งานราชการ วิทยาลัยชุมชน ครูผู้ช่วย 89 อัตรา

วิทยาลัยชุมชน ครูผู้ช่วย 89 อัตรา (บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2552)
วิทยาลัยชุมชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 89 อัตรา
1.วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
-วุฒิปริญญาโท ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ไทยคดีศึกษา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

2.วิทยาลัยชุมชนตาก
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

3.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

4.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

5.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

6.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(1 อัตรา)

7.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)

8.วิทยาลัยชุมชนระนอง
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา วิจัยประชากร
และสังคม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาบุคคล
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น วิจัยชุมชน วิจัยและการพัฒนา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาไทย และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
ไทย หรือภาษาบาลี (1 อัตรา)

9.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา วิจัยประชากร
และสังคม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาบุคคล
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น วิจัยชุมชน วิจัยและการพัฒนา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางนโยบายและการวางแผนสังคม นโยบาย
สาธารณะ (1 อัตรา)

10.วิทยาลัยชุมชนยะลา
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาไทย และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
ไทย หรือภาษาบาลี (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป
(1 อัตรา)

11.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

12.วิทยาลัยชุมชนสตูล
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)

13.วิทยาลัยชุมชนยโสธร
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มานุษยวิทยา (1 อัตรา)

14.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล วาริช
ศาสตร์ (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)

15.วิทยาลัยชุมชนพังงา
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (1 อัตรา)

16.วิทยาลัยชุมชนตราด
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา วิจัยประชากร
และสังคม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาบุคคล
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น วิจัยชุมชน วิจัยและการพัฒนา
(1 อัตรา)

17.วิทยาลัยชุมชนแพร่
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

18.วิทยาลัยชุมชนสงขลา
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0091-6 ต่อ 4003-49 หรือที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท) โดยเลือกวิทยาลัยชุมชนที่จะบรรจุและแต่งตั้งได้เพียงแห่งเดียว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดในการสมัครดังนี้

1.สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โทร.0-2280-0091-6 ต่อ 4004-4049
2.วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-4376-7
3.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โทร.0-5665-9180
4.วิทยาลัยชุมชนตาก โทร.0-5551-7844
5.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โทร.0-4463-7258
6.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โทร.0-4261-2596
7.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โทร.0-4231-2716
8.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โทร.0-3742-5487-9
9.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โทร.0-5653-9204
10.วิทยาลัยชุมชนระนอง โทร.0-7782-1068
11.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โทร.0-7353-1363
12.วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร.0-7321-6646
13.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โทร.0-7346-0205
14.วิทยาลัยชุมชนยโสธร โทร.0-4572-4749
15.วิทยาลัยชุมชนสตูล โทร.0-7471-1958
16.วิทยาลัยชุมชนพังงา โทร.0-7659-9014
17.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โทร.0-3445-0001-2
18.วิทยาลัยชุมชนตราด โทร.0-3953-2314
19.วิทยาลัยชุมชนแพร่ โทร.0-5453-2191
20.วิทยาลัยชุมชนสงขลา โทร.0-7437-6667
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.bcca.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :   http://www.bcca.go.th/New/jobnew/20081230.pdf
ที่อยู่ :   สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเ
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :   0-2280-0091-6 ต่อ 4003-49

- 2009-01-27 11:22:49 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 3,660 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล