งานราชการ 2557 กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

งานราชการ : กรมการพัฒนาชุมชน

งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ สังกัดส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพัฒนากร 150
อัตราเปิดสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 7-27 ม.ค.57

เปิดสมัครสอบ งานราชการ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)
อัตราเงินเดือน : 13,300 -14,630 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 150 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ :
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มกราคม 2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และ

(2) เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

 

ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีตำแหน่งว่าง

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) (ข้อเขียนแบบปรนัย 100 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน) โดยทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งเหตุการณ์ปัจจุบัน

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง pointviolet1 http://job.cdd.go.th 
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อกำหนดการสมัครสอบ
(!!!โปรดอ่านข้อกำหนดในการสมัครสอบให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของท่านเอง!!!)
1. ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะสมัครสอบ คือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการ อนุมัติจากผู้มีอำนาจ อนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 27 มกราคม 2557 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบ เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และ เป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3. ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการ อินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท ในการชำระเงินของผู้สมัครสอบ ผู้สมัครสอบต้องเลือกสนามสอบ โดยระบุสนามสอบได้ที่พนักงาน ก่อนการชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ว่าผู้สมัครสอบประสงค์จะเข้าสอบที่สนามสอบใด ดังนี้
(1) ภาคกลาง สนามสอบกรุงเทพมหานคร และหรือปริมณฑล จำนวน 30,000 ที่นั่ง
(2) ภาคเหนือ สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20,000 ที่นั่ง
(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามสอบจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20,000 ที่นั่ง
(4) ภาคใต้ สนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 20,000 ที่นั่ง
4. การเลือกสนามสอบครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบในการเข้าสอบเท่านั้น ไม่มีผลต่อการบรรจุและแต่งตั้งใด ๆ
ทั้งสิ้น และกรมการพัฒนาชุมชน ขอสงวนสิทธิ ในการจัดสนามสอบใหม่ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแต่ละสนามสอบมีจำนวนไม่เป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
5. ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และเลือกสนามสอบแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะ การชำระเงิน และสนามสอบที่เลือก หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปแล้ว 2 วัน ทำการ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูล หรือสนามสอบไม่ตรงตามที่เลือก ผู้สมัครต้องติดต่อกับธนาคารสาขาที่ชำระเงินเท่านั้น ภายในวันที่ 29 มกราคม 2557
6. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชนของตนให้ถูกต้อง (13 หลัก) เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนจะถูกนำไปใช้ตรวจสอบประวัติการสมัครสอบ (สมัครได้ครั้งเดียว) และ นำไปใช้แสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบตลอดการสอบ
7. กรณีมีปัญหาข้อสงสัย สามารถดำเนินการ ดังนี้
7.1 เกี่ยวกับระบบการรับสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 02-635-3392 , 02-635-3394
7.2 เกี่ยวกับประกาศรับสมัคร คุณสมบัติ และวุฒิการศึกษา ที่ใช้สมัคร สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 037 385184-6
 
ที่มา: สนุกดอทคอม
อ้างอิง : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

งานราชการ
- 2014-01-27 3:27:46 โพสต์โดย : fonnie คนดู 3,596 คน