รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(DTX) รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด รอบแรก 300 คน >10 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 >รับทั่วประเทศ เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >ยื่นผลสอบทางด้านภาษาอังกฤษ >สอบข้อเขียน >สอบสัมภาษณ์   ขั้นตอนการรับสมัคร     ตารางสอบรอบที่ 2 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ จำนวนรับ 1,400 คน รับตรง 60 คณะสาขาที่เปิดรับ >เลือกได้ 1 อันดับ(บางสาขา)เท่านั้น บางสาขาเลือกได้ 2 อันดับ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต >ภาษาอังกฤษ 150 คน >ภาษาจีนธุรกิจ 80 คน >ภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 คน >จีนศึกษา 35 คน >การพัฒนาระหว่างประเทศ 20 คน หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต >การสอนภาษาจีน 50 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะเศรษฐศาสตร์ (รับตรงนี้ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น) จำนวนรับทั้งหมด 5 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีสัญชาติไทย >มีภูมิสำเนา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา 5อำเภอ(เทพา สะบาย้อย จะนะ สะเดาและนาทวี ) >ทางครอบครัวมีฐานะยากจน >มีผลสอบGAT-PAT ครั้งที่1   เกณฑ์การคัดเลือกและค่าสมัครสอบ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทย์แผนไทย โครงการทายาทการแพทย์แผนไทย รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะการแพทย์แผนไทย (รับตรงนี้ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นและตัดสิทธิ์รับตรงมอ.) จำนวนรับทั้งหมด  20 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.25 >เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า3.25 >เป็นทายาทของแพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน โดยมีบิดาหรือมารดาหรือตาหรือยายหรือพี่น้อง (อ่านเพิ่มเติมที่ระเบียบการ) เกณฑ์การคัดเลือกและค่าสมัครสอบ >ใบสมัคร >พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ >สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ >ใบสมัคร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โควตาวิชาเรียน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โควตาวิชาเรียน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โควตาวิชาเรียน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โควตาวิชาเรียน จำนวนรับทั้งหมด 2,165 คน ไม่น้อยกว่า10% จากโรงเรียน 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 -สายวิทย์สามารถสมัครได้ทุกสาขา -สายศิลป์สามารถสมัครได้ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการ >มีเกรดเฉลี่ยสะสม GPA 4ภาคเรียน อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่60 ขึ้นไปของโรงเรียน เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >ผลการเรียนม.4-5 >สอบสัมภาษณ์ (ควรมีแฟ้มสะสมงานไปด้วย) ค่าสมัครสอบ 400 บาท … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ >สาขาวิชาการศึกษาปฐม >สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา >สาขาวิชามัธยมศึกษา ระบุสายวิทย์-ศิลป์ >สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา >สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการศึกษา >สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน >สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ >สาขาวิชาการปกครอง >สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวนทุนที่เปิดรับ 7 ทุน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลสาม(ปอเนาะ)ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี >มีภูมิสำเนาอยู่4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ   รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ >พยาบาลศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับ 80 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 หรือกำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปี 2559 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ >กรณีสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 25 ปี >กรณีกำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที 6 เกรดเฉลี่ย 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.75 >ส่วนสูงไม่น้อยกว่า … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >สาขาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 20 คน >สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน >สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวนรับ 25 คน จำนวนรับทั้งหมด 65 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิศวกรรมโยธา >มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ5 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ รับตรง 60 ล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผล รับตรง 60 มช. สอบ รับตรง 60 ม.เชียงใหม่ รับตรง 60 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 >มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอมตามที่คณะและสาขากำหนดไว้ >คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ >โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (คณะมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์) … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โควตาเรียนดี/พื้นที่

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โควตาเรียนดี/พื้นที่

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โควตาเรียนดี/พื้นที่ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ โควตาเรียนดี/พื้นที่ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรศฺิลปบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม >สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ จำนวนรับ 10 คน >สาขาวิชาศฺลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนรับ 10 คน ภาควิชาสถาปัตยกรรม >สาขาวิชาการออกแบบภายใน จำนวนรับ 55 คน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม >สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวนรับ 15 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจ >สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ จำนวนรับ 10 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรีโควตาเรียนดี/พื้นที่

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรีโควตาเรียนดี/พื้นที่

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรีโควตาเรียนดี/พื้นที่ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตปราจีนบุรีโควตาเรียนดี/พื้นที่ รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ คณะบริหารบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี >การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับตรงโควตาพื้นที่จำนวนรับ 80 คน และโควตาเรียนดี 80 คน >บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า รับตรงโควตาพื้นที่จำนวนรับ 120 คน และโควตาเรียนดี 120 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 3 ปี เทียบโอน >บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า รับตรงโควตาพื้นที่จำนวนรับ 40 คน และโควตาเรียนดี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม โควตาเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม โควตาเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม โควตาเรียนดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะคุรศาสตร์อุตสาหกรรม โควตาเรียนดี รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 5 ปี รับผู้จบปวช >วิศวกรรมโยธาและการศึกษา จำนวนรับ 15 คน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี รับผู้จบปวช >เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 15 คน หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี รับผู้จบปวช >วิศวกรรมเครื่องกล จำนวนรับ 20 คน >วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ จำนวนรับ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โควตานักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ มีเกรดเฉลี่ยสะสมGPAX รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีเกรด วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.25 จำนวนรับ รอบที่ 1 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โครงการโอลิกปิกวิชาการ รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับ 21 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่ออื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปีการศึกษา 2560 เว้นจะสละสิทธิ์ที่ได้รับเสียก่อน จะต้องเป็นผู้สอบผ่านคัดเลือกลำดับ 1-50 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและมาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมหลวงนราธิวาสนครินทร์(สอวน)ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์หรือคณิตศาสตร์ พศ 2557-2559 และต้องขอหนังสือรับรองจากมูลนิธิ โดยระบุสาขาและลำดับที่ได้รับรางวัล หรือผู้ผ่านการอบรมเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ รอบที่ 1 … Continue reading

รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)

รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD)

รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) รับตรง 60 สถาบันสมบทมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00 >อายุไม่เกิน 20 ปี รับตรง 60 สถาบันที่เปิดรับค่ายเตรียมความพร้อม ศูนย์การแพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 12 คน ศูนย์การแพทย์ฯโรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสรรค์ 5คน อุทัยธานี 3 คน และกำแพงเพชร 3 คน ศูนย์การแพทย์ฯโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมาช 8 คน … Continue reading


Page 4 of 34« First...23456...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล