รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ 1.นักเรียนโรงเรียนเขตภูมิภาค ประกาศด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 2.โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา 3.โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะมัณฑศิลป์ >สาขาการออกแบบภายใน >สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ >การออกแบบผลิตภัณฑ์ >ประยุกตศึกษา >เครื่องเคลือบศึกษา >การออกแบบเครื่องประดับ >การออกแบบเครื่องแต่งกาย โครงการพิเศษ   เกณฑ์การคัดเลือก >  ใบสมัคร >  แฟ้มสะสมงาน >  เขียนเรียงความ > … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า2.75 หรือจบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี้ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.75 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   เกณฑ์การคัดเลือก ใบสมัคร สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ จำนวนรับทั้งหมด 35 คน ค่าสมัครสอบ 500 บาท ที่ธนาคารทหารไทย   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า2.75 หรือจบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี้ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.75 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ์การคัดเลือก ใบสมัคร สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ จำนวนรับทั้งหมด 35 คน ค่าสมัครสอบ 500 บาท หลักฐานการสมัคร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการพร้อมทุน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการพร้อมทุน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการพร้อมทุน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการพร้อมทุน   รับตรง 60 คุณสมบัติผู้สมัครสอบ รอบสอบตรง >เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559 >มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50   รับตรง 60 รอบโควตาเรียนดี >กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ >ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (พบอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า รับตรง 60 โครงที่เปิดรับ โครงการที่เปิดรับด้านวิชาการดีเด่น >GPAX ตามที่คณะและสาขาระบุ >GPA ตามที่คณะและสาขาระบุ รับตรง 60 โครงการด้านความสามารถพิเศษ(กีฬา,ความเป็นผู้นำ,ศิลปวัฒนธรรม,ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม) >GPAX ตามที่คณะและสาขาระบุ >GPA ตามที่คณะและสาขาระบุ   คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ >วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 2 คน >วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 2 คน >วิศวกรรมเคมี จำนวนรับ 2 คน >วิศวกรรมเคมี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 โครงการและคุณสมบัติแต่ละโครงการ รับตรง 60 โครงการโควตาพิเศษ จำนวนรับ 20 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า อยู่ในในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14จังหวัดภาคใต้ คุณสมบัติ อาศัยอยู่ 14 จังหวัดภาคใต้ ทางเว็บeduzones ได้ทำLine เพื่อให้ติดตามข่าวรับตรงและค่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าไปแอดได้เลยนะครับ คลิกที่นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม >เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกที่นี้ >เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คลิกที่นี้ >ระเบียบการสมัคร คลิกที่นี้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการพิเศษ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ รับตรง 60 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา  คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายสามัญหรือกำลังศึกษาปีสุดท้ายในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน มีคะแนนGATและPAT ครั้งที่1/2560 มีผลการเรียนตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้ เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยหรือเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย หรือในรายการแข่งขันทางสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขัน และมีผลการแข่งขันได้อันดับ 1-3 ในรอชิงชนะเลิศย้อนหลัง 3 ปี ประเภทกีฬา เทควันโด คาราเต้-โด เปตอง ว่ายน้ำ ยูโด ครอสเวิร์ด ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โควตาภาคเหนือ ฉบับสมบรูณ์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โควตาภาคเหนือ ฉบับสมบรูณ์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โควตาภาคเหนือ ฉบับสมบรูณ์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนเรศวร โควตาภาคเหนือ ฉบับสมบรูณ์ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 สายสามัญหรือกศนชั้นปีสุดท้าย โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน ลำพูน ลำปาง พะยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบรูณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี มีผลสอบGATและPAT ครั้งที่1/2560 คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้   รับตรง 60 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ 20คณะ 85 สาขา รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ 1.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   คณะเภสัชศาสตร์ 1.การบริบาลทางเภสัชกรรม   คณะพยาบาลศาสตร์   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1.สาธาณสุขศาสตร์ 2.โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 3.อนามัยสิ่งแวดล้อม   คณะวิทยาศาสตร์ 1.เคมี 2.ชีววิทยา 3.ฟิสิกส์ 4.ฟิสิกส์ประยุกต์ 5.คณิตศาสตร์ 6.สถิติ 7.จุลชีววิทยา   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วงที่1 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร รับตรง 60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปี) ภาคปกติ รับตรง 60 หลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร จำนวนที่รับสมัคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 60 คน >เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ไม่ต่ำกว่า 2.75 >เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 หลักสุตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์เพื่อชาวชนบทและแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ 1.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.สระบุรี จํานวน 30 คน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 30 คน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จํานวน 15 คน – ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิค ร.พ.พุทธโสธร จํานวน 30 คน จำนวนรับทั้งหมด 105 คน … Continue reading

รับตรง 60  มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ >สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ >สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม >สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-กีฎวิทยา >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-วิทยาโรคพืช >สาขาวิชาเกษตร-ปฐพีศาสตร์ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-พืชสวน >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-พืชไร่ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-สัตวศาสตร์ >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-เศรษฐศาสตร์การเกษตร >สาขาวิชาเกษตรศาสตร์-การประมง คณะวิทยาศาสตร์ >สาขาวิชาชีววิทยา >สาขาวิชาเคมี >สาขาวิชาคณิตศาสตร์ >สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ >สาขาวิชาฟิสิกส์ >สาขาวิชาสถิติ >สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >สาขาวิชาจุลชีววิทยา … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ จำนวนรับ 1,400 คน รับตรง 60 คณะสาขาที่เปิดรับ เลือกได้ 1 อันดับ(บางสาขา)เท่านั้น บางสาขาเลือกได้ 2 อันดับ รับตรง 60 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ 150 คน ภาษาจีนธุรกิจ 80 คน ภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 คน จีนศึกษา 35 คน การพัฒนาระหว่างประเทศ 20 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ)  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) รอบที่1 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ 1. กลุ่มวิศวกรรม มี 5 สาขา >วิศวกรรมโยธา >วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร >วิศวกรรมเคมี >วิศวกรรมเครื่องกล >วิศวกรรมอุตสาหการ 2.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. เทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 4. กลุ่มการจัดการ มี 2 สาขา >เทคโนโลยีการจัดการ >การจัดการวิศวกรรม (ผู้สมัครสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเรียนสายวิทย์-คณิตเท่านั้น) … Continue reading


Page 5 of 34« First...34567...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล