งานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัคร ช่างเทคนิค

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่ยื่นความจำนงไว้กับ ทอท.ภายในระยะเวงา 1 ปี (ยื่นความจำนงไว้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2551) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทอท.ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ช่างเทคนิค ระดับ 2 ระดับงาน 1 ฝ่ายสื่อสาร อิเล็อทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรภูมิ
– อัตราเงินเดือน เดือนละ 8,600 บาท
– วุฒิปวส.สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างโทรคมนาคม
– มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.60
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร

หลักฐานประกอบการยื่นความจำนง
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 ใบ
– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– ทะเบียนบ้านของผู้ยื่นความจำนง และของบิดามารดา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– ใบแจ้งผลการศึกษาที่ระบุวันจบ และใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
– ใบพ้นภาระการรับราชการการทหาร จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครติดต่อเจ้าหน้าที่ ทอท.เพื่อสอบทานความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสามรที่ท่านได้ยื่นความจำนงไว้ที่ โทร.0 2535 1445, 0 2535 1449 ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิกใบยื่นความจำนงขอท่าน หากตรวบสอบพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ภายในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2551 เวลา 16.00 น.

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-10-2 5:01:28 โพสต์โดย : admin คนดู 1,276 คน