รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ เผย!! กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ 8 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ดังนี้ 1.วิธีทั่วไป รับเฉพาะผู้ที่กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 2.โครงการความสามารถทางด้านกีฬา สำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งระดับตัวแทนภาคขึ้นไป คัดเลือกโดยทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์ 3.โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม (เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน) สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 แผนวิทย์-คณิต … Continue reading

รับตรง 57 ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รับตรง 57 ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

รับตรง ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557  รายละเอียดการรับสมัคร ถามตอบ – สอบตรง >> คำถาม : โครงการนี้ นักเรียนดำเนินการสมัครด้วยตนเองโดยไม่ผ่านสถานศึกษา ได้หรือไม่? คำตอบ : ไม่ได้!!! ต้องสมัครผ่าน สถานศึกษา เท่านั้น   >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : ระบบรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ระบบโควตา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 57 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา >> จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็น - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 30 คน (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่) - หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 15 คน (ดูรายละเอียดหลักสูตร คลิกที่นี่)   คุณสมบัติของผู้สมัคร >> เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า   กำหนดการรับสมัคร วิธีการสมัครสอบ >> สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.direct.arch.ku.ac.th (ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) >> … Continue reading

รับตรง 57 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับตรง 57 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับตรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557     รายละเอียดการรับสมัคร     >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ >> Website : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

Ads
รับตรง 57 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง 57 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับตรง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัคร     >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัครออนไลน์ >> Website : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 57 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 (รอบแรก)   กำหนดการรอบแรก >> รับสมัครสอบ 1 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2556 >> ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน 11 ตุลาคม 2556 >> สอบข้อเขียน 19 ตุลาคม 2556 >> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 6 พฤศจิกายน 2556 >> สอบสัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2556 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 … Continue reading

รับตรง 57 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง 57 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2557       >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

ปฏิทิน รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ปฏิทิน รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557

ปฏิทิน รับตรง มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557   ระบบมหิดลรับตรง  (เดิมปีที่แล้ว เรียกว่า ระบบมหิดลโควตา) ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท  คณะ/วิทยาลัยที่เปิดรับ >> คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล >> คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี >> คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ >> คณะพยาบาลศาสตร์ >> คณะวิศวกรรมศาสตร์ >> คณะเภสัชศาสตร์ >> คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >> คณะทันตแพทยศาสตร์ >> วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา >> คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ >> คณะวิทยาศาสตร์ >> คณะศิลปศาสตร์ >> คณะสาธารณสุขศาสตร์ >> วิทยาลัยราชสุดา >> … Continue reading

รับตรง 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง 57 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการ รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (Facebook : การรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กำหนดการรับเข้าศึกษา      จำนวนที่รับเข้าศึกษา  รายละเอียดเบื้องต้น >> คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี เปิด #รับตรง ใน โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 >> กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร คือ GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 >> รับ นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 ,เด็กซิ่ล และวุฒิเทียบเท่า   >> ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก … Continue reading

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับตรง 57 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2557   >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> ดาวน์โหลด ใบสมัคร >> Website : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช     ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง 57 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รับตรง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557   >> Website : คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร         ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 57 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557  >> การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลกับกระทรวงสาธารณสุขในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นโครงการรับตรงใน ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : รับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง 57 โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง ทุน โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557       กำหนดการรับสมัคร    รายละเอียดการรับสมัคร     ขั้นตอนการสมัคร    สาขาต่างๆของโครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >> เข้าสู่ ระบบการรับสมัคร >> Website : โครงการ TEP/TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รับตรง 57 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557 รายละเอียดการรับสมัคร    ข้อมูลทั่วไป การเข้าเรียนที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ที่สอนใน 5 สาขาวิชา ผู้ที่สามารถสมัครสอบได้ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป และเกรดเฉลี่ยภาษาต่างประเทศ 2.0 ขึ้นไป ระยะเวลาที่เรียนใน 1 ปี เรียนทั้งหมด 3 เทอม (เทอม 1, เทอม 2 , ซัมเมอร์) รวมเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3.5 ปี การเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนภาษาที่สอง เป็นวิชาเลือก … Continue reading

รับตรง 57 โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง 57 โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง โควตาช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้จัดตั้งโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพออกสู่สังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญของประเทศ โดยเน้นหลักบริหารจัดการแบบพึ่งพาตนเอง จนถึงปัจจุบันมีนิสิตเก่าของโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพมากกว่าสี่พันคน กระจายตัวอยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย 7 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ และวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดกว้างทางสังคมของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน (ในปี พ.ศ. 2558) โครงการฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันในตลาดงานระดับสากล โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ควบคู่กับความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งนิสิตทุกคนจะมีรายวิชาเรียนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 1 ใน … Continue reading


Page 11 of 21« First...910111213...20...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล