รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์  รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนวิทย์-คณิต มีคะแนนสอบGAT-PAT2 และ 9 วิชาสามัญ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร  คุณสมบัติเพิ่มเติมอ่านในระเบียบการ ประเภทโควตา ต้องอยู่ที่ในโรงเรียนตามที่คณะได้กำหนด เป็นบุตรข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ ไม่น้อยกว่า 10 ปี คุณสมบัติเพิ่มเติมอ่านในระเบียบการ เกณฑ์การคัดเลือก เกรดGPAX 5 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมส่งเอกสารการสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล :วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 13 มกราคม 2560 ตรวจร่างกายและส่งข้อมูล : วันที่ 13-20 มกราคม … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่30 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์:วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ :วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ขั้นตอนการสมัคร … Continue reading

รับตรง 60 โควตา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทีผลการเรียนระดับดีมาก

รับตรง 60 โควตา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทีผลการเรียนระดับดีมาก

รับตรง 60โควตา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทีผลการเรียนระดับดีมาก รับตรง 60โควตา สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทีผลการเรียนระดับดีมาก รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ :ตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2559 ประกาศเลขที่นั่งสอบ :วันที่ 9 ธันวาคม 2559 สอบคัดเลือกข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 19 ธันวาคม 2559   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) >มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต > สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >สอบประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ >สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้สมัครสอบ >ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย >หลักฐานการชำระเงิน >ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ค่าสมัครสอบ 500 บาท   เส้นทางพิชิตฝัน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โควตา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 23 สิงหาคม -23 กันยายน 2559 หรือ สมัครด้วยตัวเองที่คณะ :วันที่ 23 สิงหาคม -23 กันยายน 2559 วันเวลาราชการ ชำระค่าสมัคร :วันที่ วันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 259 ค่าสมัครสอบ 300 บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่28 กันยายน – 25 ตุลาคม 2559 พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 5 – 28 ตุลาคม 2559 ส่งเอกสารการสมัคร :ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ :วัน 8 พฤศจิกายน 2559 ยื่นคะแนนGAT-PAT2 :วันที่ 15 -21 ธันวาคม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2 รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก :วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สอบคัดเลือก :วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา :วันที่ 23 มกราคม 2560 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา : วันที่ … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า   คุณสมบัติประเภทของโควตา ความสามารถทางวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า3.00   ความสามารถพิเศษ มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ผู้นำเชียร์ ดนตรี นาฏศิลป์และการละคารและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า2.00   ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะดีเด่น ด้านการเสียสละช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ไม่ต่ำกว่า2.00   คณะและสาขาที่เปิดรับ วิทยาลัยฝึกหัดครู … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รอบแรก รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง คณะนี้เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ้าน้องได้สอบเป็นอันดับ 1 ของคณะจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี และรับรับทุนปีละ 60,000 บาท รับตรงนี้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นนะครับ ขั้นตอนการสมัคร อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์หรือสมัครด้วยตัวเอง กรอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมตรวจสอบการสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสารการสมัครทั้งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์     คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ … Continue reading

รับตรง 60  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช) รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช ชั้นปีที่3 ปีการศุึกษา 2558 ทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้น ปวช 1และ2 รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า3.00 คุณสมบัติอื่นตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 10 ที่นั่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ เปิดรับสมัคร 1-15 มีนาคม 2560 รับตรง 60 ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้ 1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10% รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ  รับตรง 60 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตรจำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมส่งเอกสารการสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร :วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตรวจร่างกายและส่งข้อมูล : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในโรงเรียน สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้ จำนวนรับทั้งหมด  126 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก เกรดเฉลี่ยรวมสะสมและผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละวิชา ประวัติ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งโดย พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงครามญาติพระยาสุรศักดิ์ ตั้งอยู่ ณ … Continue reading


Page 5 of 39« First...34567...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล