ม.เกษตร เปิดรับตรง 56 ทั่วประเทศ

ม.เกษตร เปิดรับตรง 56 ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง 2556 ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
สำหรับคณะที่เปิดรับสมัครตามโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปี 2556 มีดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
 • สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปฏิทินการรับสมัครสอบ

 กำหนดการ วัน/เดือน/ปี   หมายเหตุ
 1. รับสมัคร  1 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2555  บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  1 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2555  ส่งทางไปรษณีย์ มายังที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 3. บันทึกข้อมูลคะแนน GAT/PAT  17 ธันวาคม 2555 – 20 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 4. ส่งใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT จำนวน 1 ชุด   17 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556   ส่งทางไปรษณีย์ มายังที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  4 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

(ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

 ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น.  ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2555ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 ธันวาคม 2555

ครั้งที่ 3 : วันที่ 2 มกราาคม 2556

ครั้งที่ 4 : วันที่ 7 มกราคม 2556

ครั้งที่ 5 : วันที่ 14 มกราคม 2556

ครั้งที่ 6 : วันที่ 21 มกราคม 2556

 7. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  12 มกราคม 2556  สอบข้อเขียน– เวลา 09.00 – 11.00 น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

– เวลา 14.00 น.

 สอบสัมภาษณ์

– เวลา 14.30 – 17.00 น.

 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  18 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 9. รายงานตัวเข้าศึกษา (ทุกสาขาวิชา)  17 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการรายงานตัวเข้าศึกษา โดยยืนยัน

การรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ

รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556

แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวและใบแทน

การชำระค่ารักษาสิทธิ์

จำนวน 2,700 บาท พร้อมทั้ง

ใบแทนการชำระค่าหอพัก

(ต้องชำระทั้งค่ารักษาสิทธิ์ และ

ค่าหอพัก) และจะไม่คืนค่ารักษาสิทธิ์

และค่าหอพัก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

 10. วันสุดท้ายในการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   31 มกราคม 2556  ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ผ่านเว็บ

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

 11. ส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไปยัง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อให้ผู้รายงานตัวเข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)

และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ในระบบกลาง (Admission) ประจำปี

การศึกษา 2556

 เดือนกุมภาพันธ์ 2556  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ดำเนินการ
 12. รับรหัสยืนยันตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)   เดือนกุมภาพันธ์ 2556  ตรวจสอบรหัสยืนยันตัวบุคคล ผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 13. ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ตนผ่านการคัดเลือกในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)ผ่านเว็บ

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

  เดือนมีนาคม 2556  หากผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร
 2. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร
 3. หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม(คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)
 5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 8. สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)

คลิก อ่านรายละเอียดการรับสมัครสอบเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

ข่าวการศึกษา
- 2012-08-7 12:11:03 โพสต์โดย : admin คนดู 41,536 คน