อบจ.เชียงราย รับครู 18 ตำแหน่ง 30 อัตรา (งานราชการ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) สำหรับปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย จำนวน 18 ตำแหน่ง รวม 30 อัตรา

1. ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2. ผู้ช่วยครูเอกประถมศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาการประถมศึกษา

3. ผู้ช่วยครูเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

4. ผู้ช่วยครูเอกฟิสิกส์ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

5. ผู้ช่วยครูเอกเคมี อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

6. ผู้ช่วยครูเอกชีววิทยา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาวิทยา ศาสตร์ (ชีววิทยา)

7. ผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาภาษาไทย

8. ผู้ช่วยครูเอกสังคมศึกษา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์

9. ผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา

10. ผู้ช่วยครูเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

11. ผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

12. ผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)

13. ผู้ช่วยครูเอกจิตวิทยาและการแนะแนว อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยา การศึกษาพิเศษ

14. ผู้ช่วยครูเอกศิลปะ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาศิลปะ

15. ผู้ช่วยครูเอกดนตรีสากล อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาดนตรีสากล

16. ผู้ช่วยครูเอกเทคโนโลยีการศึกษา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

17. ผู้ช่วยครูเอกนาฎศิลป์ อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชานาฏศิลป์

18. ผู้ช่วยครูเอกอุตสาหกรรม อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในกลุ่มวิชาอุตสาหกรรม

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ดังต่อไปนี้

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการ พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ดำเนินการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง

ผู้ช่วยครูเอกปฐมวัย ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกประถมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกฟิสิกส์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกเคมี ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกชีววิทยา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกภาษาไทย ตำแหน่ง

ผู้ช่วยครูเอกสังคมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกพลศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส) ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกจิตวิทยาและการแนะแนว ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกศิลปะ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกดนตรีสากล ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกเทคโนโลยีการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกนาฏศิลป์ ตำแหน่งผู้ช่วยครูเอกอุตสาหกรรม (ตามรายละเอียดคุณวุฒิท้ายประกาศ)

– มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ

– มีใบอนุญาตประกอบอาชีพครู หรือมีหลักฐาน ที่แสดงว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการออกใบประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547ข้อ 16

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริม การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัครสอบโดยยื่นตัวเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5×2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย

2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)

4. สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)

6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

7. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท

การสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครู) และสถานที่รับสมัคร

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-18 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ (สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้ทราบในวันที่ 24 มีนาคม 2552 หรือสามารถสอบถามได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 0-5360-1235 หรือ

http://pao.chiangrai.net ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://pao.chiangrai.net/
ที่ตั้ง :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ :   0-5360-1235

หางาน-สมัครงาน
- 2009-03-9 10:20:13 โพสต์โดย : admin คนดู 9,554 คน