[ภาษาอังกฤษ] Clause หรือ อนุประโยค

Clause หรือ อนุประโยค เป็นกลุ่มคำที่มีทั้งประธานและภาคแสดงเหมือนประโยค (Sentence) แต่ไม่ได้อยู่ตามลำพัง จะเชื่อมติดอยู่กับอีก Clause หนึ่งเพื่อให้เป็น 1 ประโยค กล่าวคือ “ในประโยคที่มี 2 ประโยคมารวมกัน แต่ละประโยคก็คือ Clause”

ตัวอย่าง

This is the boy.
นี่คือเด็กผู้ชาย

Who is industrious ?
ใครเป็นคนขยัน ?

ทั้ง 2 ประโยคที่ยกมาให้ดูนี้ต่างก็เป็น Sentence เพราะแยกกันอยู่ แต่

This is the boy who is undustrious.
นี่คือเด็กผู้ชายผู้ซึ่งมีความขยันหมั่นเพียร

แต่ละ Sentence เมื่อนำมารวมกันเข้าก็จะกลายเป็น Clause ขึ้นมาทันทีนั่นคือ This is the boy เป็น Main Clause (ประโยคหลัก) ส่วน who is industrious เป็น Subordinate Clause (ประโยคตาม)

Clause แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

1. Noun Clause – นามานุประโยค
2. Adjective Clause – คุณานุประโยค
3. Adverb Clause – วิเศษณานุประโยค<</DIV>

content การสอน
- 2009-03-12 8:05:32 โพสต์โดย : admin คนดู 14,469 คน