วันแรงงาน 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ประวัติวันแรงงาน วันแรงงาน ปีนี้ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุด วันแรงงาน 1 พฤษภาคม กิจกรรม วันแรงงาน ข่าวสาร วันแรงงาน

วันแรงงาน วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงาน ทุกวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี (May Day)

“เป็นเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในทางการเกษตร จึงมีพิธีเฉลิมฉลอง รื่นเริง มีการบูชาเทพเจ้า เพื่อขอให้ปลูกพืชได้ดี ประเพณีนี้ยังคงมีปฏิบัติในอังกฤษ จนถึงปัจจุบัน”

วันแรงงาน ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ

ในระบบเศรษฐกิจ แรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่ก่อให้เกิดผลผลิต พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น ดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ แรงงานย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีผู้ใช้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง รัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ตามที่คณะพรรคสังคมนิยมระหว่างชาติได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2432 ในประเทศยุโรปส่วนมาก ก็กำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานเช่นเดียวกัน และเรียกว่า “วันกรรมกรสากล” หรือ วันเมย์เดย์ ยกเว้น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ที่ถือเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงาน ในเมืองไทยเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานขึ้นใน พ.ศ.2475 เมื่อรัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ.2475

การบริหารแรงงาน หมายถึงการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน คุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน สร้างรากฐานและขบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาระการสร้างงานประกอบอาชีพ เพื่อ พ.ศ. 2477 ได้มีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้น ทำหน้าที่ด้านการจัดหางาน และศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงานทั่วไป พ.ศ.2499 รัฐบาลได้ขยายกิจการสัมพันธ์มากขึ้น และประกาศใช้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฉบับแรก พ.ศ.2508 และปีเดียวกันนี้ได้มีการจัดตั้งกรมแรงงานขึ้น อีกทั้งประกาศใช้พระ ราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ในปัจจุบันใช พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

วันแรงงาน วันแรงงานแห่งชาติ ปัจุบบันการบริการงาน อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

หน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 1. การจัดหางาน ด้วยการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้างให้คนมีคุณภาพในการทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน
 2. งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงานเพื่อให้สามารถเลือกแนวทางประกอบอาชีพเหมาะตามความถนัด ความสามารถทางร่างกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพและความเหมาะสมแก่ความต้องการเศรษฐกิจ
 3. การพัฒนาแรงงาน ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชน ที่โอกาสศึกษาต่อ
 4. งานคุ้มครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน วันหยุดงาน ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ
 5. งานแรงงานสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ด้านกรรมกร ได้จัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานขึ้นหลายกลุ่ม และรวมกันตั้งสภาองค์การลูกจ้างขึ้น ทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับผู้ใช้แรงงาน ปัจจุบันมี 3 สภา ได้แก่

 1. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย
 2. สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย
 3. สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย

 

วันแรงงานแห่งชาติ หยุดไหม?

สำหรับวันแรงงานแห่งชาตินั้น ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น หน่วยงานราชการยังคงเปิดทำงานและให้บริการปกติในวันแรงงานแห่งชาติ ส่วนที่หยุดจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนเท่านั้น

วันแรงงานธนาคารหยุดไหม?

สำหรับวันแรงงานแห่งชาติถือเป็นวันหยุดของสถาบันทางการเงิน ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปิดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี แต่หากเป็นธนาคารที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าอาจเปิดทำการในบางแห่ง

 labor-day

วันแรงงานรอบโลก 

ประเทศที่ฉลองในวันที่ 1 พฤษภาคม

 • ประเทศอินเดีย
 • ประเทศโปแลนด์
 • ประเทศสวีเดน ประเทศฟินแลนด์ และ ประเทศนอร์เวย์
 • ประเทศอิตาลี
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประเทศไอร์แลนด์
 • ประเทศไทย
 • ประเทศเวียดนาม
 • ประเทศลาว
 • ประเทศอียิปต์
 • ประเทศกรีซ
 • ประเทศบัลแกเรีย
 • ประเทศเดนมาร์ก
 • ประเทศเยอรมนี
 • ประเทศศรีลังกา
 • ประเทศจีน
 • ไต้หวัน
 • ฮ่องกง
 • ประเทศเลบานอน
 • ประเทศสิงคโปร์
 • ประเทศไอซ์แลนด์
 • สหรัฐอเมริกา

Google doodles วันแรงงาน

Labor Day 2016

Labour-D

Labor Day 2015

Google doodles วันแรงงาน

 

คำขวัญ-วันแรงงาน-info

คำขวัญวันแรงงาน

คำขวัญวันแรงงานแห่งชาติ 2558 “แรงงานไทยปรองดองเฉลิมฉลองจักรีวงศ์รณรงค์สู่อาเซียน”
คำขวัญวันแรงงานแห่งชาติ 2557 “แรงงานร้อยใจรัก ภักดีองค์ราชัน ก้าวทันประชาคมอาเซียน”

วันแรงงาน กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ 

ประจำปี 2559

วันแรงงาน ณ ตลาดน้ำสำเพ็ง 2

แรงx3 สนุกกันต่อเนื่อง วันแรงงาน แรงไม่มีตก มาโยกสุดแรง ชมฟรี!!! คอนเสิร์ตสุดมันส์ 1พค. 59 เวลา 19:00น. ไปมันส์พร้อมๆกัน

ex59-1

ข้อมูลจาก – banmuang

วันแรงงาน ดรีมเวิลด์ฉลองวันแรงงาน จัดเต็มความสนุก

สวนสนุกดรีมเวิลด์ ร่วมฉลองวันแรงงาน ชวนทุกท่านมาพักผ่อนในวันหยุด สนุกกับเครื่องเล่น และความบันเทิงมากมาย พิเศษ โค้ก 3 ฝา ลดบัตรรวมเครื่องเล่นได้ 80 บาท นางสาวรัสรินทร์ มิลินวรพัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ เปิดเผยว่า1 พ.ค.นี้ ทางสวนสนุกได้ร่วมฉลองวันแรงงาน ด้วยการจัดเต็มความสนุก ทั้งเครื่องเล่น และความบันเทิงมากมาย ในราคาสุดประหยัดให้กับทุกท่านที่นำฝาโค้ก แฟนต้า สไปร์ท รสใด หรือขนาดใดก็ได้ จำนวน 3ฝา มาแลกซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นลดทันที 80 บาท จากราคาปกติ 480บาท เหลือเพียง 400 บาทเท่านั้น

ex59-2

ข้อมูลจาก – thailandexhibition

คอนเสิร์ตวันแรงงาน

ขอเชิญร่วมสนุกกันให้สุดเหวี่ยงกับนักร้องหนุ่มคนดัง “ก๊อท – จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ” พร้อมร่วมกิจกรรมมากมายภายในงาน “คอนเสิร์ตวันแรงงาน” วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนพักผ่อนเซ็นทรัลพาร์ค เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

ex59-3

ข้อมูลจาก – siamzone

วันแรงงาน สวนสยาม

สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม” ฉลอง วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2559 จัดให้มีการแสดงฟรีคอนเสิร์ต “จ๊ะ อาร์สยาม” หรือ “นงผณี มหาดไทย” พร้อมแดนเซอร์ แสง สี เสียง ตระการตา สร้างความสนุกสนานในวันแรงงาน

พร้อมกิจกรรมเอนเตอร์เทรนคิดส์ มัสคอตพี่ไซ-พี่แอม ฟังเพลงไพเราะท่ามกลางบรรยากาศเครื่องเล่นนานาชนิด สอบถามโทร. 0-2919-7200 ต่อ 308-9 หรือ www.siamparkcity.com

ข้อมูลจาก – ryt9

 

ข้อมูลที่มา : wiki, kapook

- 2016-05-1 8:00:41 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 30,011 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล