วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีทุนเรียนฟรี จบบรรจุว่าที่ร้อยตรี

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมีทุนเรียนฟรี จบบรรจุว่าที่ร้อยตรี

วิทยาลัยกองทัพบก
อีกหนึ่งหลักสูตร ”พยาบาล” ยอดฮิตของน้อง ๆ ม.ปลาย ที่กำลังจะเปิดรับสมัครต้นเดือนมกราคม 2556 นี้แล้ว

“วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก” คือสถาบันที่อยากจะนำมาย้ำเตือนกันไว้ว่า น้อง ๆ คนไหนที่ต้องการเข้าเรียนต่อที่นี่ ต้องรีบ ”เตรียมพร้อม” ขั้นสุดท้ายกันได้แล้วนะค่ะ

ความพิเศษของที่นี่ก็คือ จำนวนรับทั้งหมด 80 คนนั้น จะมีจำนวน 20 คนที่จะได้รับทุน “เรียนฟรี”

นอกจากนั้นหลังจากเรียนจบจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรยศ “ว่าที่ร้อยตรี”

ใครสนใจก็เตรียมพร้อมกันนะค่ะ ซึ่งลองมาดูคุณสมบัติและรายละเอียดต่าง ๆ เป็นแนวทางกันว่าที่ผ่านมาเขาคัดเลือกกันอย่างไร…

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 50 และ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2556 จะรับสมัครในเดือน มกราคมของทุกปี

 

สำหรับผู้สนใจนั้น เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสามารถดูระเบียบการของปีการศึกษา 2555 เป็นตัวอย่าง

ส่วนรายละเอียดอื่นๆสอบถามได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล โทร.02-3547842 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

หรือฝากคำถามไว้ที่เว็บบอร์ด http://www.rtanc.ac.th/academic/board1/ หรือที่อีเมล์ rtanc@rtanc.ac.th

ระเบียบการรับสมัครในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา

 

ข้อควรจำ

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต เท่านั้น
จำนวนที่รับเข้าศึกษา 80 คน ( ทุนกองทัพบก 20 คน และทุนส่วนตัว 60 คน )

ตัวอย่างคุณสมบัติและการรับสมัครปี 2555

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน ๘๐ นาย แบ่งเป็น

๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน ๒๐ นาย

๑.๒ ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๖๐ นาย

( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับไม่เกิน ๑๐ นาย )

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)

๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร

๒.๔ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๒.๖ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย

๒.๘ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท

๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ

๒.๑๐ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด

๒.๑๑ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

๒.๑๒ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุตรข้าราชการกองทัพบก) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด

๒.๑๓ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)ต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓. วิธีการสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรมกำหนด ประมาณมกราคม – เมษายน

๔. การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก

๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน ทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

๔.๒ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

๔.๓ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐

โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒

 

ที่มา : stugang

- 2012-11-7 4:43:11 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 27,489 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล