รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10% รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ  รับตรง 60 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตรจำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี/พื้นที่

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี/พื้นที่

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี/พื้นที่   รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี/พื้นที่ รับตรง 60 คณะและวิทยาเขตที่เปิดรับ ปริญญาตรี 4 ปี / 5 ปี (สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.)   รับตรง 60 การศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) ระเบียบการ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (โควตาเรียนดี) ระเบียบการ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ระเบียบการ   จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต   รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ – ค่ายเตรียมความพร้อมทางวิชาการ (ODOD) จำนวนรับ 90 คน ทุน 30 ทุน   – โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนนท (CPIRD)จำนวนรับ 50 คน และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) จำนวนรับ 30 คน   – โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน จำนวนรับ 12 คน จำนวนรับทั้งหมด 92 คน เฉพาะเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวนรับ 50 คน จำนวนรับทั้งหมด 250 คน   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โควตาสถานศึกษา รับตรง 60 คุณสมบัติของผุ้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปวช และปวส ในสถานศึกษาที่สถาบันกำหนด มีผลการเรียนตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้ คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้ จำนวนรับทั้งหมด 2,408 คน ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตศิลปศาสตร์บัณฑิต – การท่องเที่ยว – การจัดการการโรงแรม – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร – การจัดการการโรงแรม (เทียบโอน) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี – … Continue reading

รับตรง 60 ธรรมศาสตร์ โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์

รับตรง 60 ธรรมศาสตร์ โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์

รับตรง 60 ธรรมศาสตร์ โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โควตาสาขาวิศวกรรมยานยนต์ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 จำนวนรับ  20 คน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤษ เอกสารที่ใช้ในการสมัคร จดหมายรับรองเสนอรายชื่อนักเรียนจากโรงเรียน 1 ฉบับ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาใบรายงานการศึกษา 1 ชุด สำเนาใบเทียบวุฒิ หรือใบรับพิจารณาวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากโรงเรียนานาชาติ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับกระทรวงสาธารณสุข จำนวนรับ 48 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต 2.มีชื่ออยู่ในทะเบียบการ ใน 5 จังหวัดไม่ต่ำกว่า 5ปี จำนวนรับ – กระบี่ 4 คน – ตรัง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 20 คน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 30 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย จำนวน 20 คน จำนวนรับทั้งหมด 110 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์  โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนชท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนชท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับทางด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 2 ปี ไม่มีภูมิสำเนาอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล มีผลสอบสอบ GAT PAT PAT2 ครั้งที่1/2560 มีผลสอบวิชาเฉพาะกลุ่มกสพท. รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ  คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 50 คน เกณฑ์การคัดเลือก - ใบสมัครและคุณสมบัติ – ผลสอบ GAT PAT และวิชาเฉพาะกลุ่มกสพท. ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท เส้นทางพิชิตฝัน – เปิดให้ดาวน์โหลดระเบียบการ :วันที่ 1-31 … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ  รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-15 มีนาคม 2560 รับตรง 60 ระเบียบการการคัดเลือก 1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียด) 2.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียด) … Continue reading

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก)

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องได้เกรดเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาชั้นม.4-5 เป็นอันดับต้นของกลุ่มนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ จะต้องได้เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50ในชั้นม.4-5 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เกรดวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์และอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.80 ชั้นม.4-5 สาขาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมปิโตรเคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.85 ในชั้นม.4-5 รับตรง 60 คุณสมบัติของโรงเรียนในโครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ(ช้างเผือก) นักเรียน 100 คน เสนอชื่อได้ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป  รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า รับตรง 60 คณะมัณฑศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน      จำนวนรับ 59 คน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวนรับ 44 คน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนรับ 33 คน สาขาวิชาการประยุกตศิลปศึกษา  จำนวนรับ 39 คน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา      จำนวนรับ 23 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมมือกับ คณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร จำนวนรับทั้งหมด 20 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบรูณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่่ต่ำกว่า3.00 เกณฑ์การคัดเลือก ใบสมัคร สอบข้อเขียน วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานและความถนัดทางการเรียน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) จำนวนรับ 16 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือสำเร็จมัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือเทียบเท่า 2.ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมระบบการคัดเลือก(สกอ.) 3.ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำเนิด หรือมารดาผู้ให้กำเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 6 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ไม่น้อยกว่า 3 ปี รับตรง 60 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) จำนวนรับ 32 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาโอลิมปิกวิชาการ รับตรง 60 คณะ สาขาที่เปิดรับ จำนวนรับและองค์ประกอบการคัดเลือก รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร – กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทั่วประเทศ – ผ่านอบรมค่าย1และ2 เกณฑ์การคัดเลือก – ใบสมัคร – ผลการเรียนม.4-5 – สอบสัมภาษณ์ (ควรมีแฟ้มสะสมงานไปด้วย) ช่องทางการติดต่อ คลิกได้เลยนะครับ facebook line google+ แล้วมาเป็นครอบครัวกับเรานะครับ กำหนดการรับสมัคร >>สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่15 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี … Continue reading


Page 4 of 32« First...23456...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล