วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ…ใกล้เปิดรับแล้ว !!

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ…ใกล้เปิดรับแล้ว !!

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ช่วงปลายปีอากาศดี ๆ แบบนี้ น้อง ๆ ที่หลงรัก “เครื่องแบบ” ต้องเตรียมตัว เตรียมใจและเตรียมร่างกายกันเป็นพิเศษ เพราะแทบทุกเหล่าทัพ ทั้ง ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ รวมทั้งสถาบันด้านพยาบาล ต่างเตรียมเปิดรับกันแทบทั้งสิ้น

“วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ” ก็เป็นอีกแห่งครับที่สถิติการสมัครในปีที่ผ่านมามีน้อง ๆ หลายหมื่นคนแสดงความจำนงค์ว่าต้องการเข้าไปเรียนสถาบันแห่งนี้

ในปีนี้ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ก็คาดว่าจะทำการเปิดรับในช่วงเวลาใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ซึ่งการเปิดรับสมัครนั้นก็จะเป็นแบบ “รับตรง” เฉพาะลูกตำรวจ และอีกประเภทคือ “แอดมิสชั่นส์กลาง” ซึ่งเปิดกว้างให้คนทั่วไปทั้งชายและหญิงสมัครได้

ส่วนอีกประเภทคือ “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล “

แต่ละประเภทจะเป็นอย่างไร ลองไปศึกษาดูจากข้อมูลการรับสมัครในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมากันเลยครับ…

รับตรงเฉพาะลูกตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุมัติให้วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นบุตรข้าราชการตำรวจ เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, ผลการทดสอบความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ การรับนักศึกษา (Admission) ในกลุ่มของพยาบาลศาสตร์ ซึ่งได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ GAT (General Aptitude Test), PAT 2 (Professional and Academic Test)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– โสด

– อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา

– ในกรณีที่เป็นหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

– ในกรณีที่เป็นชาย ขนาดของร่างกายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกเมื่อหายใจเข้าไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร เมื่อหายใจออกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และไม่อยู่ในระหว่างได้รับหมายเรียก หรือจะได้รับหมายเรียกเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารในปีที่สมัคร และไม่อยู่ในระหว่างรับราชการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

– มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติกรณีมีสายตาผิดปกติ ตรวจแบบเสนลเลน (ปกติ 6/6) หากแก้ไขให้เป็นปกติโดยใช้แว่นตา ให้แพทย์ตรวจไปตามระเบียบ ถ้าโรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าการขาดคุณสมบัติดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเข้ารับราชการ ก็ให้เสนอสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาอนุมัติยกเว้นเป็นกรณีพิเศษเฉพาะเป็น รายๆ ไป

การสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

– จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม ในราคาชุดละ 100 บาท เวลา 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ download ใบสมัครทาง website: http://www.nurse.police.go.th

จำนวนที่ต้องการ

ทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 14 คน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
492/1 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทมฯ 10330

โทร. 02-2076085, 02-2076083, 02-2076097

E-mail: policenc@royalthaipolice.go.th

Website: http://www.nurse.police.go.th

รับบุคคลทั่วไปผ่านแอดมิสชั่นส์กลาง

การรับประเภทนี้ น้อง ๆ ต้องยื่นคะแนนตามวันเวลาที่สอท.กำหนด

 

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

*** คลิกที่ภาพเพื่อขยาย ***

รับบุคคลภายนอกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

๑.จำนวนที่ต้องการ ทั้งเพศชายและหญิง จำนวน ๑๐๐ คน

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

– มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

– เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี (ทั้งนี้ให้นับถึงวันเปิดการศึกษา)

– ในกรณี เพศหญิง ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

– ในกรณี เพศชาย ขนาดร่างกาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร รอบอก ไม่น้อยกว่า ๗๗ เซนติเมตร ตามมาตรฐานเครื่องวัดส่วนสูงและการวัดขนาดของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

– มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน

จำหน่ายใบสมัครที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ช่วงต้นเดือนมกราคม และเปิดรับสมัครจนถึงเดือน มีนาคม

น้อง ๆ ที่สนใจติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์

http://nursepolice.go.th/index.php

 

ที่มา : EDUZONES

- 2012-11-14 1:57:18 โพสต์โดย : admin คนอ่าน 39,158 คน
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล