งานราชการ การศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครอาจารย์ 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินทร์ 4 อัตรา
1. อาจารย์ สาขาภาษาไทย
ระดับปริญญาโท
– อัตราเงินเดือน 14,550 บาท
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 19,665 บาท 2 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านการสอนภาษไทย ภาษาศาสตร์ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2. อาจารย์ สาขาภาษาไทย
ระดับปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 17,043 บาท 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต แขนงสารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ(ผ่านปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์)

3. อาจารย์สาขาสังคมศาสตร์
ระดับปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 12,610 บาท
ระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 17,043 บาท 1 อัตรา
– วุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางด้านสังคมวิทยา ประวัติศาสตร์การสอนสังคม ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคมวิทยาการพัฒนา
– โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

สนใจรับใบสมัครสอบและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารคหกรรม ชั้น 2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
– สำเนารับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ชุด
– ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 2 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 2 รูป
– หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
หมายเหตุ สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น

 

หางาน-สมัครงาน
- 2008-11-18 10:46:19 โพสต์โดย : admin คนดู 939 คน