เรียนต่อป.โท หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนต่อป.โท หลักสูตรอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ป.โท 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติแบบสหวิทยาการ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ได้ขยายการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาแรกในเดือนมกราคม 2556

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองตอบกับการรวมตัวที่เข้มแข็งขึ้นของอาเซียน และสอดผสานกับแนวทางการเตรียมความพร้อมในการก้าวเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนอย่างเข้าใจถึงบริบทของภูมิภาคอย่างชัดเจนมากขึ้น

นับเป็นปริญญาโทแห่งแรกในประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ควบคู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของอาเซียน

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ

 

กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤศจิกายน 2555

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครได้จาก เว็บไซต์ สถาบันปรีดี พนมยงค์ http://www.pbic.tu.ac.th

 

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-14 1:28:34 โพสต์โดย : admin คนดู 5,780 คน