คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปี 2550

ด้วย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษา
โควต้าเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช.)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (TM)  20  คน
 2. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-M)  10  คน                                    
 3. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-E)   10 คน
 4. วิศวกรรมการผลิต (TP)  20 คน
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า   (ระบบไฟฟ้ากำลัง TE-Power)  50 คน
 6. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ TE-Electronic)   50  คน

หลักสูตร 2 ปี (รับผู้จบ ปวส.)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (TTM-R)  20 คน
 2. วิศวกรรมโยธา (TTC-R)  25 คน
 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)  20 คน

หลักสูตร 3 ปี (รับผู้จบ ปวส.)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (TTM-T)    25 คน
 2. วิศวกรรมไฟฟ้า   (ระบบไฟฟ้ากำลัง TTE-Power)   25 คน
 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ TTE-Electronic)   25 คน
 4. วิศวกรรมโยธา (TTC-R)    15 คน
 5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-T)   10 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตร 2 ปี (รับผู้จบ ปวส.)

 1. การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (CEM-R)   25 คน

3. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมในโครงการ ปีการศึกษา 2551

3.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2550 โดยผู้สมัครหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2-3 ปี
จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามลำดับ

3.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2550 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75

3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 1/2550 ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง

4. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้เฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยจัดส่งค่าสมัครสอบและ
เอกสารต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
5.1 ใบสมัครี่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย
5.2 สำเนาใบ รบ. 1 ที่แสดงผลการเรียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา จนถึงภาคเรียนที่ 1/2550 จำนวน 1 ฉบับ
5.3 ธนาณัติค่าสมัครสอบคนละ 250.- บาท ธนาณัติ 1 ใบ ต่อ นักศึกษา 1 คน

6. วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

7. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลสอบ และการชำระเงินค่าจองสิทธิ์การเรียน
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550                
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบผ่านทาง     
www.fte.kmitnb.ac.th หรือ www.kmitnb.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2550
เวลา 09.00 – 12.00 น.       – สอบข้อเขียน 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   – สอบสัมภาษณ์

8. การติดต่อกับภาควิชากรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / สอบถามเกี่ยวกับการสอบ
   – ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  ที่ http://www.tm.kmitnb.ac.th หรือ โทร.0-2913-2500 ต่อ 3207 / 08-1805-7478/ 08-1751-9737
    – ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   ที่ http://www.te.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2587-8255 / 08-5913-2311
    – ภาควิชาครุศาสตร์โยธา   ที่ http://www.ttc.fte.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2587-8260 / 08-4653- 0524
    – ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ http://ced.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2912-2037 / 08-9784 -5236
    – หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ http://www.fte.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2586-9016

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800    โทรศัพท์ 0-2586-9016  ในวันและเวลาราชการ

หางาน-สมัครงาน
- 2007-10-18 11:37:09 โพสต์โดย : admin คนดู 2,700 คน