งานราชการ อบต.สาคู รับวุฒิปวช. – ปริญญาตรี หลายอัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป ต้องศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1

- วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรการ การจัดการทั่วไป ช่าง โยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกล โรงงาน

4. เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1

- วุฒิ ปวช. ทุกสาขา และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

5. ช่างเขียนแบบ

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเขียนแบบ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม

6. เจ้าหน้าที่การประปา 1

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า

7. ช่างโยธา 1

- วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถา ปัตยกรรม

8. เจ้าพนักงานธุรการ 2

- วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง หรือ

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

9. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์

10. เจ้าพนักงานพัสดุ 2

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล หรือ

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี เลขานุการ เทคนิค การตลาด การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรรมเครื่องกล พาณิชยการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องกล

11. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ การบริหาร ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชา สัมพันธ์ หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขา นุการ เทคนิคการตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์

12. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย 2

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือ

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น

13. ช่างเขียนแบบ 2

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตย กรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง

14. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2

- วุฒิประกาศนียบัตรทางสาธาณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุข การพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

- วุฒิ ปวส. ทางแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

15. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2

- วุฒิ ปวท., ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

16. นักพัฒนาชุมชน 3

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.อบต.รับรอง หรือ

- ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร

17. วิศวกรโยธา 3

- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ส่วนย่อยวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7620-5328 ต่อ 16 หรือ http://sakhu.go.th ผู้มีสิทธิสมัครสามารถสอบแข่งขัน ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น ใบสมัครชุดละ 60 บาท

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน

- ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน โดยวิธีสอบแข่งขัน

- ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

- ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการงานบรรณ พ.ศ. 2526, พระราชบัญญัติระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบล

ภาค ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน

- ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

หมายเหตุ

1. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบแข่งขัน และบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวพนักงานของรัฐมาแสดงตนในวันสอบ และบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุในวันสอบ

2. ถ้าผู้เข้าสอบไม่นำหลักฐานในข้อ 1 มาแสดงในวันสอบ จะไม่มีสิทธิสอบโดยเด็ดขาด

3. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าในห้องสอบ หากตรวจพบถือว่ามีเจตนาทุจริต

4. ห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบในแต่ละวิชา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://sakhu.go.th
ที่ตั้ง :   24 หมู่ 3 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :   0-7620-5328 ต่อ 16

- 2009-05-18 9:53:24 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 4,738 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล