มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับ อาจารย์ งานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 27 อัตรา ดังนี้

1. อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา วุฒิปริญญาโท ทางด้านจิตวิทยาการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร

2. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เงินรายได้) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน ค.อ.บ.ไฟฟ้า อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า วศ.บ.วิศซกรรมไฟฟ้า

- วุฒิปริญญาโท ทางด้าน ค.อ.ม.ไฟฟ้า แขนงไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง วศ.ม.วิศวกรรมไฟ้

3. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เงินรายได้) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

- วุฒิปริญญาโท ทางด้าน วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบรายได้ อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน บธ.บ. (การจัดการ) หรือ อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

- วุฒิปริญญาโท ทางด้าน กจ.ม., บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

5. อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลนีสารสนเทศ (งบอุดหนุน) อัตรเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน ศศ.บ. (การจัดการการตลาด) หรือบธ.บ. (สาขาการตลาด)

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านการตลาด

6. อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบอุดหนุน) 3 อัตร อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน บธ.บ. (การบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน) หรือ บช.น.

- วุฒิปริญญาโทร ทางด้านการบัญชี

7. อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบรายได้) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) หรือ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

- วุฒิปริญญาโท ทาง วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

- มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

8. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา (งบอุดหนุ) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิ วท.บ.คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/คณิตศาสตร์ศึกษา

- วุฒิ วท.ม. คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/คณิตศาสตร์ศึกษา

9. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม., วศ.ม., ค.อ.ม.)

10. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบอุดหนุน) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- จบ วศ.บ. และ วศ.ม.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

11. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท วศ.ม.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือปริญญาเอก ปร.ด. หรือ วศ.ด. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

12. อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

- จบ สถ.ด.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือ ผ.ด.สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หรือผ.ด.สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อม

13. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ (งบอุดหนุน) 3 อัตรา) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

14. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ (งบอุดหนุน) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย

15. อาจรย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) คณะศิลปศาสตร์ (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาจีน การสอนภาษาจีน

16. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาญี่ปุ่น) คณะศิลปศาสตร์ (เงินรายได้ อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

- วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3524-2554 ต่อ 6104 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2552 ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ (กรุณาแต่งกายในชุดสุภาพ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาโท (ฉบับสภาอนุมัติ นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำในชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (แนบ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ

8. หนังสือรับรองการผ่านงานหรือประสบการณ์ (ถ้ามี)

9. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

10. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)

11. เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท เงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.rmutsb.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :   เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :   0-3524-2554 ต่อ 6104

- 2009-06-2 11:03:31 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 3,306 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล