รับตรง 57 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 57 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)   กำหนดการรอบแรก >> รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2556 >> ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 11 ตุลาคม 2556 >> สอบข้อเขียน 19 ตุลาคม 2556 >> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556 >> สอบสัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2556 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 … Continue reading

รับตรง 57 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง 57 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557       >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

ปฏิทิน รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ปฏิทิน รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ปฏิทิน รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557   ระบบมหิดลรับตรง  (เดิมปีที่แล้ว เรียกว่า ระบบมหิดลโควตา) ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับ >> คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล >> คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี >> คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >> คณะพยาบาลศาสตร์ >> คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> คณะเภสัชศาสตร์ >> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> คณะทันตแพทยศาสตร์ >> วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา >> คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ >> คณะวิทยาศาสตร์ >> คณะศิลปศาสตร์ >> คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> วิทยาลัยราชสุดา >> … Continue reading

รับตรง 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (Facebook : การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กำหนดการรับเข้าศึกษา      จำนวนที่รับเข้าศึกษา  รายละเอียดเบื้องต้น >> คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี เปิด #รับตรง ใน โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 >> กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร คือ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 >> รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ,เด็กซิ่ล และวุฒิเทียบเท่า   >> ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก … Continue reading

Ads
รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2557   >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> Website : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง 57 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557   >> Website : คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 57 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557  >> การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นโครงการรับตรงใน ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง ทุน โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557       กำหนดการรับสมัคร    รายละเอียดการรับสมัคร     ขั้นตอนการสมัคร    สาขาต่างๆของโครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร >> Website : โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัคร    ข้อมูลทั่วไป การเข้าเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ที่สอนใน 5 สาขาวิชา ผู้ที่สามารถสมัครสอบได้ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป และเกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ 2.0 ขึ้นไป ระยะเวลาที่เรียนใน 1 ปี เรียนทั้งหมด 3 เทอม (เทอม 1, เทอม 2 , ซัมเมอร์) รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3.5 ปี การเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนภาษาที่สอง เป็นวิชาเลือก … Continue reading

รับตรง 57 โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 57 โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้จัดตั้งโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ โดยเน้นหลักบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง จนถึงปัจจุบันมีนิสิตเก่าของโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพมากกว่าสี่พันคน กระจายตัวอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดกว้างทางสังคมของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (ในปี พ.ศ. 2558) โครงการฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดงานระดับสากล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ควบคู่กับความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งนิสิตทุกคนจะมีรายวิชาเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ใน … Continue reading

รับตรง 57 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับตรง 57 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับตรง โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2557 (รับ 79 สาขา 4,565 คน) รายละเอียดการรับสมัคร      คณะ/สาขาที่เปิดรับ และองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก    >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา >> Facebook : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง 57 โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับตรง โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557 ปฏิทินการรับสมัคร    >> ดาวน์โหลด ประกาศรับสมัคร >> ดาวน์โหลด ปฏิทินการรับสมัครและเกณฑ์การรับสมัคร >> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการสมัคร >> Website : การรับสมัคร โควตา สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2557     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557   กำหนดการรับสมัคร  รายละเอียดการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ติดตามข้อมูลการรับสมัครที่ Facebook : สถาปัตย์ศิลปากร รับตรง 2557 >> Website : การรับสมัคร #รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตร์ศาสตร์

รับตรง 57 ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตร์ศาสตร์

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2557        >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> Website : กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การรับสมัครเข้าศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา


Page 11 of 21« First...910111213...20...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล