งานราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี – เอก

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ ประจำปี 2552

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 2 อัตรา เงินเดือน 9,530 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน เงินเดือน 9,530 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. เจ้าหน้าที่งานการกีฬา เงินเดือน 9,530 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ เงินเดือน 9,530 บาท

– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ อาคารคหกรรม ชั้น 2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

5. อาจารย์ สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านบัญชี

– วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาบัญชี โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

6. อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษา ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

7. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัคร ต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

8. อาจารย์ สาขาประสาทกายวิภาคศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางประสาทกายวิภาค ศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

9. อาจารย์ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางสรีรวิทยา โดยผู้สมัคร ต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยา นิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

10. อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา ทางการแพทย์ และวิทยาอิมมูน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอน ด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก จุลชีววิทยา หรืออิมมูนวิทยา โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญาน์

11. อาจารย์ สาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางปรสิตวิทยา โดยผู้สมัคร ต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

12. อาจารย์ สาขาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางเภสัชวิทยา โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

13. อาจารย์ สาขาพยาธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางพยาธิวิทยา หรือพยาธิชีววิทยา หรือพยาธิวิทยาวิภาค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว ข้อง โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

14. อาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 อัตรา

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษา ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และมีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

15. อาจารย์ สาขาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านภาษามลายู

16. อาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน ประวัติ ศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคม วิทยาการพัฒนา

17. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

– วุฒิปริญญาโท/เอก แผน ก (1) หรือแผน ก (2) ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

18. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

– วุฒิปริญญาโท/เอก แผน ก (1) หรือแผน ก (2) ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาการ สื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบคอมพิว เตอร์ เครือข่ายสารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

19. อาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์

– วุฒิปริญญาโท/เอก ทางสัตวศาสตร์ ด้านสัตว์กระเพาะเดี่ยว จบปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาสัตวศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ อาคารคหกรรม ชั้น 2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

– สำเนารับรองคุณวุฒิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด

– ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที (พ.ศ. 2526) จำนวน 1 ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือทะเบียน สมรส (ถ้ามี)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.pnu.ac.th
ที่ตั้ง : 49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000.
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :

หางาน-สมัครงาน
- 2009-07-1 9:48:35 โพสต์โดย : admin คนดู 3,950 คน