สมศ.ปรับตกอาชีวะ ไม่ประเมินรอบ 3

ขู่อาชีวะไม่เข้าประเมินรอบ 3 ปรับตก<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />

 

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ว่า เรื่องนี้ไม่สามารถชะลอได้เพราะได้มีการเตรียมการและจัดปฏิทินการประเมินเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญเป็นกฎหมายและเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ หากวิทยาลัยใดไม่เข้ารับการประเมิน ก็จะถือว่าไม่มีความพร้อม กรรมการก็ต้องให้ตกไป

   

สมศ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่รับรองมาตรฐานการศึกษาของประเทศและประเมินเพื่อการพัฒนา และยังเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ดังนั้นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยต้องประเมินตามความเป็นจริง เพื่อให้สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น สำหรับเรื่องปัญหาตัวบ่งชี้นั้น ขอยืนยันว่าตัวบ่งชี้ทั้งหลายที่นำมาใช้ในการประเมินด้านารอาชีวศึกษาได้รับความเห็นชอบจากผู้แทน สอศ.ที่มาร่วมประชุมโดยตลอด สถานศึกษาอาชีวศึกษาควรรับการประเมินตามกำหนด ไม่ควรจะมาสร้างภาพ หรือ ผักชีโรยหน้าอีกต่อไป

ศ.ดร.ธีรวุฒิ กล่าว

   

ด้าน ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. กล่าวว่า การเข้าประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในทุกๆ 5 ปีของ สมศ.เป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนั้น สมศ.คงไม่สามารถละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้และจะเข้าประเมินในรอบสามตามปฏิทินที่กำหนดไว้ แต่หากสถาบันการศึกษาใดปฏิเสธหรือไม่เข้ารับการประเมินตามกำหนด ก็จะถือว่าสถานศึกษานั้นทำผิดกฎหมายเช่นกัน.

 

ที่มา : นสพ.เดลินิวส์

ข่าวการศึกษา
- 2011-07-20 11:07:26 โพสต์โดย : admin คนดู 988 คน