วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก วันสิ่งแวดล้อมโลก ภาษาอังกฤษ กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก ประวัติ วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี

วันสิ่งแวดล้อม คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันสิ่งแวดล้อม คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก คำขวัญ

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day และได้มีการสถาปนาวันสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2515 หรือเมื่อราว 33 ปีที่ผ่านมา โดยได้ทำการจัดการประชุมที่เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อม (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮม ประเทศสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพิจารณาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่างๆ ที่แต่ละประเทศสมาชิกกำลังประสบอยู่อย่างเร่งด่วน ซึ่งประเด็นสำคัญในการหารือก็คือ ทุกๆ ประเทศสมาชิกต่างต้องสรรหาวิธีการดูแลแก้ไขปัญหา และให้ความตื่นตัวเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างจริงจัง ภายใต้การกำกับดูแลของ องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

ความเป็นมา วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก : วันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์” (UN Conference on The Humen Environment) ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน โดยใช้เวลาเตรียมการประชุมครั้งนี้ถึง 3 ปี เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 1,200 คน จาก 113 ประเทศ ผู้สังเกตุการณ์มากกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลก

ผลการประชุมนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลัง คุกคามของเรา

ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (World Environment Day)พร้อมทั้งได้จัดตั้ง “โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ” หรือเรียกย่อว่า “ยูเนป” (UNEP : United Nation Environment Programe) ขึ้น ซึ่งรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมคราวนั้น และจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งในปี 2547 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ เพื่อใช้ร่วมกันทั่วโลกว่า Wanted ! Sea and Oceans – Dead or Live ? “ร่วมพิทักษ์ ร่วมรักษ์ทะเลไทย”

วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

ความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

สำหรับในประเทศไทย มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี 2518 เป็นฉบับแรก เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2518 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2521 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2522 ต่อมาในสมัยรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ได้มีร่างพระราชบัญญัติฯ ขึ้นใหม่โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน2535 เรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ และกรมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช2535 เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่งกระจายอำนาจของการวางแผนและปฏิบัติการการสิ่งแวด ล้อมลงสู่ท้องถิ่นและให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการควบคุมมลพิษ

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกๆ คน ที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก : มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่ง แวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี โดยมีความห่วงใยในเรื่องของ ดิน น้ำ มลพิษทางอากาศ ในฐานะที่ทำหน้าที่กระตุ้นเพื่อให้มีการปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล จึงได้กำหนดวิธีการไว้ ดังนี้คือ

 1. การสร้างความตื่นตัว
  ในการเรียนรู้เรื่องของสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนิสิตนักศึกษาทั่วไป
 2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ
  เผยแพร่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้กระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
 3. ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม
  เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป

นอกจากนี้แล้วผลจากการประชุมรัฐบาลของประเทสต่างๆ ได้รับข้อตกลงจากการประชุมมาดำเนินการจัดตั้ง หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

ต่อมาในปี พ.ส. 2535 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็น 3 หน่วยงาน คือ

 1. กรมควบคุมมลพิษ
 2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560

สถาบันการศึกษากับสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก : ในส่วนของสถาบันการศึกษาก็ ได้มีการจัดสอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ในหลายๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชนก็ได้ทำหน้าที่ส่งเสริม และเกื้อหนุนให้เกิดความตื่นตัวและสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง มากขึ้น

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษยชาติมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยกันทั้งสิ้น เพราะทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต มนุษย์ พืช สัตว์ ทุกชีวิตจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย และจาก พฤติกรรมของมนุษย์ ถ้าจำกัดอยู่เพียงเพื่อดำรงชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคงจะไม่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัด และทิศทางการพัฒนาประเทศต่างๆทั่วโลกมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างมากมายเพื่อผลิตสินค้า การพัฒนาประเทศก็นำไปสู่การเกิดภาวะมลพิษในที่สุด ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลสะท้อนกลับมาคุกคามการดำรงชีวิตของมนุษย์เอง ในรูปของวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถึงเวลาแล้วที่หมู่มวลมนุษยชาติควรจะมาร่วมรณรงค์และ ประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา โดยที่เรามาช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า เราทุกคนควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์สำหรับทุกคนในอนาคต

วันสิ่งแวดล้อม วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก

 

กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก

1.การให้คำมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 2.การกระตุ้นให้ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติ อาทิ จัดให้เยี่ยมชมสวนสาธารณะ พื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ร่วมทำความสะอาด รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนในเว็ปไซต์ World Environment Day และถ่ายรูปเพื่อโพสต์บนโซเชียลมีเดียด้วย hashtag #WithNature และ 3.การดำเนินงานภายในภาครัฐ อาทิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับสื่อมวลชน เผยแพร่การดำเนินงานที่สำคัญของประเทศ

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2560 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560
วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 ตรงกับ วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.256

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก : นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริมฯ  แถลงถึงการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 ว่า  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Programme : UNEP) กำหนดให้วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปีนี้ UNEP ได้กำหนดวาระที่ทั่วโลกเห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ กิน อยู่  รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (THINK  EAT SAVE) โดยให้ความสำคัญกับเรื่องการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ และสอดคล้องกับแนวทางการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกของกระทรวงทรัพยากรฯ คือ เมืองสวย น้ำใส ไร้มลพิษ เพียงกิน อยู่  รู้คิดเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ

 • Tungsong.com
 • คลังปัญญาไทย
 • ระยองโซนดอทคอม
 • อักษรดอทคอม
 • thairath

 ความเป็นมา วันสิ่งแวดล้อมโลก | คำขวัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก | กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก