งานราชการ อบต.สาคู รับวุฒิปวช. – ปริญญาตรี หลายอัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2

– วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

– วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1

– วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรการ การจัดการทั่วไป ช่าง โยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกล โรงงาน

4. เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1

– วุฒิ ปวช. ทุกสาขา และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

5. ช่างเขียนแบบ

– วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

6. เจ้าหน้าที่การประปา 1

– วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

7. ช่างโยธา 1

– วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถา ปัตยกรรม

8. เจ้าพนักงานธุรการ 2

– วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ

– วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

9. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือ

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

10. เจ้าพนักงานพัสดุ 2

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือ

– วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

11. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชา สัมพันธ์ หรือ

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขา นุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

12. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย 2

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือ

– วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

13. ช่างเขียนแบบ 2

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

– วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตย กรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

14. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2

– วุฒิประกาศนียบัตรทางสาธาณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

– วุฒิ ปวส. ทางแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

15. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2

– วุฒิ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

16. นักพัฒนาชุมชน 3

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

– ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

17. วิศวกรโยธา 3

– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ส่วนย่อยวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7620-5328 ต่อ 16 หรือ http://sakhu.go.th ผู้มีสิทธิสมัครสามารถสอบแข่งขัน ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ใบสมัครชุดละ 60 บาท

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน

– ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน โดยวิธีสอบแข่งขัน

– ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

– ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการงานบรรณ พ.ศ. 2526, พระราชบัญญัติระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

หมายเหตุ

1. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน และบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐมาแสดงตนในวันสอบ และบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุในวันสอบ

2. ถ้าผู้เข้าสอบไม่นำหลักฐานในข้อ 1 มาแสดงในวันสอบ จะไม่มีสิทธิสอบโดยเด็ดขาด

3. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในห้องสอบ หากตรวจพบถือว่ามีเจตนาทุจริต

4. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://sakhu.go.th
ที่ตั้ง :   24 หมู่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :   0-7620-5328 ต่อ 16

หางาน-สมัครงาน
- 2009-05-18 9:53:24 โพสต์โดย : admin คนดู 5,227 คน