ม.กรุงเทพรับสมัครนร.ทุน’ประกายเพชร’ เรียนฟรีไม่มีพันธะ

?

??????????????? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับสมัครทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถโดดเด่น และมีความประพฤติดี ”โครงการทุนประกายเพชร” ศึกษาแบบให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพัน ปีการศึกษา 2555 ถึง 24 ก.พ.นี้…

?

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการทุนประกายเพชร เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถโดดเด่น และมีความประพฤติดี เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพัน โดยจะให้ทุนเรียนฟรีพร้อมเงินเดือนประจำตลอดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 (ถ้ามี) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

4. ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย

5. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน

6. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)

2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

 

รับสมัคร จันทร์ 16 ม.ค. ถึง ศุกร์ 24 ก.พ. 2555

ประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศุกร์ 9 มี.ค. 2555

สอบสัมภาษณ์ พุธ 14 มี.ค. 2555

ประกาศผล & ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พฤหัสบดี 22 มี.ค. 2555

ลงทะเบียน จันทร์ 26 มี.ค. 2555

 

สอบถามรายละเอียดโครงการติดต่อ อ.ศรีลัดดา / อ.เกศมณี 0 2350 3500 ต่อ 1100

หรือ http://admission.bu.ac.th/

ข่าวการศึกษา, ทุนการศึกษา, ศึกษาต่อ
- 2012-01-24 7:08:44 โพสต์โดย : admin คนดู 12,769 คน