งานราชการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี – เอก

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ ประจำปี 2552

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ 2 อัตรา เงินเดือน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายใน เงินเดือน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. เจ้าหน้าที่งานการกีฬา เงินเดือน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ เงินเดือน 9,530 บาท

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง และมีการรับรองจากส่วนราชการต้นสังกัดไม่น้อยกว่า 1 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ อาคารคหกรรม ชั้น 2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

5. อาจารย์ สาขาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านบัญชี

- วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาบัญชี โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

6. อาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษา ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

7. อาจารย์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัคร ต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

8. อาจารย์ สาขาประสาทกายวิภาคศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางประสาทกายวิภาค ศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

9. อาจารย์ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางสรีรวิทยา โดยผู้สมัคร ต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยา นิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

10. อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา ทางการแพทย์ และวิทยาอิมมูน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอน ด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก จุลชีววิทยา หรืออิมมูนวิทยา โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญาน์

11. อาจารย์ สาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางปรสิตวิทยา โดยผู้สมัคร ต้องจบการศึกษาภาคปรกติในการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

12. อาจารย์ สาขาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางเภสัชวิทยา โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

13. อาจารย์ สาขาพยาธิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สอนด้านแพทยศาสตร์)

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางพยาธิวิทยา หรือพยาธิชีววิทยา หรือพยาธิวิทยาวิภาค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยว ข้อง โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

14. อาจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2 อัตรา

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านพยาบาลศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษา ที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือสาขา การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และมีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

15. อาจารย์ สาขาภาษามลายู คณะศิลปศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านภาษามลายู

16. อาจารย์ สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลป ศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน ประวัติ ศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ศึกษา สังคม วิทยาการพัฒนา

17. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก แผน ก (1) หรือแผน ก (2) ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

18. อาจารย์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก แผน ก (1) หรือแผน ก (2) ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาการ สื่อสาร วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมระบบคอมพิว เตอร์ เครือข่ายสารสนเทศ วิศวกรรมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

19. อาจารย์ สาขาเกษตรศาสตร์

- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางสัตวศาสตร์ ด้านสัตว์กระเพาะเดี่ยว จบปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาสัตวศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปรกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ หรือปริญญานิพนธ์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ อาคารคหกรรม ชั้น 2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร

- สำเนารับรองคุณวุฒิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 2 ชุด

- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค. ฉบับที (พ.ศ. 2526) จำนวน 1 ฉบับ – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซม. ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป – หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือทะเบียน สมรส (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

หมายเหตุ สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ตำแหน่งละ 100 บาท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.pnu.ac.th
ที่ตั้ง : 49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000.
หมายเลขโทรศัพท์ / Fax :

- 2009-07-1 9:48:35 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 3,556 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล