รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า เฉพาะรับตรงโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการมหิดลเพื่อชาวชนบท รับตรง 60 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จำนวนรับทั้งหมด 11 คน รับตรง 60 เกณฑ์การคัดเลือก >เกรดเฉลี่ย 3.00 >เกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ ไทย อังกฤษและสังคมไม่ต่ำกว่า 3.00 >7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 30 % ยกเว้นภาษาอังกฤษ 40 % และรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 50%   โครงการที่เปิดรับ กลุ่มกาญจนบุรี จำนวนรับ 4 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ2 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โควตาทั่วประเทศ รอบที่1และ 2 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คูณสมบัติอื่นตามที่คณะและสาขาระบุไว้   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ พร้อมองค์ประกอบของคณะ รูปแบบที่1 ยื่นคะแนนสอบ สมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ รูปแบบที่2 สอบข้อเขียน สมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับ   จำนวนรับทั้งหมด  2,395 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก รูปแบบที่ 1 ยื่นคะแนนสอบ GAT-PAT และ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่เกิน 25 ปีบริบรูณ์ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต   กรณีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 จบจากแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และสังคมศึกษา ภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 2.75   กรณีกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 4 ภาคเรียน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา ทั่วประเทศ ใช้คะแนนGAT-PAT ครั้งที่1 รับตรง 60 คุณสมบัติเบื้องต้น >มีคะแนนสอบ GAT-PAT รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >coming soon เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัครและคุณสมบัติ >GPAX 5 ภาคเรียน ร้อยละ 10-20 >คะแนนสอบGAT-PAT ร้อยละ 80-90 >สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ค่าสมัครสอบ coming soon   เส้นทางพิชิตฝัน >สมัครทางอินเตอร์เน็ต : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โครงการPSU Smart Students for ASEAN คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 >มีเกรดเฉลี่ยตามที่คณะและสาขากำหนด รับตรง 60 สาขาที่เปิดรับ จำนวนทั้งหมด  200 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัครและคุณสมบัติ >ผลการเรียนเฉลี่ย >สอบสัมภาษณ์ เอกสารในการใช้รับสมัคร >ใบสมัคร >สำเนาใบระเบียนผลการเรียน เส้นทางพิชิตฝัน … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะทันตแพทยศาสตร์ รับประมาณ 5 คน >คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับประมาณ 10 คน >คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม รับประมาณ 10 คน >คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับประมาณ 10 คน >คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาวิชา พร้อมระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา 1.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับประมาณ 15 คน 2.สาขาวิชากายภาพบำบัด … Continue reading

รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 กสพท คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 ปีนี้มีความพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์เปิดกสพทเป็นปีแรก กสพทเปิดเป็นปีที่12 แล้ว รับตรง 60 คุณสมบัติเบื้องต้น 1.เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า 2.ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ เว้นจะลาออกก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2559 3.ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันกำกับของรัฐ เว้นจะลาออกก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2559 แม้แต่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับชั้นปีที่2หรือลาพักการศึกษา *4.เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครจนถึงตรวจสุขภาพ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชฯรอบที่1 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัยธมศึกษาชั้นปีที่6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ >ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >วิทยาลัยแพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถึ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน >คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร >คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ *วิทยาลัยแพทยศาสตร์เลือกสอบได้ 1 โรงพยาบาลเท่านั้น ค่าสมัครสอบ ใบสมัคร 300 บาท ถ้าเลือกอันดับเดียว ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ กรณีเลือกมากกว่า1อันดับ เสียค่าสมัครสอบอันดับละ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ จำนวนรับทั้งหมด  660 คน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร >เป็นนักเรียนระดับสายสามัญที่กำลังศึกษา / สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ >ไม่เป้นผู้ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับเข้าศึกษาไว้แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีการปี2560 เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >สอบสัมภาษณ์ ค่าสมัครสอบ  300 บาท เอกสารในการสมัครสอบ กำหนดการรับสมัคร >>สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มอ.สุราษฏร์ธานี คลิกทีนี้ >>ชำระเงินและส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ วันเวลารับสมัคร : วันที่ 16-31 สิงหาคม 2559 จำนวนรับ : 778 คน รับตรงนี้ต้องไปยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ รับตรง 60 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด เอกสารประกอบการรับสมัคร ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ ————————————————————————————————————— 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด … Continue reading

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 +ทุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลูกพระราชบิดา1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 คน   รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 กลุ่มภาษาต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต >เทคโนโลยีชีวภาพ 3 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต >ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 2 คน >วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน >วิศวกรรมเคมี 5 คน >วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 คน >วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5 คน >วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 คน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต >ธุรกิจวิศวกรรม 5 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 O-Net ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 หรือผลคะแนน GAT หรือPAT2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ30 หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชาสามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 *กรณีไม่เป็นตามเกณฑ์ให้ขึ้นอยุ่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 >ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มี4 วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์) >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน ผลการเรียนสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 >ผู้สมัครหรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองต้องมีภูมิสำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ >หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม … Continue reading


Page 5 of 36« First...34567...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล