โรงพยาบาลภูมิพล รับพนักงานธุรการ งานราชการ 10 อัตรา

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 คน ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานธุรการ ชั้น 2 กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ 10 อัตรา

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

หลักฐานของผู้สมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. ต้นฉบับวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมสำเนา

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบิดา มารดาของผู้สมัคร (หากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้องนำสำเนามรณบัตรของบิดาหรือมารดา หรือหนังสือรับรองของนายทะเบียนท้องถิ่นแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาไปแสดง ด้วย) พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

4. กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนกองประจำการ (สด.3) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

5. ผู้สมัครที่เป็นหญิง หากทำการสมรสแล้วให้ถ่ายสำเนาใบสำคัญการสมรสไปแสดงด้วย จำนวน 1 ฉบับ

สถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล (อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 3) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ โทร. 0-2534-7234, 0-2534-7293 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2552 ในวันเวลาราชการ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/
ที่ตั้ง :   171 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
หมายเลขโทรศัพท์  :   0-2534-7234, 0-2534-7293

หางาน-สมัครงาน
- 2009-03-24 11:26:35 โพสต์โดย : admin คนดู 6,540 คน