ประกาศผลสอบ gat pat 56 gat pat 56 ข้อสอบยาก คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

ประกาศผลสอบ gat pat 56 gat pat 56 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

gat pat 56
gat pat 56

 

ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. แถลงผลการสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ PAT ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 6-9 ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า สทศ.ได้ประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 02.00 น. ทางเว็บไซต์ของสทศ. www.niets.or.th โดยการประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนดูคะแนนสอบแล้วหากมีข้อสงสัยสามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอดูกระดาษคำตอบได้ที่ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 8 -11 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น. โดย สทศ.จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน

สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อสอบนั้น พบว่า ข้อสอบค่อนข้างยาก เพราะเป็นข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ จึงต้องยากกว่าข้อสอบปกติ แต่ภาพรวมคะแนน GAT และ PAT ในปีนี้ทุกวิชาคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง ซึ่งไม่แตกต่างกับปีที่ผ่านมา โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนเฉลี่ย 127.31

GAT คะแนนเฉลี่ย 114.30 และ

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 109.88

เมื่อดูช่วงคะแนนสอบของแต่ละวิชาพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 60.01-90.00 ได้แก่ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ PAT 7.1-7.6 ความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ ขณะที่ในส่วนของ GAT 1 มีผู้เข้าสอบได้คะแนนในช่วงคะแนน 0.00-30.00 ถึง 100,512 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากแต่ก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่เด็กส่วนใหญ่ทำคะแนนได้น้อยอาจเป็นเพราะข้อสอบ GAT 1 เป็นการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา ดังนั้น สทศ.ก็จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเร่งพัฒนา และปรับปรุงวิธีการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นต่อไป

“สทศ.กำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อสอบGAT และ PAT ที่ดำเนินการมาทั้งหมดว่าข้อสอบดังกล่าวสามารถทำนายการเรียนของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยได้มากน้อยเพียงใด การวัดผลมีความเหมาะสมหรือไม่ และจะทำให้ผู้เรียนดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็ให้การสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้สทศ.ยังเตรียมจัดทำการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประโยชน์ในการนำเข้าไปศึกษาต่อและคัดบุคคลเข้าทำงานด้วย” นายสัมพันธ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่าการสอบ GAT และ PAT ในครั้งนี้ไม่มีการทำทุจริต แต่มีนักเรียนทำผิดระเบียบเพียง 9 คน โดยนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบและเกิดเสียงดัง ทาง สทศ.จึงไม่ประกาศผลสอบในวิชานั้นๆ

สำหรับคะแนน GAT และPAT มีดังนี้ GAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,912 คน คะแนนเฉลี่ย 114.30 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 297.50 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 70,548 คน แบ่งเป็น

 • GAT1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,030 คน คะแนนเฉลี่ย 65.23 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 150.00 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 0.00-30.00 จำนวน 100,512 คน และ

 

 • GAT2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,829 คน คะแนนเฉลี่ย 49.07 ต่ำสุด 2.50 สูงสุด 150.00ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 221,245 คน

ส่วนคะแนนการสอบ PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน แบ่งเป็น

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ สอบ 243,851 คน คะแนนเฉลี่ย 40.61 ต่ำสุด 5.00 สูงสุด 300.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 135,864 คน
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบ 200,313 คน คะแนนเฉลี่ย 86.20 ต่ำสุด 9.00 สูงสุด 234.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 123,299 คน
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สอบ 51,238 คน คะแนนเฉลี่ย 91.11 ต่ำสุด 16.00 สูงสุด 276.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 21,101 คน
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบ 20,290 คน คะแนนเฉลี่ย 58.07 ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 232.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 7,147 คน
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู สอบ 211,477 คน คะแนนเฉลี่ย 127.31 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 242.00 มากสุด 120.01-150.00 จำนวน 86,808 คน
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ สอบ 32,799 คน คะแนนเฉลี่ย 109.88 ต่ำสุด 10.00 สูงสุด 212.50 มากสุด 90.01-120.00 จำนวน 14,451 คน
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สอบ 7,781 คน คะแนนเฉลี่ย 84.83 ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 267.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 5,087 คน
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สอบ 2,798 คน คะแนนเฉลี่ย 87.52 ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,873 คน
 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น สอบ 6,522 คน คะแนนเฉลี่ย 90.84 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 294.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 3,941 คน
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน สอบ 15,341 คน คะแนนเฉลี่ย 81.24 ต่ำสุด 12.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 10,340 คน
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ สอบ 2,666 คน คะแนนเฉลี่ย 88.24 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 264.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,552 คน และ
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สอบ 4,071 คน คะแนนเฉลี่ย 97.63 ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 90.01-120.00 จำนวน 2,010 คน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์

————————————————————————

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

gat pat 56

gat pat 56

สทศ.ประกาศเปิดรับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) ในวันที่ 2 – 30 กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับสูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

gat pat 56

gat pat 56

ตารางกำหนดการสอบ gat pat 56

gat pat 56

gat pat 56

 

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556
(สอบเดือนตุลาคม 2555)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

สมัครสอบ : วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2555

ชำระเงิน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555

วิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทย
วิธีการชำรำเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

วันสอบ : วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556
(สอบเดือนตุลาคม 2555)

ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) 

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เฉพาะกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ

รายละเอียดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com

 

GAT-PAT, ข่าวสาร GAT-PAT
- 2012-11-8 1:54:32 โพสต์โดย : admin คนดู 28,671 คน