งานราชการ สถาบันพระบรมราชชนก รับวุฒิปริญญาตรี – โท

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ต้องการจ้างเหมาบริการงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ งานวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา งานศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท

– วุฒิปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. นักวิชาการแพทย์ทางเลือก สถานที่ปฏิบัติงาน งานศูนย์การศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาด้านการศึกษา หรือศึกษาศาสตร์

3. นักวิชาการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน งานวิชาการศึกษากลุ่มพัฒนาการศึกษา 3 อัตรา อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ในสาขาทางการศึกษา การสาธารณสุข หรือสื่นที่เกี่ยวข้อง

ทุกตำแหน่ง มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint อยู่ในระดับดี ผู้ประสงค์ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก อาคาร 4 ชั้น 8 โทร. 0-2590-1919, 0-2591-8620

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

6. ใบรับรองแพทย์

ถึงวันที่3 กรกฎาคม 2552

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.pi.ac.th
ที่ตั้ง : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax : 0-2590-1919, 0-2591-8620

หางาน-สมัครงาน
- 2009-06-30 1:37:42 โพสต์โดย : admin คนดู 900 คน