ประกาศผลสอบ gat pat 56 gat pat 56 ข้อสอบยาก คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

ประกาศผลสอบ gat pat 56 gat pat 56 คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง

gat pat 56
gat pat 56

 

ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. แถลงผลการสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ PAT ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 6-9 ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า สทศ.ได้ประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 02.00 น. ทางเว็บไซต์ของสทศ. www.niets.or.th โดยการประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนดูคะแนนสอบแล้วหากมีข้อสงสัยสามารถยื่นคำร้อง เพื่อขอดูกระดาษคำตอบได้ที่ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 8 -11 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.30 น. โดย สทศ.จะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน

สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อสอบนั้น พบว่า ข้อสอบค่อนข้างยาก เพราะเป็นข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ จึงต้องยากกว่าข้อสอบปกติ แต่ภาพรวมคะแนน GAT และ PAT ในปีนี้ทุกวิชาคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่ง ซึ่งไม่แตกต่างกับปีที่ผ่านมา โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนเฉลี่ย 127.31

GAT คะแนนเฉลี่ย 114.30 และ

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 109.88

เมื่อดูช่วงคะแนนสอบของแต่ละวิชาพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนจะมีคะแนนอยู่ในช่วงคะแนน 60.01-90.00 ได้แก่ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ PAT 7.1-7.6 ความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ ขณะที่ในส่วนของ GAT 1 มีผู้เข้าสอบได้คะแนนในช่วงคะแนน 0.00-30.00 ถึง 100,512 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากแต่ก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ส่วนสาเหตุที่เด็กส่วนใหญ่ทำคะแนนได้น้อยอาจเป็นเพราะข้อสอบ GAT 1 เป็นการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหา ดังนั้น สทศ.ก็จะส่งข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเร่งพัฒนา และปรับปรุงวิธีการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นต่อไป

“สทศ.กำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับข้อสอบGAT และ PAT ที่ดำเนินการมาทั้งหมดว่าข้อสอบดังกล่าวสามารถทำนายการเรียนของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยได้มากน้อยเพียงใด การวัดผลมีความเหมาะสมหรือไม่ และจะทำให้ผู้เรียนดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็ให้การสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้สทศ.ยังเตรียมจัดทำการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษของคนไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประโยชน์ในการนำเข้าไปศึกษาต่อและคัดบุคคลเข้าทำงานด้วย” นายสัมพันธ์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตามเป็นที่น่ายินดีว่าการสอบ GAT และ PAT ในครั้งนี้ไม่มีการทำทุจริต แต่มีนักเรียนทำผิดระเบียบเพียง 9 คน โดยนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบและเกิดเสียงดัง ทาง สทศ.จึงไม่ประกาศผลสอบในวิชานั้นๆ

สำหรับคะแนน GAT และPAT มีดังนี้ GAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,912 คน คะแนนเฉลี่ย 114.30 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 297.50 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 70,548 คน แบ่งเป็น

 • GAT1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,030 คน คะแนนเฉลี่ย 65.23 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 150.00 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 0.00-30.00 จำนวน 100,512 คน และ

 

 • GAT2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,829 คน คะแนนเฉลี่ย 49.07 ต่ำสุด 2.50 สูงสุด 150.00ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 221,245 คน

ส่วนคะแนนการสอบ PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน แบ่งเป็น

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ สอบ 243,851 คน คะแนนเฉลี่ย 40.61 ต่ำสุด 5.00 สูงสุด 300.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 135,864 คน
 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบ 200,313 คน คะแนนเฉลี่ย 86.20 ต่ำสุด 9.00 สูงสุด 234.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 123,299 คน
 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สอบ 51,238 คน คะแนนเฉลี่ย 91.11 ต่ำสุด 16.00 สูงสุด 276.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 21,101 คน
 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบ 20,290 คน คะแนนเฉลี่ย 58.07 ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 232.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 7,147 คน
 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู สอบ 211,477 คน คะแนนเฉลี่ย 127.31 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 242.00 มากสุด 120.01-150.00 จำนวน 86,808 คน
 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ สอบ 32,799 คน คะแนนเฉลี่ย 109.88 ต่ำสุด 10.00 สูงสุด 212.50 มากสุด 90.01-120.00 จำนวน 14,451 คน
 • PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สอบ 7,781 คน คะแนนเฉลี่ย 84.83 ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 267.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 5,087 คน
 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สอบ 2,798 คน คะแนนเฉลี่ย 87.52 ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,873 คน
 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น สอบ 6,522 คน คะแนนเฉลี่ย 90.84 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 294.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 3,941 คน
 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน สอบ 15,341 คน คะแนนเฉลี่ย 81.24 ต่ำสุด 12.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 10,340 คน
 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ สอบ 2,666 คน คะแนนเฉลี่ย 88.24 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 264.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,552 คน และ
 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สอบ 4,071 คน คะแนนเฉลี่ย 97.63 ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 90.01-120.00 จำนวน 2,010 คน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์

————————————————————————

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

gat pat 56

gat pat 56

สทศ.ประกาศเปิดรับสมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) ในวันที่ 2 – 30 กรกฎาคม เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับสูงกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

กำหนดการดำเนินการจัดการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

gat pat 56

gat pat 56

ตารางกำหนดการสอบ gat pat 56

gat pat 56

gat pat 56

 

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556
(สอบเดือนตุลาคม 2555)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

สมัครสอบ : วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2555

ชำระเงิน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555

วิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทย
วิธีการชำรำเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

วันสอบ : วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556
(สอบเดือนตุลาคม 2555)

ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555) 

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เฉพาะกรุงเทพฯ นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ

รายละเอียดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

 

ขอบคุณข้อมูลจาก kapook.com

 

- 2012-11-8 1:54:32 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 27,930 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล