งานราชการ วิทยาลัยชุมชน ครูผู้ช่วย 89 อัตรา

วิทยาลัยชุมชน ครูผู้ช่วย 89 อัตรา (บัดนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2552)
วิทยาลัยชุมชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งครูผู้ช่วย 89 อัตรา
1.วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
-วุฒิปริญญาโท ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ไทยคดีศึกษา
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

2.วิทยาลัยชุมชนตาก
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

3.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

4.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

5.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

6.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(1 อัตรา)

7.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางฟิสิกส์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางวิศวกรรมเครื่องกล (1 อัตรา)

8.วิทยาลัยชุมชนระนอง
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา วิจัยประชากร
และสังคม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาบุคคล
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น วิจัยชุมชน วิจัยและการพัฒนา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาไทย และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
ไทย หรือภาษาบาลี (1 อัตรา)

9.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา วิจัยประชากร
และสังคม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาบุคคล
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น วิจัยชุมชน วิจัยและการพัฒนา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางนโยบายและการวางแผนสังคม นโยบาย
สาธารณะ (1 อัตรา)

10.วิทยาลัยชุมชนยะลา
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาไทย และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
ไทย หรือภาษาบาลี (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป
(1 อัตรา)

11.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีการอาหาร คหกรรมศาสตร์
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

12.วิทยาลัยชุมชนสตูล
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)

13.วิทยาลัยชุมชนยโสธร
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มานุษยวิทยา (1 อัตรา)

14.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการประมง วิทยาศาสตร์ทางทะเล วาริช
ศาสตร์ (2 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)

15.วิทยาลัยชุมชนพังงา
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ การ
จัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (1 อัตรา)

16.วิทยาลัยชุมชนตราด
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา วิจัยประชากร
และสังคม การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาบุคคล
การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น วิจัยชุมชน วิจัยและการพัฒนา
(1 อัตรา)

17.วิทยาลัยชุมชนแพร่
-วุฒิปริญญาโท ทางการจัดการภาครัฐและเอกชน การบริหาร
โครงการและงบประมาณ การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางหลักสูตรและการสอน การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรและการนิเทศ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร (1 อัตรา)

18.วิทยาลัยชุมชนสงขลา
-วุฒิปริญญาโท ทางภาษาอังกฤษ และได้รับปริญญาตรี ทางภาษา
อังกฤษ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์ และ/หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้รับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางสถิติ วิจัย วัดผล และ/หรือการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางการบัญชี การเงิน และ/หรือการธนาคาร
(1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางปฐมวัย (1 อัตรา)
-วุฒิปริญญาโท ทางพืช พืชไร่ พืชสวน พืชไร่นา (1 อัตรา)

สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0091-6 ต่อ 4003-49 หรือที่วิทยาลัยชุมชนทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท) โดยเลือกวิทยาลัยชุมชนที่จะบรรจุและแต่งตั้งได้เพียงแห่งเดียว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcca.go.th หรือสอบถามรายละเอียดในการสมัครดังนี้

1.สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน โทร.0-2280-0091-6 ต่อ 4004-4049
2.วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โทร.0-5361-4376-7
3.วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โทร.0-5665-9180
4.วิทยาลัยชุมชนตาก โทร.0-5551-7844
5.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ โทร.0-4463-7258
6.วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โทร.0-4261-2596
7.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โทร.0-4231-2716
8.วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว โทร.0-3742-5487-9
9.วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โทร.0-5653-9204
10.วิทยาลัยชุมชนระนอง โทร.0-7782-1068
11.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โทร.0-7353-1363
12.วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร.0-7321-6646
13.วิทยาลัยชุมชนปัตตานี โทร.0-7346-0205
14.วิทยาลัยชุมชนยโสธร โทร.0-4572-4749
15.วิทยาลัยชุมชนสตูล โทร.0-7471-1958
16.วิทยาลัยชุมชนพังงา โทร.0-7659-9014
17.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โทร.0-3445-0001-2
18.วิทยาลัยชุมชนตราด โทร.0-3953-2314
19.วิทยาลัยชุมชนแพร่ โทร.0-5453-2191
20.วิทยาลัยชุมชนสงขลา โทร.0-7437-6667
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.bcca.go.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :   http://www.bcca.go.th/New/jobnew/20081230.pdf
ที่อยู่ :   สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเ
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :   0-2280-0091-6 ต่อ 4003-49

หางาน-สมัครงาน
- 2009-01-27 11:22:49 โพสต์โดย : admin คนดู 4,113 คน