[ภาษาไทย] วิธีใช้ราชาศัพท์

วิธีใช้ราชาศัพท์

…..การใช้ราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์ มีวิธีการใช้ดังนี้
……….๔.๑ ใช้เป็นราชาศัพท์ได้ทันที เช่น ประทาน ผนวช ทูล ถวาย ประทับ เสด็จ บรรทม ประชวร สวรรคต พิโรธ เป็นต้น
……….๔.๒ ใช้คำ ” พระบรม ” หรือ ” พระบรมราช ” นำหน้าคำนามที่สำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศ เช่น พระบรมราชินี
พระบรมวงศานุวงศ์ พระบรมโอรสาธิราช พระบรมราโชวาท พระปรมภิไธย พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชโองการ พระบรมราชานุญาต ฯลฯ
……….๔.๓ ใช้คำ ” พระราช ” นำหน้าคำที่มีความสำคัญน้อยกว่าคำที่กล่าวมาในข้อ ๒ เช่น คำนามที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น
พระราชวงศ์ พระราชบิดา พระราชชนนี พระราชโอรส พระราชธิดา ฯลฯ
……….คำนามทั่วๆ ไปที่มีความสำคัญรองลงมาตลอดจนอาการนามต่างๆ เช่น พระราชวังบางประอิน พระราชเสาวนีย์ พระราโชวาท
พระราชปฏิสันถาร พระราชดำรัส พระราชหัตถเลขา พระราชประเพณี พระราชโทรเลข พระราชพิธี พระราชกุศล พระราชดำริ พระราชประสงค์
พระราชปรารภ พระราชานุเคราะห์ ฯลฯ
……….๔.๔ ใช้คำ ” พระ ” นำหน้าคำนามทั่วๆไปที่เกี่ยวข้องกับ
…..เครื่องใช้ทั่วๆ ไป เช่น พระที่ พระแท่นบรรทม พระฉาย พระสุคนธ์ พระอู่ ฯลฯ
…..อวัยวะส่วนต่างๆ เช่น พระพักตร์ พระศอ พระกรรณ พระหัตถ์ พระกร ฯลฯ
…..นามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระโรค พระโชค พระเคราะห์ พระบารมี พระชะตา ฯลฯ
…..บุคคลแต่ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ เช่น พระนม พระพี่เลี้ยง พระสหาย พระอาจารย์ พระอุปัชฌาย์ (ผู้บวชใหม่)
พระกรรมาจาจารย์ (คู่สวด) ฯลฯ
………..๔.๕ ใช้คำธรรมดาที่บอกลักษณะย่อยๆ ให้ชัดเจนไว้หน้าคำที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว เช่น
…..ฉลองพระเนตร หมายถึง แว่นตา
…..ขอบพระเนตร ” ขอบตา
…..ช่องพระนาสิก ” ช่องจมูก
…..ฝ่าพระหัตถ์ ” ฝ่ามือ
…..หลังพระชงฆ์ ” น่อง
…..ฉลองพระหัตถ์ ” ช้อน
…..ถุงพระบาท ” ถุงเท้า
…..ห้องพระสำอาง ” ห้องแต่งตัว, ห้องสุขา
…..ซับพระองค์ ” ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ
……….๔.๖ ใช้คำ ” ทรงพระ ” หรือ ” ทรงพระราช ” นำหน้าคำนามทั่วไป และคำนามราชาศัพท์ เพื่อทำให้เป็นคำกริยา เช่น
…..ทรงพระเมตตา หมายถึง มีเมตตา
…..ทรงพระอุตสาหะ ” มีอุตสาหะ
…..ทรงพระดำริ ” มีดำริ
…..ทรงพระประชวร ” ป่วย
…..ทรงพระกรุณา ” กรุณา
…..ทรงพระพิโรธ ” โกรธ
…..ทรงพระสรวล ” หัวเราะ
…..ทรงพระราชนิพนธ์ ” แต่งหนังสือ
…..ทรงพระราชสมภพ ” เกิด ฯลฯ
……….๔.๗ ใช้คำ ” ทรง ” นำหน้าคำธรรมดาเพื่อให้เป็นราชาศัพท์ เช่น
……๑. ใช้ ” ทรง ” นำหน้าคำกริยาสามัญที่เป็นคำไทย เพื่อทำให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ เช่น ทรงขอ ทรงรับ ทรงตัดสิน
ทรงเชื่อ ทรงเก็บ ทรงวาด ทรงถือ ทรงพับ ทรงใช้ ทรงจุด (ธูปเทียน) ฯลฯ
……๒. ใช้ ” ทรง ” นำหน้าคำนามที่เป็นคำไทย เพื่อใช้เป็นคำกริยาราชาศัพท์ เช่น ทรงช้าง ทรงเรือ ทรงม้า ทรงเรือใบ ฯลฯ
……๓. ใช้ ” ทรง ” นำหน้าคำนามที่มีลักษณะเป็นสำนวน ทำให้มีความหมายต่างไปจากเดิม เช่น
…..ทรงธรรม หมายถึง ฟังเทศน์
…..ทรงบาตร ” ตักบาตร
…..ทรงกล้อง ” สูบกล้อง
…..ทรงพระโอรสมวน ” สูบบุหรี่
…..ทรงฉลองพระเนตร ” สวมแว่นตา
…..ทรงเครื่อง ” แต่งตัว
…..ทรงเครื่องใหญ่ ” ตัดผม
…..ทรงเครื่องใหญ่ ” ถือไม้เท้า ฯลฯ
……….๔.๘ ใช้คำ ” หลวง ” และ ” ต้น ” ประกอบท้ายศัพท์ทั้งที่เป็นคำไทยและคำราชาศัพท์ให้เป็นคำราชาศัพท์ เช่น
…..เครื่องต้น (เครื่องทรงสำหรับกษัตริย์, สิ่งของที่พระเจ้าแผ่นดินทรงให้และเสวย) พระแสงปืนต้น เรือหลวง รถหลวง
ช้างต้น ม้าต้น เรือนต้น ฯลฯ
…..***หมายเหตุ*** การใช้ ” ต้น ” และ ” หลวง ” นั้นต้องสังเกต เพราะคำที่มี ” ต้น ” และ ” หลวง ” ประกอบอยู่ด้วยไม่ใช่คำราชาศัพ์
ทุกคำใช้เป็นคำธรรมดาก็มี เช่น ถนนหลวง ทะเลหลวง สนามหลวง ภรรยาหลวง ต้นห้อง ต้นเค้า ต้นคอ ต้นคิด เป็นต้น

ภาษาไทย
- 2007-12-1 5:20:53 โพสต์โดย : admin คนดู 8,174 คน