สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ

ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3 – 5 นิติกร 3 และเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3 เงินเดือน 7,940 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท

1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 4 เงินเดือน 9,700 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท

1.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 5 เงินเดือน 13,110 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท

1.4 ตำแหน่งนิติกร 3 เงินเดือน 7,940 บาท

1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3 เงินเดือน 7,940 บาท

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

2.2.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3

ซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย เป็นสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายตามที่ ก.ศ. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1)

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่ ก.ศ. กำหนด ซึ่งไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และได้ประกอบวิชาชีพตามที่ ก.ศ. กำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสี่ปี (เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 2)

 

2.2.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 4

ได้รับปริญญาโททางกฎหมาย

2.2.3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 5

ได้รับปริญญาเอกทางกฎหมาย

2.2.4 ตำแหน่งนิติกร 3

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย

2.2.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารรัฐกิจ หรือด้านสังคมวิทยา ซึ่งมีการศึกษาวิชากฎหมายรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

การรับสมัครสอบ

3.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักคณะกรรมการข้า ราชการศาลยุติธรรม ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.judiciary.go.th/ojoc/sanha1.php

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-07-2 5:56:21 โพสต์โดย : admin คนดู 12,415 คน