รับตรง รับตรง2555 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยต่างๆ

รับตรง รับตรง2555 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยต่างๆ

ธรรมศาสตร์ ยังรับตรงวิทย์คอมฯ ป.ตรี ภาคพิเศษ ถึง25 พ.ค.นี้

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ประจําปี 2555

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 25 พฤษภาคม 2555

กําหนดการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็ นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม2555

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทร. 0-2564-4440-79 ต่อ 2714-5

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cs.tu.ac.th

 

————————————————————————————————————————————————-

รับตรง หัวเฉียว 55

เปิดรับสมัครวันที่?23 เมษายน -?8?มิถุนายน 2555 ?(เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555)

1.? ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ?สามารถเลือกคณะสาขาวิชา ได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) ตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้

GPAX 20 % ? ?GAT 20% ? ? ?PAT2 ?30% ? ? ?ONET 30%
กำหนด?คะแนนขั้นต่ำ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ?จะต้องได้ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคณะวิชา ดังนี้

คณะวิชา

คะแนน?O-Net?วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า

1.คณะพยาบาลศาสตร์

25

2.คณะเภสัชศาสตร์

25

3.คณะเทคนิคการแพทย์

25

4.คณะกายภาพบำบัด

25

5.คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

20

6.คณะการแพทย์แผนจีน

25

2.? ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ?คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร ?http://admission.hcu.ac.th/

————————————————————————————————————————————————-

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการ
สมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2555

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2555
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ.ปราจีนบุรี/มจพ.ระยอง
รับผู้จบวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ที่มีผลคะแนนสอบ O-NET/GAT/PAT และ
ผลคะแนนสอบ V-NET (สำหรับวุฒิ ปวช. ที่สมัคร มจพ.ระยอง) และผู้จบวุฒิ ปวส.

เว็บไซต์หลักการรับสมัคร ?http://www.admission.kmutnb.ac.th/

เอกสารประกอบ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/data_entrancesomtobatkmutnb_55-All.pdf

 

————————————————————————————————————————————————-

 

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบสอง)เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี และ5ปี และหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง ใน คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยผู้สนใจสมัครสามารถดำเนินการตามระยะเวลาและขั้นตอนดังนี้
**ช่องทางการสมัคร**
1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน ? เวลา 17.30 น.ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

**ขั้นตอนการสมัคร**
1. ศึกษาและอ่านรายละเอียดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2555 จากเกณฑ์การสมัคร
2. กรอกข้อมูลสมัครสอบลงในระบบรับสมัครออนไลน์
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน ค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาคือวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 สามารถชำระได้ไม่เกินเวลา 18.00 น.
4. ตรวจผลการสมัครและสถานที่สอบบนเว็บไซต์ข้างต้น ควรศึกษาเส้นทางในการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถูกต้อง
5. นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงสิทธิ์การเข้าห้องสอบในวันสอบ

**ตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ**
ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าสมัครสอบแล้วสามารถตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบได้ที่ คลิกเพื่อตรวจสอบวันเวลาและสถานที่สอบ
หมายเหตุ หากผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว ภายใน 5 วันตรวจสอบไม่พบรายชื่อผู้สมัครสอบโปรดติดต่อที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน
โทร.02-287-9625 (ในวันและเวลาราชการ)

http://www.ascar.rmutk.ac.th/ascar/cota/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B22555.aspx

หรือตามเอกสารที่แนบมา


————————————————————————————————————————————————-

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ มก. ศรีราชา รอบ2

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการ ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 ?หมดเขต ?4 พฤษภาคม 2555

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาตามโครงการรับนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ/ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 ? หมดเขต 4 พฤษภาคม 2555

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้า ศึกษาตามโครงการรับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 หมดเขต ?4 พฤษภาคม 2555

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 ?หมดเขต 7?พฤษภาคม 2555

 

รายละเอียดทั้งหมด ?http://www.renvi.src.ku.ac.th/admission/index.php

 

————————————————————————————————————————————————-

ม.เชียงใหม่ รับตรง ภาคพิเศษ ปี 2555

ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กําหนดเปิดรับสมัครคัดเลือก? สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ?(ภาคพิเศษ)?ซึ่งมีทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF ที่แนบมาเลยครับ

เว็บไซต์หลัก? http://www.reg.cmu.ac.th

————————————————————————————————————————————————-

รับตรงโครงการพิเศษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น(รอบ2)

???? ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาสาสต รบัณฑิตโครงการพิเศษ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สาขาภูมิสารสนเทศ ?จำนวนสาขาละ 60 คน
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2555 ถึง ?10 พฤษภาคม 2555
เกณฑ์คัดเลือก O-NET ?30% ? GAT 20% ? PAT1 20% ?PAT2 ?30%รายละเอียด? http://www.cs.kku.ac.th/regis/
เอกสารประกอบ :

————————————————————————————————————————————————-

ข่าวการศึกษา
- 2012-05-5 9:56:00 โพสต์โดย : admin คนดู 12,237 คน