กองพันจูโจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับอาสาสมัคร 73 อัตรา

กองพันจูโจม กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นรับสมัคร ชายไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง คัดเลือกเป็นพลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 19 (จำนวน 73 นาย) ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พลทหารกองประจำการ (อาสาสมัคร) รุ่นที่ 19 (จำนวน 73 นาย)
– มีสัญชาติไทยโดยกำเนิน
– วุฒิไม่ต่ำ กว่าป.6
– ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น
– เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์
– ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
– ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
– ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
– ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
– ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท)

หลักฐานการรับสมัคร
– สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดามารดา พร้อมตัวจริง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจรอง
– สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อมตัวจริง
– สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
– สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
– สำเนามรณบัตรของบิดา-มารดา
– สำเนาใบสมรส
– สำเนาวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ ป.6
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การศึกษา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ศูนย์สงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปที่ กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.บ้านเมือง 0 3641 2648, 0 3641 2668 โทร.ทหาร 31 23310, 37724, 37725 ตั้งแต่วันที่ 9-19 ตุลาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศหางาน : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

หางาน-สมัครงาน
- 2008-09-16 12:06:30 โพสต์โดย : admin คนดู 1,452 คน