วันเทศบาล (24 เมษายน)

วันเทศบาล (24 เมษายน)

วันเทศบาล
ทุกวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี

วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้อง ถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2441 และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบ ประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบัน

ในบรรดาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 70 กว่าปี เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” และได้แจ้งให้เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหาคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่อยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภาระกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ได้จัดให้มีโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วกัน โดยมีกิจกรรมพิเศษ เช่นทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และจัดบอร์ดแสดงผลงาน

ขนาดเทศบาล

เทศบาลในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามจำนวนประชากรและรายได้ของเทศบาลนั้นๆ ในพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 มาตรา 9,10,11 ได้กำหนดขนาดเทศบาลดังนี้

มาตรา 9 เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วย

มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มี ราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตาม พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลเมือง พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อ และเขตของเทศบาลไว้ด้วย

มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป ทั้งมีรายไดฎีกายกฐานะเป็นเทศบาลนคร พระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุชื่อ และเขตของเทศบาลไว้ด้วย

สภาเทศบาล

* เทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 12 คน
* เทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 18 คน
* เทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน 24 คน

ทั้งนี้ สภาเทศบาล ประกอบไปด้วย ประธานสภาเทศบาลหนึ่งคน และรองประธานสภาเทศบาลสองคน และนายกเทศบาล ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานในเทศบาลทั้งหมด

==รายชื่อเทศบาลขนาดใหญ่==

เทศบาลนคร ปัจจุบันมี 23 แห่ง
ภาคเหนือ

 • เทศบาลนครเชียงใหม่
 • เทศบาลนครลำปาง
 • เทศบาลนครเชียงราย
 • เทศบาลนครพิษณุโลก
 • เทศบาลนครนครสวรรค์

ภาคใต้

 • เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • เทศบาลนครหาดใหญ่
 • เทศบาลนครยะลา
 • เทศบาลนครสงขลา
 • เทศบาลนครตรัง
 • เทศบาลนครภูเก็ต
 • เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • เทศบาลนครนครราชสีมา
 • เทศบาลนครขอนแก่น
 • เทศบาลนครอุดรธานี
 • เทศบาลนครอุบลราชธานี

ภาคกลางและภาคตะวันออก

 • เทศบาลนครนนทบุรี
 • เทศบาลนครปากเกร็ด
 • เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 • เทศบาลนครนครปฐม
 • เทศบาลนครระยอง
 • เทศบาลนครสมุทรปราการ
 • เทศบาลนครสมุทรสาคร
 • เทศบาลนครหนองแค

เขตเทศบาลอื่นๆ

เขตเทศบาลที่มีประชากรถึงจำนวน 50,000 คนแล้ว แต่ยังมิได้เป็นเทศบาลนคร

* เทศบาลเมืองสระบุรี
* เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
* เทศบาลตำบลบางปู
* เทศบาลตำบลบางเมือง
* เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์
* เทศบาลตำบลสำโรงใต้
* เทศบาลเมืองลัดหลวง
* เทศบาลเมืองรังสิต
* เทศบาลเมืองบ้านสวน
* เทศบาลตำบลแหลมฉบัง
* เทศบาลตำบลด่านสำโรง
* เทศบาลเมืองหัวหิน
* เทศบาลเมืองคลองหลวง
* เทศบาลตำบลธัญบุรี
* เทศบาลเมืองสกลนคร

กิจกรรมวันเทศบาล

เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหาคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น การทำบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่อยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภาระกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน ในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท) ได้จัดให้มีโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วกัน โดยมีกิจกรรมพิเศษ เช่นทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และจัดบอร์ดแสดงผลงาน
[แก้ไข] วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 1. เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล
 2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานจ้างตามภาระกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล
 3. เพื่อให้บุคลากรเทศบาลมีความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาลทั่วประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 1,144 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลนคร 22 แห่ง เทศบาลเมือง 108 แห่ง และเทศบาลตำบล 1,014 แห่ง

กิจกรรม วันเทศบาล 2556

วันเทศบาล 2556

เทศบาลตำบลคลองแงะ โดยการนำของนายสุวัฒ เลิศจิตต์ธรรม นายกเทศมตรี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างทุกคน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ชาวคลองแงะรักความสะอาด รักความสะดวก รักความปลอดภัย เนื่องในวันเทศบาลที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยมีหน่วยงานร่วมกิจกรรมจากสถานีตำรวจภูธรคลองแงะ ประธานชุมชน ประชาชน
โดย: ทต.คลองแงะ

วันเทศบาล 2556

เทศบาลนครนครปฐม จัดกิจกรรม “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 นายธานี ธัญญาโภชน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” โดยมีนายสุเทพ แสงเพลิง รองนายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดโครงการ “ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการดังกล่าว ในส่วนของจังหวัดนครปฐม โดยเทศบาลนครนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกป่า จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้รู้จักคุณและโทษของการตัดไม้ทำลายป่า โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน รวมทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ เป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตลอดจนส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวทุกอาคาร ทุกชุมชน ประกอบกับเป็นวันเทศบาล เวียนครบรอบอีกครั้งหนึ่ง คือ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปี โดยปลูกกล้าไม้ ได้แก่ พะยูง ขนุน ปาล์ม มะฮอกกานี และราชพฤกษ์ รวมทั้งสิ้น 500 ต้น
วันเทศบาล 2556
วันเทศบาล 2556

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
– วิกิพีเดีย
– สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง