งานราชการ 70 ตำแหน่ง กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปี 2552

กระทรวงกลาโหมจัดตั้งหน่วยงานใหม่ “สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” ซึ่งมี่ชื่อย่อว่า “สทป.” และให้ใช้ชื่อ เป็นภาษาอังกฤษว่า “Defence Technology Institute (Public Organization)” เรียกโดยย่อว่า “DTI” มีการประกาศ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลการจัดตั้ง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เป็นศูนย์ข้อมูล ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เผยมีอำนาจในการร่วมทุนกับเอกชนในการพัฒนาอาวุธ ดังนั้น เพื่อให้กิจการ ของรัฐด้านนี้เป็นไปด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สมควรจัดตั้งสถาบันแห่งนี้ เป็นองค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ด้วยเป็น องค์กรที่เปิดใหม่ จึงประกาศรับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร :
ประเภทบุคคลทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
3. สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา
4. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน
5. ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
7. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
9. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

ประเภท ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ของ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นของรัฐ/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีคุณสมบัติตามผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป และ
1. ผู้ประสงค์ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการถาวร ต้องลาออกจากทางราชการ เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว
2. ผู้ประสงค์ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 4 ปี ) ตามมาตรา 33 ของ พ.ร.ฎ. จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551 เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว สถาบันจะออกใบรับรอง พร้อมกับทำหนังสือเรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อขออนุมัติให้ลาออกชั่วคราว และสถาบันจะทำการนำเรียน รมว.กห.เพื่อดำเนินตามมาตรา 33 ต่อไป โดย
– นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานที่สถาบัน สำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น และนับเป็นเวลาการครองยศและใช้ทุน
– เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน จะมีสิทธิได้รับการบรรจุ/แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยรับเงินเดือน ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่ง/เงินเดือนเดิม และได้รับบำเหน็จย้อนหลังปีละ 1 ขั้น

การสมัคร :
1. วิธีการสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยต้องสมัครทางอินเตอร์เน็ตมาก่อนวันยื่นเอกสาร กำหนดวันยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ สทป. ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในวันและเวลาราชการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1.1 กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกดปุ่ม Save เนื่องจากไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีหน้าต่างแจ้งเลขประจำตัวสอบ ให้นำเลขประจำตัวสอบ ใส่ในเอกสารประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
1.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 800 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ในวันยื่นเอกสาร
1.3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเองที่ สทป. ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.3.1 ทะเบียนบ้านและ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด)
1.3.2 เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ตัวจริง และสำเนา 1 ชุด)
1.3.3 เอกสารรับรองการสอบ TOEIC (สำเนา 1 ชุด)
1.3.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป (กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อด้านหลังรูป)
1.3.5 เอกสารการชำระค่าธรรมการสมัครสอบ (สำเนา 1 ชุด)
1.3.6 เอกสารประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น (พิมพ์เอกสารฉบับนี้เพื่อใช้ในวันยื่นเอกสาร 1 ชุด)
1.3.7 หนังสือรับรองประสบการณ์ การทำงานกับภาครัฐและเอกชน (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)
1.3.8 หนังสือรับรองความสามารถในการทำงานเป็นทีม (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)
1.3.9 ประกาศนียบัตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)
1.3.10 เอกสารรับรองประสบการณ์ตามสายงานที่สมัคร (สำเนา 1 ชุด) (ถ้ามี)

หมายเหตุ :
1. เอกสารหลักฐาน ข้อ 1.3.1 – 1.3.6 เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครสอบ หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง จะถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. สำหรับบางตำแหน่งจะมีการทดสอบทางด้านภาษาในภายหลัง

2. เงื่อนไขการสมัครสอบ
2.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครสอบต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจาก ผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม ประกาศรับสมัคร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบให้

2.2 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ หากผู้สมัครจงใจ กรอกข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 137
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

3. ปฐมนิเทศ
วันที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2
เกณฑ์การเข้ารับการปฐมนิเทศ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2552
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ ไม่มีสิทธิ์สอบ

4. การสอบคัดเลือก
4.1 วันที่ 5 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 16.40 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3
4.1.1 สอบเฉพาะด้านตามตำแหน่ง เวลา 09.00 – 11.00 น. (2 ชั่วโมง)
4.1.2 สอบความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 11.20 – 12.20 น. (1 ชั่วโมง)
4.1.3 สอบการทำงานเป็นทีม และ ทักษะด้านการสื่อสาร เวลา 13.20 – 15.20 น. (2 ชั่วโมง)
4.1.4 สอบทางด้านจิตวิทยา เวลา 15.40 – 16.40 น. (1 ชั่วโมง)
4.2 วันที่ 20 – 24 เมษายน 2552 สอบ IQ และ EQ , สอบสัมภาษณ์และสอบด้านจิตวิทยา (เฉพาะผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน)

สถานที่ติดต่อ : ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) โทรศัพท์ 029805800 ต่อ 5230 , 5238
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.dti.or.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :   http://www.dti.or.th/jobs.html

หางาน-สมัครงาน
- 2009-02-27 10:41:29 โพสต์โดย : admin คนดู 4,602 คน