ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

<!–TOP100–>การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร2
ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ข่าวประกาศ …
http://www.nfe.go.th/bkk2

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานและกิจกรรมและนโบายต่าง ๆ ของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kannfe.net

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี มีหลักสูตรการเรียนการสอนของ กศนพร้อมทั้งโครงสร้างของหลักส…
http://www.nfenon.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพะเยา
แนะนำข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร หลักสูตร ข่าว และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพะเยา
http://www.nfemp.th.gs

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ ภารกิจ/โครงสร้าง นโยบาย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 สังกัด…
http://www.korsornor1.com/

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4
การจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน จัดการศึกษาสายสามัญระดับ ประถม ม.ต้น, ม.ปลาย, และ สายอาชีพ ระ…
http://www.nfe.go.th/bkk4/

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ต่างๆ ในจังหวัด ข่าวทั่วไป กิจกรรม และอัลบั๊มภาพ
http://www.kannfe.org

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลทั่วไป ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
http://www.geocities.com/kan_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
http://kpp.nfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี
ประวัติความเป็นมา บุคลากร บทบาท ภารกิจ นโยบาย และข่าวสาร ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี
http://www.chonnfe.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
แนะนำหน่วยงาน บุคลากร กิจกรรมต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภ…
http://www.geocities.com/nfe0440

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร โครงส…
http://korat.nfe.go.th/

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
http://www.nst-cvelnf.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส นโยบาย โครงสร้างองค์กร ที่ตั้ง กิจกรร…
http://narathiwatnfe.tripod.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา
แนะนำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา สถานที่ท่องเที่ยว การศึกษา ให้กับประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
http://www.geocities.com/educations2001

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร บทความ ข้อมูลบุคลากร กิจกรรมของศูนย์ฯ
http://geocities.com/phichitnfc

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง ข้อมูลบุคลากร ภารกิจ และกิจกรรมของศูนย์ฯ
http://tip2547.tripod.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี
แนะนำประวัติศูนย์ฯ การจัดกิจกรรมการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์ฯและเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น ๆ
http://www.geocities.com/ratch_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี บุคลากร บทบาท ภารกิจ นโยบาย และข่าวประช…
http://dhitipon.tripod.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม นโยบายและแผนการดำเนินงาน ข่าวประชา…

<!–TOP100–>ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
แนะนำหน่วยงาน ความเป็นมา แนวคิดในการทำงาน บุคลากร กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
http://www.geocities.com/sing_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย
ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
http://nongkhai.nfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลความเป็นมา ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
http://www.geocities.com/uthai_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน การเรียน…
http://www.ubon.freeservers.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลบุคลากร ภารกิจ และกิจกรรม
http://www.geocities.com/ubonnfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร ข่าว และภาพกิจกรรม
http://cmi.nfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
แนะนำหน่วยงาน บุคลากรและกิจกรรมต่างๆ สถานที่ตั้งเลขที่ 245 หมู่ที่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอ…
http://www.geocities.com/pet_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลงานการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์บริ…
http://www.geocities.com/nfepetch

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน แนะนำวิธีเรียน สื่อการเรียนรู้ แจกฟรี และข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.enfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
มุ่งเน้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับบุคลากร ผู้ปฎิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน
http://www.northeducation.ac.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้มีความเป็นเยี่ยมในการวิจัยและการพัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกา…
http://www.southnfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.nfephetchabun.ac.th

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก
ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา วัดโคก ถนนอยุธยา-อ่างทองสายเก่า ก.ม. 31 ตำบลพุทเลา …
http://www.watkhok.com

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วัดโพธิการาม
บอกประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดการศึกษา งานกิจกรรม ข่าวประชาสัมพ…
http://www.watpotikaram.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
ข้อมูลความเป็นมา ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ แล…
http://lumduannone.tripod.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอพิบูลมังสาหาร
ประวัติความเป็นมา ทำเนียบบุคคลากร ตรวจสอบประวัติผลการเรียน ตารางการเรียนและเวลาเรียน
http://www.nfephiboon.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
แนะนำการบริหารงานของศูนย์ แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรปราการการฝึกอบรมอาชีพและการจัดการเรียนการสอน
http://www.efithai.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
แนะนำประวัติอำเภอกุดบาก ทำเนียบบุคลากรในสำนักงาน หลักสูตรการศึกษาและข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.kudbaknfe.th.gs

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขามสะแกแสง
จัดการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย วางแผนพัฒนาการศึกษา…
http://us.geocities.com/kamsakasang

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชนบท
บริการการศึกษานอกโรงเรียนให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

<!–TOP100–>ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ข้อมูลบุคลากร ครูประจำศูนย์ ข้อมูลนักศึกษา โครงการต่างๆ และการติดต่อ
http://www.chauatnfe.go.th

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตูม
แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตูม นโยบาย บุคลากร การดำเนินงาน กิจกรรมการศึกษานอกโรงเ…
http://nonthatum.tripod.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าสองยาง
แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประวัติ ทำเนียบผู้บริหาร วิสัยทัศน์ …
http://school.obec.go.th/nfets

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครหลวง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
http://www.ksn3110.th.gs

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาน้อย
แนะนำศูนย์บริการการศึกษาอำเภอนาน้อย ประวัติความเป็นมา ภารกิจ แนวคิดและหลักการ บุคลากร ข้อมูลเกี่ย…
http://www.geocities.com/nfenanoi

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางซ้าย
มีสถานที่ทำงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางซ้าย เทศบาลตำบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.bang-sai.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง (ศบอ.ป่าซาง)
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร…
http://pasangeducations.tripod.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผักไห่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป แนะนำศูนย์บริการการศึกษาตำบลผ…
http://www.geocities.com/nfeph

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ
ข้อมูลความเป็นมา ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
http://www.nfewarin.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รวมงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ งานพัฒนาชุมชน งานวิจัยชุมชน และข่าวสารข้อมูลต่าง…
http://www.geocities.com/zurin111

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง โครงสร้างบุคลากรในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมการศึกษา
http://www.nfemccs.go.th

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ประวัติศูนย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แนะนำบุคลากร ETV เพื่อกา…
http://www.geocities.com/korsornor_phichit

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแว้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 161/3-4 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
http://www.geocities.com/leng_nfe

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองเตย
แนะนำหน่วยงาน นโยบาย ข้อมูลทั่วไปของเขตคลองเตย กิจกรรม โครงการ และข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.kor-sor-nor-khlongtoei.pantown.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน
ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
http://www.talingchan-nfe.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรี
ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ หลัก…
http://se-ed.net/thonburi9904

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางซื่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 423/6 ซอยประชาราษฎร์ 13 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
http://www.nfe-bangsue.org

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสาทร กรุงเทพฯ
แหล่งข้อมูลการศึกษานอกโรงเรียนเขตสาทร โครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร ติดต่อสอบถาม
http://www.nfe-sathon.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม
แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม (กศน.หนองแขม) ความเป็นมา โครงสร้าง พันธกิจ ข้อมูลผู…
http://www.nongkham.20m.com

ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเกา กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 0 81877 0051

<!–TOP100–>ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจบุรี
ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจบุรี บุคลากร ภารกิจ กิจกรรมของศูนย์ฯ
http://www.geocities.com/kan_sci

สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
สื่อกลางข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จากเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
http://www.northnfe.net

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องศิรินทร
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องศิรินทร เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนและประชา…

ข่าวการศึกษา
- 2007-10-18 12:01:15 โพสต์โดย : admin คนดู 22,746 คน