สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 56

กำหนดการ สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 56

สทศ


เนื้อหาการสอบ 7 วิชาสามัญ

ประกาศแล้ว สำหรับเนื้อหาที่จะใช้ในการสอบ 7 วิชาสามัญ ซึ่งทาง สทศ. ได้กำหนดกรอบเนื้อหา และแจ้งให้น้องๆทราบ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวกันได้ก่อน แต่เนื้อหาที่แจ้งออกมา ก็ไม่ได้ละเอียดมากนัก (อย่างที่คาดหวังไว้) เนื้อหาที่ออกเน้นไปตามกลุ่มสาระของแต่ละวิชา ในวิชาภาษไทย สังคม คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนในวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สำหรับสายวิทย์ บอกเนื้อหาค่อนข้างละเอียดทีเดียวค่ะ

นอกจากนี้ สทศ. ยังได้ทำการขยาย เวลาการสมัครสอบและชำระเงินการสอบ 7 วิชาสามัญ เพิ่มโดย รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 54 เวลา 9.00 น. – วันที่ 22 พ.ย. 54 เวลา 23.59 น. และชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.54 เวลา 9.00 น. – วันที่ 23 พ.ย. 54 เวลา 20.00 น.

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที มีจำนวน 5 ตัวเลือก ให้เลือกตอบ 1 ตัวเลือกซึ่งระดับความยาก จะมีความยากมากกว่าข้อสอบ GAT ด้วยนะคะ และตอนนี้ยังไม่มีการประกาศเลื่อนสอบ ยังสอบตามกำหนดการเดิม คือ 7-8 มกราคม 2555 ค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

คุณสมบัติ

 

ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ

 

 

ตารางสอบ 7 วิชาสามัญ

ตารางสอบ

วิชาภาษาไทย จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน

เนื้อหา :
1.การอ่าน
2.การเขียน
3.การฟัง และการพูด
4.หลักการใช้ภาษา

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน

เนื้อหา :
1.ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
2.หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม
3.เศรษฐศาสตร์
4.ประวัติศาสตร์
5.ภูมิศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน

1.ทักษะการฟัง-การพูด (Listening-Speaking Skills)
1.1 Everyday communication
1.2 Academic communication
2.ทักษะการอ่าน (Reading Skills)
2.1 Academic
2.2 General
3.ทักษะการเขียน (Writing Skills)
3.1 Academic
3.2 General

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน (สายวิทย์ และสายศิลป์ ใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน)

1.ความรู้พื้นฐาน (เซตและการดาเนินการของเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน)
2.ระบบจานวน
3.เรขาคณิต
4.พีชคณิต
5.ความน่าจะเป็นและสถิติ
6.แคลคูลัส
7.ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิชาฟิสิกส์ จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน

1.กลศาสตร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ แรงต้านการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์การเคลื่อนที่แบบมีคาบ (การเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง)
2.สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลื่น แสง เสียง
3.ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็ก-แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนำมอเตอร์/ไดนาโม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่-แบบจาลองอะตอม ฟิสิกส์ควอนตัมสมการปฏิกิริยานิวเคลียร์ การสลายตัวของนิวเคลียส

วิชาเคมี จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน

1.อะตอมและตารางธาตุ
2.พันธะเคมี
3.สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4.ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
5.ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส
6.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7.สมดุลเคมี
8.กรด-เบส
9.ไฟฟ้าเคมี
10.ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
11.เคมีอินทรีย์
12.เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และผลิตภัณฑ์
13.สารชีวโมเลกุล

วิชาชีววิทยา จำนวน 100 ข้อ 100 คะแนน

1.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต

1.1 พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
1.2 โครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน
1.3 กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตและดูแลสิ่งมีชีวิต
1.4 กระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2.ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ
2.3 การสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนามสอบ

สนามสอบ

สนามสอบ

 

การนำคะแนนไปใช้

การนำคะแนนไปใช้

หลังจากที่ได้ทราบเนื้อหากันไปแล้ว น้องๆก็คงจะเตรียมตัวในการสอบ 7 วิชาสามัญ กันได้ง่ายขึ้น นะคะ ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย เอาใจช่วยน้องๆทุกคนค่ะ

Admission, ข่าวการศึกษา, ข่าวสาร Admission
- 2012-10-30 2:15:08 โพสต์โดย : admin คนดู 12,451 คน