วิทยาลัย

วิทยาลัย

<!–TOP100–>ภาควิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาควิชาการจัดการ รับผิดชอบการจัดการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่มุ่งเน้… ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตบางกะปิ … วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งอยู่ที่ สี่แยกใกล้สะพานอักษะ ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กทม. โทรศัพท์ 0-2800-6800 โทรส… วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิตั้งอยู่ที่ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)การสนับสนุนให้องค์กรชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ทำงานด้านการจัดการความรู้ และการจัดการทางสังคม จัดกา… วิทยาลัยการชลประทานกรมชลประทาน … Continue reading

วิทยาลัยการอาชีพ #02

วิทยาลัยการอาชีพ #02

<!–TOP100–>วิทยาลัยการาอาชีพเซกาตั้งอยู่ที่ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ที่ ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0-3742-5487-8 โทรสาร 0-37… วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนพิทักษ์พนมเขต อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : 042-614790, 042-615195 โ… วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ : 0-3451-2… วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรีตั้งอยู่เลขที่ 102 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี … Continue reading

วิทยาลัยการอาชีพ #01

วิทยาลัยการอาชีพ #01

<!–TOP100–>กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ผลิตบุคลากรด้านช่างทองหลวงและช่างทองโบราณ ผลิตช่างฝีมือด้านงานเครื่องประดับ สำหรับภาคอุตสาหกรรมอั… วิทยลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 60 ถนนนิกรบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-720395 โทรสาร 056-721524 … วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ 1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110 วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ที่ 82 ม.1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4560-5200 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 … Continue reading

วิทยาลัยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาล

<!–TOP100–>คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์ตั้งอยู่เลขที่ 270 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 0-4322-… วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรังดำเนินการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธาร… วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก … Continue reading

วิทยาลัยพลศึกษา

วิทยาลัยพลศึกษา

<!–TOP100–>ภาควิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่Department Computer, College of Physical Education Chiangmai วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่เลขที่ 771 หมู่ที่ 10 ถ.ทองมาก ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ (045)-612645 โ… วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 โทรศัพท์ : (035)613566, 61… สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 … Continue reading

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

<!–TOP100–>วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีตั้งอยู่เลขที่ 388 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 วิทยาลัยการอาชีพพิชัยตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทรศัพท์ 0-55-1712, 0-… วิทยาลัยการอาชีพสองตั้งอยู่เลขที่ 535 หมู่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120 โทรศัพท์ 0-5459-1038 โทรสาร… วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 6 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร … Continue reading

วิทยาลัยเกษตรกรรม

วิทยาลัยเกษตรกรรม

<!–TOP100–>วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งอยู่เลขที่ 57/7 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วิทยาลัยประมงปัตตานีตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์ : (073)437506, 437357 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า ตู้ปณ. 19 จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ (034)515050 โทรสาร (03… วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ 7 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง กำแพงเพชร 62000 … Continue reading

วิทยาลัยเทคนิค#2

วิทยาลัยเทคนิค#2

<!–TOP100–>วิทยาลัยเทคนิคหนองคายตั้งอยู่ที่ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย http://www.nktc.ac.th/nuke/html/ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ตั้งอยู่เลขที่ 112 หมู่ 3 บ้านตำแย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร 0-4231-27…http://www.nbtc.ac.th/ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ถนนกาญจนวนิช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร.074-212300 โทรสาร 074-212301http://www.htc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-282168, 272973http://hadyai.loxinfo.co.th/~tecnic1/ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีตั้งอยู่เลขที่ 3 ถนนวัฒนานุวงศ ์ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 0-4222-153…http://www.udontech.ac.th/ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี … Continue reading

วิทยาลัยเทคนิค#1

วิทยาลัยเทคนิค#1

<!–TOP100–>วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7… วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีตั้งอยู่เลขที่ 159 ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 0-2437-5271,0-2438-1133 ต… วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีตั้งอยู่เลขที่ 93 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 032401548 โทรสาร 032301705 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตั้งอย่ในจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีตั้งอย่เลขที่ 361 ถนนอู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 … Continue reading

โรงเรียนพานิชยการ

โรงเรียนพานิชยการ

<!–TOP100–>ดุสิตพณิชยการตั้งอยู่เลขที่ 438/17 ถนนราชวิถี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 พณิชยการกรุงเทพตั้งอยูเลขที่ 202/4 เพชรเกษม 18 ท่าพระ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 0-2457-1596, 0-2457-2778, 0-2457-… วิทยาการจัดการเพชรเกษมโรงเรียนประเภทอาชีวะศึกษาเปิดสอนทางด้านพาณิชยกรรมในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบั… วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยตั้งอยู่เลขที่ 467 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 วิทยาลัยสันตพลตั้งอยู่เลขที่ 299/1 ถนนอุดร-สกล ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ138/1 พหลโยธิน24 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 … Continue reading

โรงเรียนเทคนิคและอาชีวะ

โรงเรียนเทคนิคและอาชีวะ

<!–TOP100–>บริษัท เอ็ดดูเท็กซ์ จำกัดบริการข้อมูลและข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการอาชีวศึกษา จำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนสำหรับนักศึกษาใน…วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ให้ข้อมูลในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ประวัติ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งอย… วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ตั้งอยู่ที่ 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจตั้งอยู่เลขที่ 107/118 ถนนชัยประสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ : (044)811331, 83… สถาบันเทคโนโลยีนครปฐมตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 1 ถนนวัดไร่เกาะต้นสำโรง ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรข้อมูลเกี่ยวกับ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ … Continue reading


หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล