สถานที่สอบ กพ 55 ออกแล้ว

สถานที่สอบ กพ 55 ออกแล้ว

ประกาศสนามสอบ กพ. 2555

ขณะนี้ได้มีประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2555 ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://job3.ocsc.go.th

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ควรทำความเข้าใจเบื้องต้นในการค้นหาสถานที่สอบ ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบแล้วจะมีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบทุกคน ไม่ต้องตรวจดูรายชื่อ ให้เข้าไป “ค้นหาสถานที่สอบ” ได้

2. การค้นหาสถานที่สอบเข้าไปคลิกที่หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบ” ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ ระบบจะขึ้นให้กรอก เลขประจำตัวประชาชน กดค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูล เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – นามสกุล วัน เวลา และสถานที่สอบให้พิมพ์เก็บไว้

3. ผู้ที่ยังไม่ได้เลขประจำตัวสอบ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในหัวข้อย่อย “พิมพ์ใบสมัคร และเลขประจำตัวสอบ” เพื่อรับเลขประจำตัวสอบก่อน แล้วจึงค้นหาสถานที่สอบได้

4.การค้นหารายชื่อ และสถานที่สอบ ทางไฟล์ PDF จะเสียเวลามาก ให้ใช้การค้นหาสถานที่สอบตามข้อ 2 จะรวดเร็วกว่า

วิธีการสมัครสอบ กพ. 2555

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมงที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2555” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน และกําหนดวัน เวลาดังนี้

ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินตั้งแต่วันที่ 8 -30 พฤษภาคม 2555

(1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัคร ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2555” หัวข้อย่อย “ใบสมัครออนไลน์” ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกําหนดแบบฟอร้มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ

(3) ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 2 แผ่น หรือ หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูลเช่น Diskette เป็นต้น

ในกรณีที่แบบฟอร์มการชําระเงินหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ผูู้สมัครสอบจะสามารถเข้าไปค้นหาแบบฟอร้มการชําระเงินที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไปที่ หัวข้อย่อย “ค้นหาใบแจ้งการชําระเงิน” กรอกชื่อ นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

ขั้นตอนที่ 2. ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2555
นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และเลือกศูนย์สอบที่ต้องการซึ่งยังมีที่นั่งสอบเหลืออยูู่ เฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทําการของธนาคาร การเลือกศูนย์สอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผููสมัครสอบได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว
เท่านั้น

ทั้งนี้ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผูู้สมัครได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กําหนด

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน ๑๓๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ขั้นตอนที่ 3. หลังจากที่ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว 2 วันทําการ ให้ผูู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2555” หัวข้อย่อย “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจําตัวสอบ” เพื่อกรอกข้อมูลอื่น ๆ ในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจําตัวสอบลงในกระดาษ A4 เก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ

ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย หรือทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2537) สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่แจ้งไว้ในใบสมัคร

หลักสูตรและวิธีการสอบ กพ 2555

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

สมัครสอบ กพ 55 พร้อม รายละเอียด

ระดับที่รับสมัครสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

การดำเนินการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบจำนวน 2 ครั้งในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2555 สำหรับสอบเฉพาะระดับปริญญาตรี และวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ในการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาตรีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลังจำนวนที่นั่งที่กำหนดไว้ในแต่ละศูนย์สอบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ครบจำนวนแล้ว

โดยแต่ละครั้งดำเนินการพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 12 แห่ง คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่ ก.พ. กำหนด

กำหนดการรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/หัวข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2555” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลงทะเบียนและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน วันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2555 โดย ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2555 เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2555ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”
ผู้สมัครที่ได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์ ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัว ข้อ “รับสมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2555” หัวข้อย่อย “พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ” เมื่อได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 เพื่อเก็บเป็นเอกสารการสมัครสอบ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ข่าวการศึกษา
- 2012-07-18 2:45:11 โพสต์โดย : admin คนดู 2,472 คน