สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครงาน วุฒิ ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง

สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 8,130)
– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับ การ Presentation
– ถ้ามีประสบการณ์ในการจัดทำแผนงาน หรือวิเคราะห์โครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรวิชาควบคุมการจราจรทางอากาศ) (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 9,130 บาท)
– วุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการจัดการจราจรทางอากาศ หรือปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ
– ประกาศนียบัตรหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ จากสถาบันการบินพลเรือน หรือสถาบันที่ทางราชการรับรอง และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และหากสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตาน
– กรณีประสบการณ์ทางด้านการบริการจราจรทางอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
– สำเนาหลักฐานการศึกษา
– หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีมีประสบการณ์การทำงาน)

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน เลขที่ 1032/ 355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.โทร.0 2272 5741-4 ต่อ 231 และ 0 2272 5287

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2551 ภายในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.co.th

3. ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ (อัตราเงินเดือนขึ้นต่ำ 10,230 บาท)
– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– มีประสบการณ์ด้านการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ Tools ประเภทต่าง ๆ และสามารถสร้าง Web Base Application และหากมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่าย (อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 10,230 บาท)
– วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– มีประสบการณ์ด้านดูแล หรือการออกแบบระบบเครือข่ายมาแล้ว 2-5 ปี และกรณีมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
– สำเนาหลักฐานการศึกษา
– หนังสือรับรองการผ่านงาน

สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สถาบันการบินพลเรือน เลขที่ 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.โทร.0 2272 5741-4 ต่อ 231 และ 0 2272 5287 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 ภายในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.catc.or.th

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-09-15 10:52:04 โพสต์โดย : admin คนดู 823 คน