สวนดุสิตรับรอบสอบคัดเลือกทุกหลักสูตร พร้อมรับตรงเด็กพิเศษ

สวนดุสิตรับรอบสอบคัดเลือกทุกหลักสูตร พร้อมรับตรงเด็กพิเศษ

สวนดุสิต รับตรง 56
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบสอบคัดเลือก ทุกหลักสูตร พร้อมเปิดรับหลักสูตรและสาขาที่เปิดรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2556 อีกด้วย

สมัครทางทางอินเทอร์เน็ตที่

http://entrance.dusit.ac.th/recruit/normal_recruit.php

*** เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2555 ***

สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์

02-244-5555
02-244-5920-3

ข้อมูลการสมัคร

เปิดรับหลักสูตรและสาขาที่เปิดรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2556

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 • ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ระดับเล็กน้อย-ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 55-70)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา
 • ความพิการทางด้านสายตา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

 • ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา
 • ความพิการทางด้านร่างกายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เดินได้ หรือใช้เก้าอี้รถเข็น เช่นพิการ แขน ขา หรืออื่น ๆ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 • ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา
 • พิการทางหู
 • พิการทางตา
 • พิการทางแขน
 • พิการทางขา
 • อื่นๆตามความเหมาะสม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 • บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี

 • ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา
 • พิการทางการได้ยิน แต่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้
 • พิการทางการพูด
 • พิการทางสายตา โดยผ่านเกณฑ์การทดสอบของหลักสูตรเทคโนโลยีเคมี
 • พิการทางขา แต่สามารถใช้เครื่องช่วยอื่นๆ ในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ดี
 • พิการทางมือหรือแขน แต่สามารถแต่สามารถปฏิบัติงานในสายอาชีพในวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีเคมี

 

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-6 4:03:07 โพสต์โดย : admin คนดู 4,604 คน