รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา รับตรง 60 การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับจำนวน 20 คน ค่าสมัคร 200 บาท  สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ 1 อันดับ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยศาสนศึกษา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาทีเปิดรับ วิทยาลัยศาสนศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรมห้าประโยค เอกสารการสมัครสอบ สำเนาใบแสดงผลการเรียน ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ-สามเณร รูปถ่าย เอกสารการโอนเงินฉบับจริง ขั้นตอนการสมัคร 1.อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ คลิกอ่านที่นี้ 2.กรอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน คลิกสมัครที่นี้ 3.ชำระเงิน 4.สแกนเอกสารประกอบการสมัคร ประวัติ พ.ศ. 2429, 22 … Continue reading

รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 2โครงการ โควตาพื้นที่และโควตาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 ชำระค่าสมัคร : ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 ส่งเอกสารการสมัคร(เฉพาะโควตาโอลิมปิกวิชาการ) :ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตาบอดสี :วันที่ 25 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจตาบอดสี … Continue reading

รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง

รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง รับตรง 60 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 160 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนที่1 เกรด ผลงานทางศิลปะ คะแนนจากความสามารถพิเศษ ขั้นตอนที่2 กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้รับสมัคร ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสาร/ใบรับรอง ประกาศนียบัตร หรือจดหมายรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) แฟ้มรวบรวมผลงาน ค่าสมัครสอบ ฟรี … Continue reading

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยุ่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี … Continue reading

รับตรง 60 ราชภัฏจันทรเกษม โควตาเรียนดี จำนวน 300 ที่นั่ง

รับตรง 60 ราชภัฏจันทรเกษม โควตาเรียนดี จำนวน 300 ที่นั่ง

รับตรง 60 ราชภัฏจันทรเกษม โควตาเรียนดี จำนวน 300 ที่นั่ง รับตรง 60 ราชภัฏจันทรเกษม โควตาเรียนดี จำนวน 300 ที่นั่ง รับตรง 60 จันทรเกษม รับตรง โควตาเรียนดี ปี 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยเปิดรับสมัคร 5 คณะ 31 สาขาวิชา จำนวนกว่า 300 ที่นั่ง สนใจสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ … Continue reading

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่4-5 และปัจจุบันกำลังศึกษาอยุ่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝั สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 12 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2559 ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ :วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบทักษะ :วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์/สอบทักษะ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 9 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 17 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 25 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านาการสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 29 มีนาคม 2560 … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 สมัครทางไปรษณีย์ :วันที่ 3 – 14 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ :วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินตอร์เน็ต:วันที 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 สมัครด้วยตัวเอง:วันที่ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้าสัมภาษณ์: วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก :วันที่ 1 ธันวาคม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เทคโนโลยีหัวใจและเทคโนโลยีคลีนิค วิทยาลัยแพทย์แพทยศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันนี้ – 9 ธันวาคม 2559 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ : วันที่ 23 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 8 มกราคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 20 มกราคม2559 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการนักเรียนเรียนดี คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการนักเรียนเรียนดี คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการนักเรียนเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการนักเรียนเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิต เปิดรับสมัคร:ตั้งแต่วันนี้- 21 ตุลาคม 2559 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบการสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ตรวจร่างกายและทำสัญญา :วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่1 คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่1 คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่1 คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่1 คณะเภสัชศาสตร์  รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 3 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงิน :วันที่ 3 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2559 แก้ไขข้อมูลการรบัสมัคร :วันที่ 3 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีคะแนนสอบ GAT-PAT และเก้าวิชาสามัญตามที่คณะและสาขาระบุไว้ คณะสาขาที่เปิดรับและคะแนนสอบที่ต้องใช้ เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง รับตรงมศว จะเริ่มมีตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว แต่จะเริ่มเปิดหลายโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ช่วงรับตรงจะอยู่ที่สิงหาคม-มิถุนายนปีหน้าเลย (อ้างอิงจากปี2559) ในปี 2559 มีการสอบวิชาเฉพาะแต่ละสาขาด้วยนะครับ ปี2560 รอติดตามติดไป เปรียบเทียบจำนวนรับตรง ปี2559 จำนวนรับ … Continue reading


Page 4 of 39« First...23456...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล