ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กาลังศึกษาปริญญาตรี

ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กาลังศึกษาปริญญาตรี

ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กาลังศึกษาปริญญาตรี ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษา ปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี 2559 จึงประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาครัฐต่างๆ เพื่อรับทุน จานวน 10 ทุน ดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะทุนที่ให้ ทุนสาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนดในประเทศไทย จานวน 10 ทุน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ … Continue reading

ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.

ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส.

ชวนครู-นักเรียน ประกวด Stop Motion ชิงทุนสสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวด Stop Motion ชิงรางวัลและทุนการศึกษาโดยมีรายละเอียดกติกาดังนี้ 1. ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในหัวข้อ Change ดังนี้ <(ได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 1.1 คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้อย่างไร 1.2 คุณจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้อย่างไร 1.3 คุณจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้อย่างไร 2. Stop Motion ที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมในการสร้างได้หลากหลาย เช่น Adobe Premiere … Continue reading

คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold

คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold

คณะเศรษฐศาสตร์ มกค.เปิดมอบทุน UTCC Gold คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประเภท UTCC Gold ให้กับผู้สนใจศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ 2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแต้มเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี 4. หากเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของสถาบันและ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 6. ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ 7. มีบันทึกรับรองผลการเรียนและรับรองความประพฤติจากผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดของทุน เงื่อนไข ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการสมัครได้ที่ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุน UTCC Gold รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2558 หรือจนกว่าทุนจะเต็ม … Continue reading

มทร.ธัญบุรีจัด 81ทุนอุ้มลูกชาวนา เล็งซื้อข้าว 1 ตัน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์

มทร.ธัญบุรีจัด 81ทุนอุ้มลูกชาวนา เล็งซื้อข้าว 1 ตัน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์

มทร.ธัญบุรีจัด 81ทุนอุ้มลูกชาวนา เล็งซื้อข้าว 1 ตัน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้อาจารย์ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2559 มทร.ธัญบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา จำนวน 704 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เป็นบุตรของชาวนา จำนวน 81 ทุน ซึ่งในภาวะการณ์เช่นนี้ การจัดสรรทุนเพื่อช่วยเหลือลูกชาวนาเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนต่อได้ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษาที่แต่ละคณะได้ดำเนินการจัดสรรให้กับนักศึกษาอีก ซึ่งมีไม่น้อยกว่า 200 ทุน เชื่อว่าทุนที่มอบให้ทั้งหมดนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง “ทุนของมหาวิทยาลัย จะเป็นทุนที่ให้ตลอดจนจบการศึกษา แต่นักศึกษาจะต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนทุกปี เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ตรวจสอบความประพฤติ สอบถามสารทุกข์สุกดิบ และการเรียนของเด็กไปในตัวด้วย” อธิการบดี … Continue reading

108 ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอก

108 ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอก

108 ทุนกระทรวงวิทย์ฯเรียนต่อป.โท-เอก สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 105 หน่วย รวม 108 ทุน ข้อผูกพันในการรับทุน – ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกวา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน – กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญา ที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงิน อีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล้าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย การรับสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th … Continue reading

HollandScholarshipเรียนปริญญาตรี-โท

HollandScholarshipเรียนปริญญาตรี-โท

HollandScholarshipเรียนปริญญาตรี-โท ช่วงตั้งแต่กลาง ๆ ปีเป็นต้นมา ผมนำเสนอข้อมูลทุนการศึกษาของประเทศฮอลแลนด์หลายครั้ง ไม่ใช่เพราะสนิทสนมอะไรเป็นพิเศษกับคนจากประเทศนี้ แต่ว่าฮอลแลนด์มีการเปิดให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากทั่วโลก รวมทั้งให้กับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะมากขึ้น ล่าสุดมีทุนใหม่ได้เปิดรับสมัครกันอีกแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย… ทีนี้มาดูเหตุผลกันว่าทำไมต้องเลือกไปเรียนที่ประเทศฮอลแลนด์ ซึ่งข้อมูลจากนัฟฟิค เนโซ ประเทศไทย (Nuffic Neso Netherlands Education Support Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์ให้กับนักเรียนไทย ได้สรุปไว้ก็คือ -ระบบการศึกษายอดเยี่ยมอันดับโลก -จะได้มีส่วนร่วมในจิตวิญญาณผู้ประกอบที่มีชื่อเสียงชาวดัตช์ -จะได้มีส่วนร่วมในการศึกษาการโต้ตอบที่เรื่องการสนับสนุนของคุณ -สามารถเป็นนักคิดสร้างนวัตกรรมใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ -จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกว่า 200 สัญชาติ ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ทุนการศึกษามีจำนวนถึง €5,000 ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเงินดังกล่าวในปีแรกของการศึกษากันเลย วิธีการสมัคร เข้า … Continue reading

อีราสมุส+เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยน-เรียนต่อในยุโรป

อีราสมุส+เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยน-เรียนต่อในยุโรป

อีราสมุส+เปิดให้ทุนแลกเปลี่ยน-เรียนต่อในยุโรป โครงการทุนการศึกษาอีราสมุส+ กำลังเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนบุคคลากรในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดมอบทุนใน 4 ส่วนดังนี้ 1. International credit mobility 2. Erasmus Mundus joint master degrees 3. Capacity-building for higher education 4. Jean Monnet activities สามารถสมัครได้ถึง กุมภาพันธ์ ปี 2017 รายละเอียดในแต่ละโครงการ รวมถึงกำหนดรับสมัคร และงบประมาณ ศึกษาข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่าง สำหรับสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีราสมุส+ ศึกษาข้อมูลได้ที่ http://goo.gl/l7ebUo นักเรียนและนิสิต-นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่สนใจทุนการศึกษาโครงการอีราสมุส+ ในยุโรป สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ … Continue reading

ทุนปี 60 มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนนักเรียน-นักศึกษา ความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน

ทุนปี 60 มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนนักเรียน-นักศึกษา ความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน

ทุนปี 60 มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนนักเรียน-นักศึกษา ความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่ ทุนดังกล่าวนี้จะมอบให้ทั้งทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ที่ได้รับทุนอยู่แล้ว ก็ต้องติดตามเรื่องเพื่อขอรับทุนกันต่อไปจนเรียนจบ หากน้อง ๆ ต้องการขอรับสมัครทุนดังกล่าวก็ดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ครับ… 1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้ 1 สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี 2 ฐานะยากจน 3 ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป 4 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม … Continue reading

NIDA เปิดรับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)

NIDA เปิดรับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ)

NIDA เปิดรับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 และประกาศรับสมัครสอบภาคปกติ ครั้งที่ 1/2560 1.รับสมัครปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีพิเศษ) ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2560 สถาบันสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ตามจำนวนทุนที่แต่ละคณะได้รับการจัดสรรจากสถาบัน ทั้งนี้ เกณฑ์การให้ทุนและเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก ให้รับทุนส่งเสริมการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกำหนดเกณฑ์การให้ทุนของสถาบัน ** กรณีผู้สมัครประเภททุนส่งเสริมการศึกษา แต่ไม่ได้รับทุน สามารถเข้าศึกษาได้โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามปกติ ** ประกาศรับสมัครปริญญาโทภาคปกติ ประเภทจบการศึกษาปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 1/2560 เงื่อนไขผู้สมัครเบื้องต้น สำหรับ ภาคปกติ กรณีพิเศษ … Continue reading

ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนดี 15 ทุน

ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนดี 15 ทุน

ม.รังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนดี 15 ทุน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนทุนเรียนดีเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดมอบให้จำนวน 15 ทุน ได้แก่ ทุน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ จำนวน 5 ทุน ทุนประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ จำนวน 10 ทุน นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษสำหรับนักเรียนต่างชาติ จำนวน 8 ทุน โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.rsu.ac.th/international/index.php/admissions/scholarship-application-for-international-students หรือ … Continue reading

ทุนเพชรสุนันทาส่งเรียนถึงปริญญาเอก-สวนสุนันทาวางทายาทผลิตอาจารย์ลูกหม้อ

ทุนเพชรสุนันทาส่งเรียนถึงปริญญาเอก-สวนสุนันทาวางทายาทผลิตอาจารย์ลูกหม้อ

ทุนเพชรสุนันทาส่งเรียนถึงปริญญาเอก-สวนสุนันทาวางทายาทผลิตอาจารย์ลูกหม้อ “สวนสุนันทา” เตรียมการวางทายาท โดยการผลิตอาจารย์คุณภาพชั้นนำที่เป็นผลผลิตจากเลือดเนื้อเชื้อไขอย่างแท้จริง ยกระดับ “ทุนเพชรสุนันทา” คัดเลือกคนเก่งเพื่อปั้นสู่ดวงดาวส่งเรียนถึงปริญญาเอก เป้าหมายสุดท้ายกลับมาเป็นอาจารย์เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ประเดิมนำร่อง 21 สาขาวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดเผยว่า ในขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังเตรียมการสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพระดับชั้นนำ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีมติที่จะยกระดับทุนเพชรสุนันทาที่เคยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้ามาศึกษาต่อให้มีประสิทธิภาพและมีพลังในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่น มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีใน 21 สาขาวิชา และจะส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเป้าหมายสุดท้ายจะกันอัตราไว้ให้คนเหล่านี้กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อทำหน้าที่อาจารย์ต่อไป อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่า นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนเพชรสุนันทาในระดับปริญญาตรี จะได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัยอย่างดีเพื่อเสริมสร้างให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยจะมีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการและภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้เพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกในต่างประเทศ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ระดับสากลต่อไป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนเพชรสุนันทาในครั้งนี้ … Continue reading

ทุนเยอะ!เรียนต่อป.โท – เอก ที่มหิดล ได้แล้ว วันนี้

ทุนเยอะ!เรียนต่อป.โท – เอก ที่มหิดล ได้แล้ว วันนี้

ทุนเยอะ!เรียนต่อป.โท – เอก ที่มหิดล ได้แล้ว วันนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต กว่า 200 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทย – หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) **พร้อมทุนการศึกษาจำนวนมาก** หลักสูตรที่เปิดสอน – กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิก – กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ – กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ – กลุ่มภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและการศึกษา – กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนเพิ่มเติมได้ที่ … Continue reading

100ทุนส่งน้องเรียนจบให้ระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี

100ทุนส่งน้องเรียนจบให้ระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี

100ทุนส่งน้องเรียนจบให้ระดับ ปวช. ปวส.และปริญญาตรี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 11 ประจำปี 2559 รายละเอียดการเปิดรับสมัคร ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) จำนวน 50 ทุน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2559 ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จำนวน 50 ทุน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ … Continue reading

ทุนประเทศเยอรมนีในสาขา Neuroscience

ทุนประเทศเยอรมนีในสาขา Neuroscience

ทุนประเทศเยอรมนีในสาขา Neuroscience ทุนในสถาบันการศึกษาของประเทศเยอรมนี ระดับปริญญาเอกที่เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ เป็นทุนระดับปริญญาเอกสาขา Neuroscience ที่ The International Max Planck Research School for Neural Circuits โดยเปิดรับ 10 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/Research.in.Germany/photos/a.598229876860602.156880.579490952067828/1519586424724938/?type=3&theater ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทำปริญญาเอกและการทำวิจัยสามารถติดตามได้ที่ Research in Germany หรือ www.research-in-germany.org ที่มา : eduzones รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission … Continue reading

ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้นักเรียนทั่วประเทศ

ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้นักเรียนทั่วประเทศ

ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้นักเรียนทั่วประเทศ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ครบรอบ 48 ปี ในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใช้ชื่อว่า “ทุน 48 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” ให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ 2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้ 3. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม (Cum.G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4. … Continue reading


Page 1 of 3912345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล