระสิทธิธาดา 60 1 – 30 มี.ค. 57 1 เม.ย. 57(สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ทุนตัวแทนจังหวัด 65 โรงเรียนในโครงการเป็นผู้คัดเลือก ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่ 30 1 มี.ค. – … Continue reading

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเปิดชิงทุน ศึกษาปริญญาโทต่อที่ญี่ปุ่น

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเปิดชิงทุน ศึกษาปริญญาโทต่อที่ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นได้ดําเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัด เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   1. วัตถุประสงค์ โครงการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 5 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเชีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ในด้านวิทยาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ให้ได้รับทุนการศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ อันเป็นส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นําแห่งศตวรรษที่ 21 ของภูมิภาคเอเชีย พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น   2. … Continue reading

ทุนปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์) NIDA

ทุนปริญญาเอก ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์) NIDA

ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อินเตอร์) NIDA ประจำปี 2014-2015     สวัสดีชาว TLC ทุกคนครับ มาอัพเดททุนการศึกษาดีดีกันครับ ล่าสุด นิด้า หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (National Institute of Development Administration) ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเพื่อรับ ทุนปริญญาเอกเต็มจำนวน ด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประจำปี 2014 โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการไทย โดยหลักสูตรนี้จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษครับ คุณสมบัติผู้สมัครเบื้องต้น : 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี 3.มีคะแนนสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL คะแนนระหว่าง 65-78 คะแนน หรือ IELTS … Continue reading

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech

ทุนเรียนต่อ ป.โท ที่ประเทศญี่ปุ่น TAIST-Tokyo Tech     ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (International Program) Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) สวทช. เป็นผู้สนับสนุนทุน (Scholarship by NSTDA) สาขาที่เปิดรับสมัคร 1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE) 2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for … Continue reading


Page 1 of 3212345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล