[ภาษาไทย] คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์

[ภาษาไทย]  คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์ ตัวอย่าง คำไวพจน์,คำไวพจน์,คำไวพจน์ คือ,คำไวพจน์ ช้าง,คำไวพจน์ ดอกไม้,คำไวพจน์ ดอกบัว,คำไวพจน์ น้ำ,คำไวพจน์ ดาว,รวม คำไวพจน์

คำไวพจน์ รวมคำไวพจน์

คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกันและอาจมีที่มาจากภาษาต่างๆ

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • พระสัพพัญญู
 • พระโลกนาถ
 • พระสุคต
 • พระผู้มีพระภาคเจ้า
 • ชินศรี

 

 • พระสมณโคดม
 • พระศากยมุนี
 • พระธรรมราช
 • พระชินสีห์
 • พระทศญาณ
 • มารชิต
 • โลกชิต
 • พระทศพลญาณ
 • พระตถาคต
 • พระชินวร
คำไวพจน์ สวรรค์
 • ไตรทิพย์
 • สรวง
 • ไตรทศาลัย
 • สุราลัย
 • สุริยโลก
 • ศิวโลก
 • สุขาวดี
 • สุคติ
 • เทวโลก

 

คำไวพจน์ เทวดา
 • เทพ
 • เทวินทร์
 • อมร
 • สุรารักษ์
 • แมน
 • เทว
 • เทวัญ
 • นิรชรา
 • เทวา
 • ไตรทศ
 • ปรวาณ
 • สุร

 

คำไวพจน์ พระอิศวร
 • ตรีโลกนาถ
 • บิดามห
 • ศิวะ
 • ศุลี
 • มหาเทพ
 • ปศุบดี
 • มเหศวร
 • จันทรเศขร
 • ภูเตศวร
 • ศังกร
 • ภูเตศ
 • ทรงอินทรชฎา

 

คำไวพจน์ พระพรหม
 • จัตุพักตร์
 • นิรทรุหิณ
 • พระทรงหงส์
 • วิธาดา
 • ธาดา
 • กมลาสน์
 • สรษดา
 • สรษดา
 • ปรชาบดี

 

คำไวพจน์ พระวิษณุ
 • กฤษณะ
 • ไวกุณฐ์
 • ไกษพ
 • มาธพ
 • สวภู
 • พระจักรี
 • ศางดี
 • ไตรวิกรม

 

 • จักรปาณี
 • พระกฤษณ์
 • พระนารายณ์
คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
 • บดินทร์
 • นโรดม
 • นฤเบศน์
 • เจ้าหล้า
 • ภูมินทร์
 • ภูบาล
 • ภูบดินทร์
 • ธรารักษ์
 • นรินทร์
 • นฤบดี
 • จอมราช
 • ท่านไท้ธรณี
 • ขัตติยวงศ์
 • ธรณีศวร
 • ราเชนทร์
 • ท้าวธรณิศ
 • ไท้ธาษตรี
 • ปิ่นเกล้าธาษตรี

 

คำไวพจน์ พระอินทร์
 • โกสีย์
 • โกษี
 • อินทรา
 • มรุตวาน
 • เทพาธิบดี
 • อมรินทร์
 • มัฆวาน

 

 • วชิราวุธ
 • อมเรศร
 • วัชรินทร์
 • ตรีเนตร
 • สหัสโยนี
 • วชิรปาณี
 • สหัสนัยน์
 • เพชรปราณี
 • ท้าวพันตา
 • สักกะ
 • โกสินทร์
 • พันเนตร
คำไวพจน์ ครุฑ
 • กาศยป
 • ไวนเตยะ
 • สุวรรณกาย
 • นาคานตกะ
 • ปันนคนาสน์
 • เวนไตย
 • ขเดศวร
 • สุบรรณ

 

 • วิษณุรถ
 • นาคานดก
 • ขนบคาศน์
คำไวพจน์ พระอาทิตย์
 • ทิพากร
 • ทิวากร
 • ทินกร
 • ภาสกร
 • รวิ
 • รวี
 • รพิ
 • ระพี
 • ไถง
 • ตะวัน
 • อาภากร
 • อังศุมาลี
 • สุริยะ
 • สุริยา
 • สุริยัน
 • สุริยน
 • สุริยง
 • ภาณุ
 • ภาณุมาศ
 • อุษณรศมัย
 • ทยุมณี
 • อหัสกร
 • พรมัน
 • ประภากร

 

คำไวพจน์ พระจันทร์
 • เดือน
 • ศศิ
 • ศศิธร
 • บุหลัน
 • โสม
 • นิศากร
 • แข
 • กัษษากร

 

 • นิศาบดี
 • รัชนีกร
 • ศิวเศขร
คำไวพจน์ นางอุมา
 • กาตยายนี
 • เคารี
 • ไหมวดี

 

 • ภวาณี
 • รุทธานี
 • จัณฑี
 • นางกาลี
คำไวพจน์ คำพูด
 • วาจา
 • วจี
 • วัจนะ

 

 • พจนา
 • พากย์
 • ถ้อย
 • วัจนา
คำไวพจน์ งู
 • นาคราช
 • อุรค
 • ภุชงค์
 • อสรพิษ
 • อหิ
 • เงี้ยว

 

คำไวพจน์ นรก
 • นิรย
 • ทุคติ นารก
 • นรก

 

คำไวพจน์ น้ำ
 • คงคา
 • นที
 • สินธุ์
 • สาคร
 • สมุทร
 • ชลาลัย
 • อุทก
 • ชโลทร
 • อาโป
 • หรรณพ
 • ชลธาร
 • ชลาศัย
 • ชลธี
 • ธาร
 • ธารา
 • สลิล

 

 • อรรณพ
 • สินธุ
 • รัตนากร
 • สาคเรศ
 • อุทกธารา
 • อุทก
 • อัมพุ
คำไวพจน์ ปลา
 • มัจฉา
 • มัสยา
 • มัจฉาชาติ
 • มิต

 

 • ชลจร
 • วารีชาติ
 • อัมพุชา
 • มีน
 • มีนา
 • ปุถุโลม
คำไวพจน์ เมือง
 • บุรี
 • ธานินทร์
 • ราชธานี
 • ธานี
 • นคร

 

 • นครินทร์
 • นคเรศ
 • สถานิย
 • ประเทศ
 • บุรินทร์
 • พารา
 • กรุง
 • นครา
คำไวพจน์ คน
 • มนุษย์
 • มรรตย
 • นร

 

 • นคร
 • มานพ
 • ชน
 • บุรุษ
คำไวพจน์ ลูกชาย
 • บุตร
 • ปรัตยา
 • ตนุช
 • โอรส
 • เอารส
 • กูน

 

คำไวพจน์ ลูกหญิง
 • บุตรี
 • ธิดา

 

 • ธิตา
 • สุดา
 • ทุหิตา
คำไวพจน์ ผู้หญิง
 • อรไท
 • แก้วตา
 • ดวงสมร
 • นงคราญ
 • นงพะงา
 • บังอร
 • ร้อยชั่ง
 • สตรี
 • สายสมร
 • อนงค์
 • อิสตรี
 • กัญญา
 • กันยา

 

 • กัลยาณี
 • กานดา
 • ดรุณี
 • นงเยาว์
 • นงลักษณ์
 • นารี
 • มารศรี
 • ยุพเยาว์
 • ยพุเรศ
 • ยุพดี
 • ยุพา
 • ยุพิน
 • เยาวเรศ
 • เยาวลักษณ์
 • วนิดา
 • สมร
 • สุดา
 • อิตถี
 • เพาโพท
 • พธู
 • สัตรี
 • พนิดา
 • นงราม
 • ยุวดี
คำไวพจน์ นก
 • ทวิช
 • บุหรง
 • สกุณ
 • สกุณี
 • วิหค
 • สกุณา
 • ปักษี
 • ทิชากร

 

 • ปักษิณ
 • ทวิชาชาติ
 • ปักษา
คำไวพจน์ ช้าง
 • หัสดี
 • กุญชร
 • คช
 • กรี
 • ดำริ
 • คชินทร์
 • คชาธาร
 • หัตถี
 • คเชนทร์
 • หัสดินทร์
 • กรินทร์
 • ไอยรา
 • สาร
 • วารณ
 • คชา

 

คำไวพจน์ ม้า
 • พาชี
 • สินธพ
 • อาชาไนย
 • ไหย

 

 • อัศว
 • แสะ
 • ดุรงค์
 • มโนมัย
 • อาชา
 • อัศวะ
คำไวพจน์ ราชสีห์
 • ไกรสีห์
 • ไกรสร
 • นฤเคนทร์
 • สีหราช

 

 • สีห์
คำไวพจน์ ลม
 • วาโย
 • มารุต
 • พระพาย

 

คำไวพจน์ ไฟ
 • อัคคี
 • อัคนี
 • เดช
 • เพลิง

 

 • ปราพก
คำไวพจน์ งาม
 • โสภณ
 • เสาวภาคย์
 • รุจิเรข
 • บวร
 • พะงา
 • วิศิษฏ์
 • อะเคื้อ
 • อันแถ้ง
 • สิงคลิ้ง

 

คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
 • มหันต์
 • มหา
 • มหึมา
 • พิบูลย์
 • ไพศาล
 • มโหฬาร

 

คำไวพจน์ ไป
 • เต้า
 • สัญจร

 

 • จร
 • ยาตรา
คำไวพจน์ ขาว
 • ปัณฑูร
 • ศุกร
 • ศุภร
 • เศวตร

 

 • ธวัล
คำไวพจน์ ตาย
 • ปรลัย
 • บรรลัย
 • มรณะ
 • วายชนม์
 • วายชีพ
 • ดับจิต

 

คำไวพจน์ ใจ
 • กมล
 • มโน
 • มน
 • ดวงใจ
 • ดวงหทัย
 • ดวงแด
 • ฤทัย
 • ฤดี
 • หฤทัย

 

คำไวพจน์ นักปราชญ์
 • ธีร์
 • ธีระ
 • ปราชญ์
 • เธียร
 • บัณฑิต
 • เมธ

 

 • เมธี
 • เมธา
คำไวพจน์ ดอกไม้
 • บุษบา
 • บุปผา
 • บุปผชาติ
 • บุหงา
 • บุษบง
 • บุษบัน
 • ผกา
 • มาลา
 • ผกามาศ
 • มาลี
 • สุมาลี
 • สุคันธชาติ

 

คำไวพจน์ ฟ้า
 • อัมพร
 • หาว
 • เวหา
 • โพยม
 • นภ

 

 • ทิฆัมพร
 • คคนางค์
 • คคนานต์
 • นภดล
 • นภา
 • นภาลัย
 • เวหาศ
 • อากาศ
คำไวพจน์ ยักษ์
 • ยักษา
 • อสูร
 • อสุรา
 • กุมภัณฑ์

 

 • รามสูร
 • ราพณาสูร
 • รากษส
 • ยักษิณี
 • ยักษี
 • ราพณ์
คำไวพจน์ ทองคำ
 • สุพรรณ
 • สุวรรณ
 • กนก
 • กาณจน์
 • กาญจนา
 • มาศ

 

 • เหม
 • ชมพูนุท
คำไวพจน์ เงิน
 • รัชตะ
 • รัชฎา

 

 • ปรัก
 • หิรัญ
คำไวพจน์ ดอกบัว
 • อุบล
 • บงกช
 • นิลุบล
 • นิโลตบล
 • ปทุม
 • สัตตบรรณ
 • ปัทมา
 • บุษกร
 • สัตตบงกช
 • จงกล

 

 • บุณฑริก
 • ปทุมา
 • อุทุมพร
 • สาโรช
คำไวพจน์ แผ่นดิน
 • หล้า
 • เมธินี
 • ภูมิ
 • ภพ
 • พสุธา
 • ธาษตรี
 • ด้าว
 • โลกธาตุ
 • ภูวดล
 • พิภพ
 • พสุธาดล
 • ปัถพี
 • ปฐวี
 • ปฐพี

 

 • ธราดล
 • ธรณี
 • ภูตลา
 • พสุนทรา
 • มหิ
 • พสุมดี
คำไวพจน์ เสือ
 • พยัคฆา
 • ศารทูล
 • พาฬ
 • พยัคฆ์

 

 • ขาล
คำไวพจน์ วัว
 • คาวี
 • พฤษภ
 • อสุภ
 • ฉลู
 • ควาย
 • มหิงสา
 • มหิงส์
 • กาสร
 • กระบือ

 

คำไวพจน์ ป่า
 • ชัฏ
 • เถื่อน
 • พนัส
 • พนา
 • อรัญญิก

 

 • พงพนา
 • ไพรวัน
 • พงพี
 • พงไพร
 • ไพรสัณฑ์
 • พนาดร
 • พนาลี
 • พนาวัน
คำไวพจน์ ภูเขา
 • บรรพต
 • สิงขร
 • พนม
 • ไศล
 • ภู
 • ศิงขร
 • ภูผา
 • ศิขริน
 • คีรี

 

คำไวพจน์ ลิง
 • วอก
 • วานร
 • กระบี่
 • พานร
 • กบิล
 • กบินทร์

 

 • วานรินทร์
 • พานรินทร์
คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก
 • แก้วกับอก
 • แก้วกับตน
 • เยาวมาลย์
 • สมร
 • ขวัญอ่อน
 • ขวัญตา

 

 • ทรามสงวน
 • ทรามสวาท
คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
 • ลีลา
 • ยุรยาตร
 • เยื้องย่าง
 • ไคลคลา

 

 • ประพาส
คำไวพจน์ ศัตรู
 • ปรปักษ์
 • เวรี
 • ไพรี

 

 • ปัจจามิตร
 • ริปู
 • อริ
 • ดัสกร
คำไวพจน์ ควาย
 • กาสร
 • กระบือ
 • มหิงสา

 

คำไวพจน์ ต้นไม้
 • พฤกษ์
 • รุกข์
 • ตรุ
 • เฌอ

 

 • ทุม

คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์ ตัวอย่าง คำไวพจน์,คำไวพจน์,คำไวพจน์ คือ,คำไวพจน์ ช้าง,คำไวพจน์ ดอกไม้,คำไวพจน์ ดอกบัว,คำไวพจน์ น้ำ,คำไวพจน์ ดาว,รวม คำไวพจน์

- 2016-10-12 2:00:24 โพสต์โดย : ZOOMZA คนอ่าน 246,750 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล