ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

<!–TOP100–>การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร2
ข้อมูลเกี่ยวกับ การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน ข่าวประกาศ …
http://www.nfe.go.th/bkk2

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานและกิจกรรมและนโบายต่าง ๆ ของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกาญจนบุรี
http://www.kannfe.net

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนนทบุรี มีหลักสูตรการเรียนการสอนของ กศนพร้อมทั้งโครงสร้างของหลักส…
http://www.nfenon.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพะเยา
แนะนำข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร หลักสูตร ข่าว และกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพะเยา
http://www.nfemp.th.gs

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1
ข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติ ภารกิจ/โครงสร้าง นโยบาย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1 สังกัด…
http://www.korsornor1.com/

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 4
การจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน จัดการศึกษาสายสามัญระดับ ประถม ม.ต้น, ม.ปลาย, และ สายอาชีพ ระ…
http://www.nfe.go.th/bkk4/

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ต่างๆ ในจังหวัด ข่าวทั่วไป กิจกรรม และอัลบั๊มภาพ
http://www.kannfe.org

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลทั่วไป ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
http://www.geocities.com/kan_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชร
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
http://kpp.nfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี
ประวัติความเป็นมา บุคลากร บทบาท ภารกิจ นโยบาย และข่าวสาร ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดชลบุรี
http://www.chonnfe.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครปฐม
แนะนำหน่วยงาน บุคลากร กิจกรรมต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ 7 ตำบลธรรมศาลา อำเภ…
http://www.geocities.com/nfe0440

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครราชสีมา ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร โครงส…
http://korat.nfe.go.th/

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
http://www.nst-cvelnf.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส นโยบาย โครงสร้างองค์กร ที่ตั้ง กิจกรร…
http://narathiwatnfe.tripod.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา
แนะนำศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา สถานที่ท่องเที่ยว การศึกษา ให้กับประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
http://www.geocities.com/educations2001

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร บทความ ข้อมูลบุคลากร กิจกรรมของศูนย์ฯ
http://geocities.com/phichitnfc

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง ข้อมูลบุคลากร ภารกิจ และกิจกรรมของศูนย์ฯ
http://tip2547.tripod.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี
แนะนำประวัติศูนย์ฯ การจัดกิจกรรมการศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์ฯและเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่น ๆ
http://www.geocities.com/ratch_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี บุคลากร บทบาท ภารกิจ นโยบาย และข่าวประช…
http://dhitipon.tripod.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม นโยบายและแผนการดำเนินงาน ข่าวประชา…

<!–TOP100–>ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี
แนะนำหน่วยงาน ความเป็นมา แนวคิดในการทำงาน บุคลากร กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน
http://www.geocities.com/sing_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองคาย
ตั้งอยู่เลขที่ 37 หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
http://nongkhai.nfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี
ข้อมูลความเป็นมา ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
http://www.geocities.com/uthai_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษานอกระบบ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน การเรียน…
http://www.ubon.freeservers.com

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูลบุคลากร ภารกิจ และกิจกรรม
http://www.geocities.com/ubonnfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่
แนะนำหน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย โครงสร้างการบริหาร ข่าว และภาพกิจกรรม
http://cmi.nfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี
แนะนำหน่วยงาน บุคลากรและกิจกรรมต่างๆ สถานที่ตั้งเลขที่ 245 หมู่ที่ 8 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอ…
http://www.geocities.com/pet_nfe

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์
แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลงานการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ และศูนย์บริ…
http://www.geocities.com/nfepetch

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน แนะนำวิธีเรียน สื่อการเรียนรู้ แจกฟรี และข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.enfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
มุ่งเน้นเพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับบุคลากร ผู้ปฎิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียน
http://www.northeducation.ac.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้มีความเป็นเยี่ยมในการวิจัยและการพัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกา…
http://www.southnfe.go.th

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเพชรบูรณ์
ตั้งอยู่ที่ ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.nfephetchabun.ac.th

ศูนย์การเรียนชุมชนวัดโคก
ตั้งอยู่ที่ อาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลพุทเลา วัดโคก ถนนอยุธยา-อ่างทองสายเก่า ก.ม. 31 ตำบลพุทเลา …
http://www.watkhok.com

ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ วัดโพธิการาม
บอกประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดการศึกษา งานกิจกรรม ข่าวประชาสัมพ…
http://www.watpotikaram.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
ข้อมูลความเป็นมา ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ แล…
http://lumduannone.tripod.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอพิบูลมังสาหาร
ประวัติความเป็นมา ทำเนียบบุคคลากร ตรวจสอบประวัติผลการเรียน ตารางการเรียนและเวลาเรียน
http://www.nfephiboon.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
แนะนำการบริหารงานของศูนย์ แหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรปราการการฝึกอบรมอาชีพและการจัดการเรียนการสอน
http://www.efithai.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
แนะนำประวัติอำเภอกุดบาก ทำเนียบบุคลากรในสำนักงาน หลักสูตรการศึกษาและข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.kudbaknfe.th.gs

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขามสะแกแสง
จัดการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย วางแผนพัฒนาการศึกษา…
http://us.geocities.com/kamsakasang

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชนบท
บริการการศึกษานอกโรงเรียนให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

<!–TOP100–>ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ข้อมูลบุคลากร ครูประจำศูนย์ ข้อมูลนักศึกษา โครงการต่างๆ และการติดต่อ
http://www.chauatnfe.go.th

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตูม
แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าตูม นโยบาย บุคลากร การดำเนินงาน กิจกรรมการศึกษานอกโรงเ…
http://nonthatum.tripod.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าสองยาง
แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประวัติ ทำเนียบผู้บริหาร วิสัยทัศน์ …
http://school.obec.go.th/nfets

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนครหลวง
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
http://www.ksn3110.th.gs

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาน้อย
แนะนำศูนย์บริการการศึกษาอำเภอนาน้อย ประวัติความเป็นมา ภารกิจ แนวคิดและหลักการ บุคลากร ข้อมูลเกี่ย…
http://www.geocities.com/nfenanoi

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางซ้าย
มีสถานที่ทำงาน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางซ้าย เทศบาลตำบลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.bang-sai.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง (ศบอ.ป่าซาง)
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร…
http://pasangeducations.tripod.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผักไห่
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป แนะนำศูนย์บริการการศึกษาตำบลผ…
http://www.geocities.com/nfeph

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวารินชำราบ
ข้อมูลความเป็นมา ผู้บริหาร โครงการ กิจกรรม กศน.ผลการดำเนินงาน รายละเอียดโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ
http://www.nfewarin.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
รวมงานการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ งานพัฒนาชุมชน งานวิจัยชุมชน และข่าวสารข้อมูลต่าง…
http://www.geocities.com/zurin111

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง โครงสร้างบุคลากรในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมการศึกษา
http://www.nfemccs.go.th

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ประวัติศูนย์ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร แนะนำบุคลากร ETV เพื่อกา…
http://www.geocities.com/korsornor_phichit

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแว้ง
ตั้งอยู่เลขที่ 161/3-4 ถนนราษฎร์บำรุง 2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
http://www.geocities.com/leng_nfe

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตคลองเตย
แนะนำหน่วยงาน นโยบาย ข้อมูลทั่วไปของเขตคลองเตย กิจกรรม โครงการ และข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.kor-sor-nor-khlongtoei.pantown.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตตลิ่งชัน
ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
http://www.talingchan-nfe.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตธนบุรี
ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ หลัก…
http://se-ed.net/thonburi9904

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางซื่อ
ตั้งอยู่เลขที่ 423/6 ซอยประชาราษฎร์ 13 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
http://www.nfe-bangsue.org

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตสาทร กรุงเทพฯ
แหล่งข้อมูลการศึกษานอกโรงเรียนเขตสาทร โครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร ติดต่อสอบถาม
http://www.nfe-sathon.com

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม
แนะนำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตหนองแขม (กศน.หนองแขม) ความเป็นมา โครงสร้าง พันธกิจ ข้อมูลผู…
http://www.nongkham.20m.com

ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอน้ำขุ่น อุบลราชธานี
ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเกา กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 0 81877 0051

<!–TOP100–>ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจบุรี
ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจบุรี บุคลากร ภารกิจ กิจกรรมของศูนย์ฯ
http://www.geocities.com/kan_sci

สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
สื่อกลางข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จากเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตภาคเหนือ
http://www.northnfe.net

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องศิรินทร
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องศิรินทร เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนและประชา…

- 2007-10-18 12:01:15 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 22,070 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล