รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมหิดล 58 คณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีผ่าน รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้   กำหนดการคัดเลือก   จำนวนที่รับ 30 คน คุณสมบัติผู้สมัคร … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง 58 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นฯ

รับตรง 58 รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง 58 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นฯ

รับตรง 58 รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง 58 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง 58 รับตรง 58 รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง 58 โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   1. หลักสูตรสาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร   2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58  คณะวิทยาศาสตร์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น

รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58  คณะวิทยาศาสตร์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงลาดกระบัง 58 รับตรง 58 รับตรงลาดกระบัง 58 รับตรง 2558  รับตรง 2558 รับตรงลาดกระบัง 58  คณะวิทยาศาสตร์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2558 สาขาที่เปิดรับ วิทยาศาสตร์ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.เกษตร ศรีราชา58 คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ58

รับตรง 58 รับตรงม.เกษตร ศรีราชา58 คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ58

รับตรง 58 รับตรงม.เกษตร ศรีราชา58 คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.เกษตร ศรีราชา58 รับตรง 58 รับตรงม.เกษตร ศรีราชา58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.เกษตร ศรีราชา58 คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร 9 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 สาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาการจัดการ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรง ม.เกษตร กําแพงแสน 58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โควตาพิเศษ 58

รับตรง 58 รับตรง ม.เกษตร กําแพงแสน 58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โควตาพิเศษ 58

รับตรง 58 รับตรง ม.เกษตร กําแพงแสน 58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โควตาพิเศษ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรง ม.เกษตร กําแพงแสน 58  รับตรง 58 รับตรง ม.เกษตร กําแพงแสน 58 รับตรง 2558 รับบตรง 2558 รับตรง ม.เกษตร กําแพงแสน 58 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศกำหนดการการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโคต้าพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 กําหนดการรับสมัคร … Continue reading

รับตรง 58 โครงการทายาทเกษตรกร มช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง 58 โครงการทายาทเกษตรกร มช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง 58 โครงการทายาทเกษตรกร มช  คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อในมหาลันเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 รับตรง 2558 รับตรง 2558 โครงการทายาทเกษตรกร มช รับตรง 58 โครงการทายาทเกษตรกร มช รับตรง 2558 รับตรง 2558 โครงการทายาทเกษตรกร มช  คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาผ่าน รับตรง โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และ โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังต่อไปนี้   โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร กำหนดการคัดเลือก – รับสมัคร … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.ธรรมศาสตร์ 58 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2

รับตรง 58 รับตรงม.ธรรมศาสตร์ 58 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2

รับตรง 58 รับตรงม.ธรรมศาสตร์ 58 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.ธรรมศาสตร์ 58 รับตรง 58  รับตรงม.ธรรมศาสตร์ 58  รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.ธรรมศาสตร์ 58 โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ระยะที่ 2 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ปี 2558-2567 โดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กำหนดพื้นที่ภูมิลำเนาของบุคคลที่เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ง  ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพและปริมณฑล) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงเกษตร 58 ศรีราชา โครงการ รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก

รับตรง 58 รับตรงเกษตร 58 ศรีราชา โครงการ รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก

รับตรง 58 รับตรงเกษตร 58 ศรีราชา โครงการ รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง2558 รับตรง 2558 รับตรงเกษตร 58 ศรีราชา รับตรง 58  รับตรงเกษตร ศรีราชา 58  รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงเกษตร 58 ศรีราชา โครงการ รับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2558 … Continue reading

รับตรง 58 โครงการเพชรในตม 58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 โครงการเพชรในตม 58 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58

รับตรง 58 โครงการเพชรในตม 58  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 โครงการเพชรในตม 58 รับตรง 58 โครงการเพชรในตม มศว รับตรง 2558 รับตรง 2558 โครงการเพชรในตม 58  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558 โดยใช้ผลการสอบ GAT และ PAT … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์

รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมหิดล 58 รับตรง 58 รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงมหิดล 58 สาขาประกอบการเชิงนิเวศฯ วิทยาเขตนครสวรรค์ รับตรงมหิดล 58 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ม.มหิดล นครสวรรค์ 58 เปิดรับสมัคร 12 ม.ค. ถึง 28 ก.พ. 58 หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม Bachelor of … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58  คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล

รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58 คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล

รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58  คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล  รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58 รับตรง 58 รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558  รับตรงวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 58  คณะพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเปิดรับบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 85 คน โดยจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททุนกองทัพบก รับจำนวน 20 คน … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 วิทยศาสตร์สุขภาพ ก่อน Admission ครั้งที่2

รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 วิทยศาสตร์สุขภาพ ก่อน Admission ครั้งที่2

รับตรง 58  รับตรงม.หัวเฉียว58 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ  รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2  รับตรง 2558 รับตรง 58  รับตรงม.หัวเฉียว58 รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ รับตรง 2558  รับตรง 2558  รับตรงม.หัวเฉียว58  สายวิทยศาสตร์สุขภาพ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2558 ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT คณะสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2558 คณะอื่นๆ วันที่ 11 มีนาคม – 29 … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มอ.

รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มอ.

รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ 58 รับตรง 2558 รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 รับตรง 58 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงสงขลานครินทร์ 58 Update 7 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558  โครงการรับตรงเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)     Annoucement Direct Enrollment Channel for Thai and International Sudents with English … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(วิชาสามัญ)ม.เชียงใหม่

รับตรง 58 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ(วิชาสามัญ)ม.เชียงใหม่

รับตรง 58 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) ม.เชียงใหม่ 58 เปิดรับ 21-27 ก.พ. นี้ รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมช 58 รับตรง 58  รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมช 58 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (วิชาสามัญ) ม.เชียงใหม่ 58 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยใช้คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 ไม่ต้องใช้ GAT – PAT

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 ไม่ต้องใช้ GAT – PAT

รับตรง 58 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 รับตรง 8 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่ต้องใช้ GAT – PAT รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58 รับตรง 58  รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงมศว 58 รวมรับตรง มศว58 รับตรง 8 โครงการ ไม่ต้องใช้ GAT – PAT สมัครพร้อมกัน 19 ม.ค. … Continue reading


Page 11 of 34« First...910111213...2030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล