รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2556

รับตรง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2556

รับตรง 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ  ในระดับปริญญาตรี  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

 

ปฎิทินการคัดเลือก

กิจกรรม

กำหนดการ

สมัครทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th 1 ตุลาคม 2555 – 24 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครด้วยตนเอง ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  2 1 พฤศจิกายน 2555 – 24 กุมภาพันธ์ 2556
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ  วัน  เวลา และสถานที่สอบ
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th
และติดประกาศ ณ บอร์ด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  1
ตั้งแต่วันที่  5  มีนาคม  2556
สอบข้อเขียน  

ดูประกาศกำหนดการอีกครั้ง
ในวันที่ 5 มีนาคม  2556

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน   
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th
และติดประกาศ ณ บอร์ด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  1
สอบสัมภาษณ์ 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.rmuti.ac.th  หรือ  www.oapr.rmuti.ac.th
และติดประกาศ ณ บอร์ด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร  8  ชั้น  1
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.oapr.rmuti.ac.th
ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาทั้งหมด รวมนักศึกษาโควตา)
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  www.oapr.rmuti.ac.th
กลุ่มที่ 1  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 2  คณะบริหารธุรกิจ
กลุ่มที่ 3  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ,
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ตรวจสุขภาพ  รับชุดนักศึกษา  จองหอพัก  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  อาคาร 1
และส่งเอกสารหลักฐาน  ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 8  ชั้น  1
กลุ่มที่  1   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์,
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
กลุ่มที่  2   คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
หมายเหตุ  :  ปฏิทินการสอบคัดเลือกฯ  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วันเปิดภาคการศึกษา 1/2556 คือวันที่ 3  มิถุนายน  2556  และวันปฐมนิเทศ  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ระเบียบการ  http://www.oapr.rmuti.ac.th/BasrNew/Education/rabtong56/propertie.pdf

หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.oapr.rmuti.ac.th/BasrNew/Education/rabtong56/index.html

 

ที่มา : EDUZONES

 

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-12 4:25:52 โพสต์โดย : admin คนดู 21,694 คน