(ภาษาไทย) ระดับภาษา

ระดับภาษา
 
    ระดับภาษา คือ รูปแบบการใช้ภาษาที่มีลักษณะความเป็นทางการมากน้อยต่างกัน ใช้แสดงระดับการสื่อสารตามดุลพินิจของผู้ส่งสารว่า ในบริบทการสื่อสารนั้นสมควรใช้ภาษาที่มีความเป็นทางการมากน้อยเพียงใด บริบทการสื่อสารที่มีผลต่อการเลือกใช้ระดับภาษาต่างๆ ได้แก่ ฐานะ/ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ส่งสาร กาลเทศะ เรื่องที่พูด และจุดประสงค์

การแบ่งระดับภาษา

ระดับภาษาแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่

1. ระดับภาษาแบบแผน ลักษณะเด่นของระดับภาษาแบบแผน คือ ความเคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยค และความถูกต้องด้านไวยากรณ์อันได้แก่ ระเบียบการใช้คำ ระเบียบโครงสร้างประโยค เป็นต้น ระดับภาษาแบบแผนจะใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นทางการทุกชนิด เช่น ใช้ในเอกสารของทางราชการ ตำรา งานเขียนวิชาการ และคำกล่าวเพื่อใช้อ่านในพิธีการ

2. ระดับภาษากึ่งแบบแผน ลักษณะเด่นของระดับภาษากึ่งแบบแผน คือ ความลดหย่อนในความเคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยค และความถูกต้องด้านไวยากรณ์ ใช้ในการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนโดยจะสื่อบรรยากาศที่ทำให้ผู้รับส่งสารมีสัมพันธภาพใกล้ชิดกันมากกว่าระดับภาษาแบบแผน เช่น การพูดอภิปราย หรือบรรยาย การเขียนเชิงสนทนา ระดับภาษานี้อาจแทรกวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างรสและสีสันภาษา

3. ระดับภาษาไม่เป็นแบบแผน ลักษณะเด่นของระดับภาษาไม่เป็นแบบแผน คือ ไม่เคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยค และความถูกต้องด้านไวยากรณ์โดยสิ้นเชิง ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันกับบุคคลใกล้ชิด บางทีเรียกภาษาปาก มักประกอบด้วยคำสมัยนิยม (Slang) คำตัด คำภาษาต่างประเทศ คำภาษาถิ่น คำต่ำ ฯลฯ

 ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษา

        ๑. โอกาสและสถานที่ ปัจจัยที่ทำให้ใช้ภาษาต่างระดับกันอยู่ที่โอกาสและสถานที่ เช่น   ถ้าสื่อสารกับบุคคลกลุ่มใหญ่ในที่ประชุมก็จะใช้ภาษาระดับหนึ่ง ถ้าพูดกันในตลาดร้านค้าภาษาก็จะต่างระดับกันออกไป

        ๒. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล  บุคคลมีสัมพันธภาพหลายลักษณะ เช่น บุคคลที่ไม่เคย   รู้จักบุคคลที่เพิ่งรู้จัก บุคคลที่เป็นเพื่อนสนิท นี่ก็เป็นปัจจัยให้ใช้ภาษาต่างระดับกัน แต่อย่างไรก็ตามต้องยึดหลักพิจารณาโอกาสและสถานที่ด้วย

        ๓. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสไม่น้อย เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ก็ไม่นำไปใช้กับภาษาระดับพิธีการหรือทางการ

        ๔. สื่อที่ใช้ในการส่งสาร สื่อที่ใช้ก็ทำให้ภาษาเปลี่ยนระดับได้  เช่น จดหมายปิดผนึกกับไปรษณียบัตร ระดับภาษาที่ใช้ต้องตรงกัน เมื่อพูดด้วยปากกับพูดด้วยเครื่องขยายเสียงหรือพูด    ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ระดับภาษาที่ใช้ย่อมแตกต่างกัน

 

ข้อมูลจาก thaidept

 

 

ภาษาไทย
- 2010-05-31 2:25:25 โพสต์โดย : admin คนดู 62,646 คน