คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปี 2550

ด้วย  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษา
โควต้าเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช.)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (TM)  20  คน
 2. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-M)  10  คน                                    
 3. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-E)   10 คน
 4. วิศวกรรมการผลิต (TP)  20 คน
 5. วิศวกรรมไฟฟ้า   (ระบบไฟฟ้ากำลัง TE-Power)  50 คน
 6. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ TE-Electronic)   50  คน

หลักสูตร 2 ปี (รับผู้จบ ปวส.)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (TTM-R)  20 คน
 2. วิศวกรรมโยธา (TTC-R)  25 คน
 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)  20 คน

หลักสูตร 3 ปี (รับผู้จบ ปวส.)

 1. วิศวกรรมเครื่องกล (TTM-T)    25 คน
 2. วิศวกรรมไฟฟ้า   (ระบบไฟฟ้ากำลัง TTE-Power)   25 คน
 3. วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ TTE-Electronic)   25 คน
 4. วิศวกรรมโยธา (TTC-R)    15 คน
 5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-T)   10 คน

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 หลักสูตร 2 ปี (รับผู้จบ ปวส.)

 1. การบริหารงานวิศวกรรมโยธา (CEM-R)   25 คน

3. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าร่วมในโครงการ ปีการศึกษา 2551

3.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2550 โดยผู้สมัครหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2-3 ปี
จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามลำดับ

3.2 มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2550 ต้องไม่น้อยกว่า 2.75

3.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานับถึงภาคเรียนที่ 1/2550 ไม่ต่ำกว่า 2.50

3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือวิทยาลัยเป็นผู้รับรอง

4. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้เฉพาะทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยจัดส่งค่าสมัครสอบและ
เอกสารต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550

5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
5.1 ใบสมัครี่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ให้เรียบร้อย
5.2 สำเนาใบ รบ. 1 ที่แสดงผลการเรียนตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา จนถึงภาคเรียนที่ 1/2550 จำนวน 1 ฉบับ
5.3 ธนาณัติค่าสมัครสอบคนละ 250.- บาท ธนาณัติ 1 ใบ ต่อ นักศึกษา 1 คน

6. วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

7. กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันสอบคัดเลือก วันประกาศผลสอบ และการชำระเงินค่าจองสิทธิ์การเรียน
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2550                
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบผ่านทาง     
www.fte.kmitnb.ac.th หรือ www.kmitnb.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2550
เวลา 09.00 – 12.00 น.       – สอบข้อเขียน 
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป   – สอบสัมภาษณ์

8. การติดต่อกับภาควิชากรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม / สอบถามเกี่ยวกับการสอบ
   – ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  ที่ http://www.tm.kmitnb.ac.th หรือ โทร.0-2913-2500 ต่อ 3207 / 08-1805-7478/ 08-1751-9737
    – ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า   ที่ http://www.te.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2587-8255 / 08-5913-2311
    – ภาควิชาครุศาสตร์โยธา   ที่ http://www.ttc.fte.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2587-8260 / 08-4653- 0524
    – ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ http://ced.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2912-2037 / 08-9784 -5236
    – หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ http://www.fte.kmitnb.ac.th หรือ โทร. 0-2586-9016

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800    โทรศัพท์ 0-2586-9016  ในวันและเวลาราชการ

- 2007-10-18 11:37:09 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 2,419 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล