กรมชลประทาน รับสมัครงานราชการ วิศวกรโยธา 17 อัตรา

ด้วย ก.พ.ได้มอบหมายให้ กรมชลประทาน ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

วิศวกรโยธา 3 จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 17 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือวิศวกรรมสำรวจ
– ได้รับนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (หรือจากสภาวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th

หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 หรือ http://www.job.rid.go.th ใหกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

หางาน-สมัครงาน
- 2008-08-6 6:05:09 โพสต์โดย : admin คนดู 2,374 คน