มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับ อาจารย์ งานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น

พนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 27 อัตรา ดังนี้

1. อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา วุฒิปริญญาโท ทางด้านจิตวิทยาการศึกษาหรือการพัฒนาหลักสูตร

2. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เงินรายได้) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน ค.อ.บ.ไฟฟ้า อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า วศ.บ.วิศซกรรมไฟฟ้า

– วุฒิปริญญาโท ทางด้าน ค.อ.ม.ไฟฟ้า แขนงไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง วศ.ม.วิศวกรรมไฟ้

3. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (เงินรายได้) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

– วุฒิปริญญาโท ทางด้าน วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ค.อ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

4. อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบรายได้ อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน บธ.บ. (การจัดการ) หรือ อส.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

– วุฒิปริญญาโท ทางด้าน กจ.ม., บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) วศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม)

5. อาจารย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลนีสารสนเทศ (งบอุดหนุน) อัตรเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน ศศ.บ. (การจัดการการตลาด) หรือบธ.บ. (สาขาการตลาด)

– วุฒิปริญญาโท ทางด้านการตลาด

6. อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบอุดหนุน) 3 อัตร อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน บธ.บ. (การบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีต้นทุน) หรือ บช.น.

– วุฒิปริญญาโทร ทางด้านการบัญชี

7. อาจารย์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบรายได้) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) หรือ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (เทคโนโลยีอุตสาหการ)

– วุฒิปริญญาโท ทาง วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) หรือ ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

– มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

8. อาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา (งบอุดหนุ) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิ วท.บ.คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/คณิตศาสตร์ศึกษา

– วุฒิ วท.ม. คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/คณิตศาสตร์ศึกษา

9. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม., วศ.ม., ค.อ.ม.)

10. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบอุดหนุน) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– จบ วศ.บ. และ วศ.ม.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

11. อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

-วุฒิปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท วศ.ม.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือปริญญาเอก ปร.ด. หรือ วศ.ด. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

12. อาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 21,000 บาท

– จบ สถ.ด.สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือ ผ.ด.สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง หรือผ.ด.สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมือง และสภาพแวดล้อม

13. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ (งบอุดหนุน) 3 อัตรา) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ

14. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ (งบอุดหนุน) 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาไทย การสอนภาษาไทย

15. อาจรย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาจีน) คณะศิลปศาสตร์ (งบอุดหนุน) อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาจีน การสอนภาษาจีน

16. อาจารย์ สาขาวิชาภาษา (ภาษาญี่ปุ่น) คณะศิลปศาสตร์ (เงินรายได้ อัตราเงินเดือน 13,580 บาท

– วุฒิปริญญาโท สาขาภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น

ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ภายในศูนย์หันตรา) จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3524-2554 ต่อ 6104 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2552 ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ (กรุณาแต่งกายในชุดสุภาพ)

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาโท (ฉบับสภาอนุมัติ นับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย) จำนวน 2 ฉบับ

2. สำเนาใบรายงานคะแนนระดับปริญญาโท จำนวน 2 ฉบับ

3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำในชุดสุภาพ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

6. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (แนบ สด.43) จำนวน 2 ฉบับ

7. สำเนาบัตรประกันสังคม (กรณีที่เคยปฏิบัติงานมาแล้ว) จำนวน 2 ฉบับ

8. หนังสือรับรองการผ่านงานหรือประสบการณ์ (ถ้ามี)

9. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

10. ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ)

11. เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 100 บาท เงินจำนวนนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :   http://www.rmutsb.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร :  
ที่อยู่ / รับสมัคร / แผนที่ /ที่ตั้ง :   เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :   0-3524-2554 ต่อ 6104

หางาน-สมัครงาน
- 2009-06-2 11:03:31 โพสต์โดย : admin คนดู 3,779 คน