งานราชการ ร.พ.รามัน รับไม่จำกัดวุฒิ – ปริญญาตรี

ด้วยโรงพยาบาลรามัน จะดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 7 อัตรา ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงของโรงพยาบาลรามัน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
(1) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา
(3) ตำแหน่ง นักวิชาการสุขศึกษา จำนวน 2 อัตรา
(4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
(5) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก
ผู้สมัครคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(7) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(9) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(10) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(11) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษต้องจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือตามกฎหมายอื่น
(15) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,431 บาท
(ปฏิบัติงานที่งานแพทย์แผนไทย)
– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
ได้
– กรณีพูดภาษามลายูได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด. 8
3.2 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935
บาท (ปฏิบัติงานที่งานคลีนิกพิเศษ HT-DM )
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล
สุขศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
3.3 นักวิชาการสุขศึกษา จำนวนอัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท (ปฏิบัติงานที่
งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา และงานคลินิกพิเศษ (HT-DM) จำนวน 1 อัตรา )
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ทางสุขศึกษา สาธารณสุขศาสตร์
การพยาบาล หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด.8
3.4 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,760 บาท จำนวน 1 อัตรา
(ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยในหญิง)
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
3.5 คนงาน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,574 บาท (ปฏิบัติงานที่งานผู้ป่วยนอก)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 20 พฤษภาคม 2552 ในวันและเวลา
ราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐาน และสำเนาภาพถ่ายเอกสารอย่างละ 1
ฉบับ ดังนี้
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร หรือ 1 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
5.2 สำเนาภาพถ่ายบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
5.3 สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบสุทธิ หรือสำเนา รบ. 1
5.4 สำเนาแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8 (เพศชาย)
5.5 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน (ตัวจริง)
5.6 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับรองสำเนาภาพถ่ายเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง
ว่า (สำเนาถูกต้อง)
2. หลักฐานตามข้อ 5.2, 5.3, 5.4 และ 5.6 ให้นำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
6.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคปฏิบัติในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
6.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
ณ ป้ายปิดประกาศตรงข้ามห้องรังสีวินิจฉัย ชั้นล่าง ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน และทาง
เว็บไซต์ www.ramanhospital .com

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือก จะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสม
โดยวิธีสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณ์

8. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
8.1 สอบคัดเลือกภาคปฏิบัติ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
8.2 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. และ
8.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2552 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
ณ ป้ายปิดประกาศตรงข้ามห้องรังสีวินิจฉัย ชั้นล่าง ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลรามัน และทางเว็บไซต์
www.ramanhospital .com

9. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศโดยเรียงลำดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
สำหรับการขึ้นบัญชีจะขึ้นบัญชีไว้เปเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
อย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งแรกเป็นอันยกเลิก

10. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

11. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
โรงพยาบาลมีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
1. มีเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวรละ 300 – 900 บาท
2. มีสวัสดิการอาหารกลางวันในราคาพิเศษ (เดือนละ 250 350 บาท)
3. มีบริการรถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โรงพยาบาล
รามันทุกวัน (เดือนละ 150 บาท)
4. มีการปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 6 ของค่าจ้าง โดยผู้ที่ได้รับการปรับเพิ่มอัตรา
ค่าจ้างต้องเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนที่แล้วมาอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.ramanhospital.com
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :   http://www.ramanhospital.com/job04_2009.pdf
ที่ตั้ง :   โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หางาน-สมัครงาน
- 2009-05-11 9:20:50 โพสต์โดย : admin คนดู 6,877 คน