ม.เกษตร เปิดรับตรง 56 ทั่วประเทศ

ม.เกษตร เปิดรับตรง 56 ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง 2556 ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
สำหรับคณะที่เปิดรับสมัครตามโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปี 2556 มีดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โควตารับตรงทั่วประเทศ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
 • สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
 • สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) โครงการแผนการเรียนสามปีครึ่ง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเคมีประยุกต์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปฏิทินการรับสมัครสอบ

 กำหนดการ วัน/เดือน/ปี   หมายเหตุ
 1. รับสมัคร  1 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2555  บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร  1 มิถุนายน – 15 ธันวาคม 2555  ส่งทางไปรษณีย์ มายังที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครเลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 3. บันทึกข้อมูลคะแนน GAT/PAT  17 ธันวาคม 2555 – 20 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 4. ส่งใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT จำนวน 1 ชุด   17 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556   ส่งทางไปรษณีย์ มายังที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักวิทบริการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนน วปรอ.366

ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  4 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

(ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)

 ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 น.  ครั้งที่ 1 : วันที่ 17 ธันวาคม 2555ครั้งที่ 2 : วันที่ 24 ธันวาคม 2555

ครั้งที่ 3 : วันที่ 2 มกราาคม 2556

ครั้งที่ 4 : วันที่ 7 มกราคม 2556

ครั้งที่ 5 : วันที่ 14 มกราคม 2556

ครั้งที่ 6 : วันที่ 21 มกราคม 2556

 7. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  12 มกราคม 2556  สอบข้อเขียน- เวลา 09.00 – 11.00 น.

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

– เวลา 14.00 น.

 สอบสัมภาษณ์

– เวลา 14.30 – 17.00 น.

 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)  18 มกราคม 2556   บันทึกผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 9. รายงานตัวเข้าศึกษา (ทุกสาขาวิชา)  17 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการรายงานตัวเข้าศึกษา โดยยืนยัน

การรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ

รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2556

แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวและใบแทน

การชำระค่ารักษาสิทธิ์

จำนวน 2,700 บาท พร้อมทั้ง

ใบแทนการชำระค่าหอพัก

(ต้องชำระทั้งค่ารักษาสิทธิ์ และ

ค่าหอพัก) และจะไม่คืนค่ารักษาสิทธิ์

และค่าหอพัก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด

จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

 10. วันสุดท้ายในการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   31 มกราคม 2556  ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ผ่านเว็บ

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

 11. ส่งรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาไปยัง สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(สอท.)เพื่อให้ผู้รายงานตัวเข้าศึกษายืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)

และตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ในระบบกลาง (Admission) ประจำปี

การศึกษา 2556

 เดือนกุมภาพันธ์ 2556  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ดำเนินการ
 12. รับรหัสยืนยันตัวบุคคลเพื่อยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)   เดือนกุมภาพันธ์ 2556  ตรวจสอบรหัสยืนยันตัวบุคคล ผ่านเว็บhttp://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/
 13. ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชาที่ตนผ่านการคัดเลือกในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearinghouse)ผ่านเว็บ

http://dbs.csc.ku.ac.th/Admission/

  เดือนมีนาคม 2556  หากผู้ที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องส่งหลักฐานการสมัครเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. หนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร
 2. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร
 3. หนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 4. หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองผู้ปกครองประกอบ อาชีพเกษตรกรรม(คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร)
 5. หนังสือรับรองความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์จากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 7. หนังสือรับรองด้านคุณความดี หรือช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 8. สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครอง ประกอบธุรกิจ (คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)

คลิก อ่านรายละเอียดการรับสมัครสอบเพิ่มเติม ได้ที่นี่ 

- 2012-08-7 12:11:03 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 40,918 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล