หลักสูตรเคมี ม.5 เทอม 1-2

chemistry_rm
หลักสูตรเคมี ม.5 เทอม 1

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.2 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี

6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.4.1 ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.4.2 พื้นที่ผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.4.3 อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

6.4.4 ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาเคมี

 

สมดุลเคมี

7.1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

7.2 การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล

7.2.1 สมดุลในปฏิกิริยาเคมี

7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ ภาวะสมดุล

7.3.1 ค่าคงที่สมดุลกับสมการเคมี

7.3.2 การคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล

7.4 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล

7.4.1 การเปลี่ยนความเข้มข้น

7.4.2 การเปลี่ยนความดันและอุณหภูมิ

7.5 หลักของเลอชาเตอลิเอ

7.5.1 การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม

7.6 สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

กรด-เบส

8.1 สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์

8.2 สารละลายกรดและสารละลายเบส

8.2.1 ไอออนในสารละลายกรด

8.2.2 ไอออนในสารละลายเบส

8.3 ทฤษฎีกรด-เบส

8.4 คู่กรด-เบส

8.5 การแตกตัวของกรดและเบส

8.5.1 การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่

8.5.2 การแตกตัวของกรดอ่อน

8.5.3 การแตกตัวของเบสอ่อน

8.6 การแตกตัวเป็นไอออนของน้ำ

8.6.1 การเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ำ

8.7 pH ของสารละลาย

8.8 อินเดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส

8.9 สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวันและในสิ่งมีชีวิต

8.10 ปฏิกิริยาของกรดและเบส

8.10.1 ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบส

8.10.2 ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิด

8.10.3 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

8.11 การไทเทรตกรด-เบส

8.11.1 อินดิเคเตอร์กับการไทเทรตกรด-เบส

8.11.2 การประยุกต์ใช้วิธีการไทเทรตในชีวิตประจำวัน

8.12 สารละลายบัฟเฟอร์ 

 

63177lecture  หลักสูตรเคมี ม.5 เทอม 2

 

สารประกอบคาร์บอน

สมบัติทั่วไปของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
หมู่แอลคิล Alkyl Group
ข้อแตกต่างระหว่าง แอลเคน แอลคีน และ แอลไคน์
หมู่ฟังก์ชัน
แอลกอฮอล์กับกรดอินทรีย์
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
ไอโซเมอร์
เอสเทอร์
เอลดีไฮด์
คีโตน
เอมีน
เอไมน์

 

สารชีวโมเลกุล

ไขมัน และน้ำมัน
สบู่
ผงซักฟอก
โปรตีน
กรดอะมิโนและพันธะเปปไตต์
เอนไซม์
คาร์โบไฮเดรต

 

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม
เลขออกเทน และเลขซีเทน
พอลิเมอร์
ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
การบอกคุณภาพของน้ำ ใช้ปริมาณก็าซ ออกซิเจนเป็นเกณฑ์
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

content การสอน
- 2013-06-6 11:10:01 โพสต์โดย : admin คนดู 193,981 คน