รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย จำนวน 20 คน จำนวนรับทั้งหมด 110 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์  โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนชท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนชท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 2 ปี ไม่มีภูมิสำเนาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล มีผลสอบสอบ GAT PAT PAT2 ครั้งที่1/2560 มีผลสอบวิชาเฉพาะกลุ่มกสพท. รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ  คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 50 คน เกณฑ์การคัดเลือก - ใบสมัครและคุณสมบัติ – ผลสอบ GAT PAT และวิชาเฉพาะกลุ่มกสพท. ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท เส้นทางพิชิตฝัน – เปิดให้ดาวน์โหลดระเบียบการ :วันที่ 1-31 … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ  รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-15 มีนาคม 2560 รับตรง 60 ระเบียบการการคัดเลือก 1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียด) 2.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียด) … Continue reading

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาชั้นม.4-5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50ในชั้นม.4-5 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.80 ชั้นม.4-5 สาขาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมปิโตรเคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.85 ในชั้นม.4-5 รับตรง 60 คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) นักเรียน 100 คน เสนอชื่อได้ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป  รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า รับตรง 60 คณะมัณฑศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน      จำนวนรับ 59 คน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวนรับ 44 คน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนรับ 33 คน สาขาวิชาการประยุกตศิลปศึกษา  จำนวนรับ 39 คน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา      จำนวนรับ 23 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร จำนวนรับทั้งหมด 20 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบรูณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่่ต่ำกว่า3.00 เกณฑ์การคัดเลือก ใบสมัคร สอบข้อเขียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานและความถนัดทางการเรียน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) จำนวนรับ 16 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือสำเร็จมัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือเทียบเท่า 2.ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือก(สกอ.) 3.ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 6 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ปี รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) จำนวนรับ 32 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ รับตรง 60 คณะ สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับและองค์ประกอบการคัดเลือก รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทั่วประเทศ – ผ่านอบรมค่าย1และ2 เกณฑ์การคัดเลือก – ใบสมัคร – ผลการเรียนม.4-5 – สอบสัมภาษณ์ (ควรมีแฟ้มสะสมงานไปด้วย) ช่องทางการติดต่อ คลิกได้เลยนะครับ facebook line google+ แล้วมาเป็นครอบครัวกับเรานะครับ กำหนดการรับสมัคร >>สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่15 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ

รับตรง 60 ล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผลรับตรงมช. 60 แล้ว ดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ ได้ที่นี่ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตรและอุทัยธานี รับตรง … Continue reading

มหาวิทยาลัยเอกชนประกาศพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเอกชนประกาศพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ ประกาศเตรียมพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 หลังการประกาศผลแอดมิชชั่น วันที่ 5 มิถุนายน 2559 รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) เปิดเผยถึงยอดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ สำหรับ ปีการศึกษา 2559 หลังการประกาศผลแอดมิชชั่น สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วประเทศ ยังสามารถรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อีกจำนวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับได้ 3,500 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3,500 คน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3,000 คน … Continue reading

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

ค่ายเตรียมความพร้อมวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้น้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพนักบินและแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา , กิจกรรมจากพี่สู่น้อง รวมถึงเข้ารับการทดสอบความพร้อม 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2) ความพร้อมด้านนักบินพาณิชย์ โดยกัปตันจากสมาคมนักบินไทย (3) ความพร้อมด้านเวชศาสตร์การบินโดยแพทย์เวชศาสตร์การบิน โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ด้าน มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายตามมาตรฐานเวชศาสตร์การบิน Class 1 (รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง) เพื่อรับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ต่อไป คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 2. สำเร็จการศึกษาของระบบการศึกษา 12 ปี หรือ 13 ปี … Continue reading

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ขยายรับตรง 59

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ขยายรับตรง 59

วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ขยายรับตรง 59 วิทยาลัยนานาชาติพระนคร ขยายรับตรง 59 เวลาเปิดรับสมัครเรียนถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2559 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (รายละเอียดสาขา http://inter.pnru.ac.th) คุณสมบัติ : มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขา ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

รับตรง 59 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

รับตรง 59 วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบรับตรง หลักสูตร วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (English Programme) ประจำปีการศึกษา 2559 คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กำหนดการรับสมัคร วันนี้ – 23 พฤษภาคม 2559 รับสมัครผ่านทางเว็บไซค์ www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารกสิกรไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ อัตราค่าสมัครสอบ 500 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี) ขั้นตอนการคัดเลือก 1. สอบข้อเขียน 2. สอบสัมภาษณ์ 3 ด้าน 2.1 วิศวกรรมศาสตร์ … Continue reading

สอบ CU-TEP ได้ที่ ม.เจ้าพระยา นครสวรรค์

สอบ CU-TEP ได้ที่ ม.เจ้าพระยา นครสวรรค์

สอบ CU-TEP ได้ที่ ม.เจ้าพระยา นครสวรรค์ ข่าวดีสำหรับชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง…ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ CU – TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 (สำหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์) และถึงวันที่ 10 เมษายน 2559 (สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง) สนใจเข้าดูรายละเอียดที่ http://www.cpu.ac.th/cpu2010/cu-tep/ ไม่ต้องเดินทางไกล แถมได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับภูมิภาค ไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้เลยจ้า…  

รับตรง 59 ด่วน! ข่าวดีถึงน้องๆ ม. 6 ที่อยากเป็นพยาบาลทหารบก

รับตรง 59 ด่วน! ข่าวดีถึงน้องๆ ม. 6 ที่อยากเป็นพยาบาลทหารบก

รับตรง 59 ด่วน! ข่าวดีถึงน้องๆ ม. 6 ที่อยากเป็นพยาบาลทหารบก สำหรับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายคนไหนที่ฝันอยากเป็นพยาบาลทหารบก หรือสนใจอยากเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเชิญทางนี้ โดยเฉพาะน้องๆ ที่เกิดในช่วง 8 ส.ค. 2534 – 8 ส.ค. 2541 วันนี้ทีนเอ็มไทยมีรายละเอียด คุณสมบัติ และการสมัครมาฝากกัน นอกจากนี้หากเรียนจบแล้ว สามารถบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ยศว่าที่ร้อยตรี อีกด้วย ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จำนวน 85 คน แบ่งเป็น … Continue reading


Page 11 of 39« First...910111213...2030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล