อบจ.เชียงราย รับครู 18 ตำแหน่ง 30 อัตรา (งานราชการ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) สำหรับปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 30 อัตรา

1. ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. ผู้ช่วยครูเอกประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาการประถมศึกษา

3. ผู้ช่วยครูเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

4. ผู้ช่วยครูเอกฟิสิกส์ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

5. ผู้ช่วยครูเอกเคมี อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

6. ผู้ช่วยครูเอกชีววิทยา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาวิทยา ศาสตร์ (ชีววิทยา)

7. ผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาภาษาไทย

8. ผู้ช่วยครูเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

9. ผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

10. ผู้ช่วยครูเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

11. ผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

12. ผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

13. ผู้ช่วยครูเอกจิตวิทยาและการแนะแนว อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยา การศึกษาพิเศษ

14. ผู้ช่วยครูเอกศิลปะ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาศิลปะ

15. ผู้ช่วยครูเอกดนตรีสากล อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาดนตรีสากล

16. ผู้ช่วยครูเอกเทคโนโลยีการศึกษา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

17. ผู้ช่วยครูเอกนาฎศิลป์ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชานาฏศิลป์

18. ผู้ช่วยครูเอกอุตสาหกรรม อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้

- มีสัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

- ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง

ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกประถมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกฟิสิกส์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกเคมี ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกชีววิทยา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย ตำแหน่ง

ผู้ช่วยครูเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกจิตวิทยาและการแนะแนว ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกศิลปะ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกดนตรีสากล ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกเทคโนโลยีการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกนาฏศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกอุตสาหกรรม (ตามรายละเอียดคุณวุฒิท้ายประกาศ)

- มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ

- มีใบอนุญาตประกอบอาชีพครู หรือมีหลักฐาน ที่แสดงว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการออกใบประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547ข้อ 16

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัครสอบโดยยื่นตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5×2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย

2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

4. สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

7. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท

การสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) และสถานที่รับสมัคร

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ (สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 24 มีนาคม 2552 หรือสามารถสอบถามได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 0-5360-1235 หรือ

http://pao.chiangrai.net ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://pao.chiangrai.net/
ที่ตั้ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ :   0-5360-1235

- 2009-03-9 10:20:13 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 8,971 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล